a
b
d
e

Piligriminė kelionė pas pal. Teofilių

2017 m. rugsėjo 30 dieną bendruomenės nariai vyko į piligriminę kelionę pas pal. Teofilių. Tai buvo vienas iš šio palaimintojo metų renginių, numatytų bendruomenės pastoracinės tarybos. Piligrimai pirmiausia aplankė Kaišiadoris, kur palaimintasis yra palaidotas, prie jo sarkofago jam skirtoje Kaišiadorių katedros koplyčioje aukojo šv. Mišias ir meldėsi asmeniškai, taip pat klausėsi katedros klebono mons. R. Jurkevičiaus liudijimo apie palaimintojo užtarimu įvykusius stebuklus. Kiekvienas piligrimas gavo piligrimystės pažymėjimą ir paveiksliuką su malda, prašant palaimintojo užtarimo.

Po pietų kelionė vedė į Birštono sakralinį muziejų, kuris įrengtas buvusioje Birštono bažnyčios klebonijoje. Čia dvejus metus gyveno ir palaimintasis T. Matulionis. Muziejaus darbuotojos pligrimams aprodė ir išsamiai papasakojo apie šio muziejaus ekspoziciją, kurios nemaža dalis skirta būtent palaimintajam Teofiliui.

 

Prie Kaišiadorių katedros

 

Kviečiame į piligriminę kelionę

Rugsėjo 30 d., šeštadienį organizuojama mūsų bažnyčios bendruomenės


PILIGRIMINĖ KELIONĖ
PAS PAL. TEOFILIŲ


Aplankysime Kaišiadorių katedrą ir pasimelsime prie palaimintojo sarkofago. Taip pat aplankysime Birštoną, kur apžiūrėsime palaimintajam skirtą ekspoziciją. Išvysktame 9.30 nuo bažnyčios. Registruotis kelionei galima bažnyčios zakristijoje.


KVIEČIAME VYKTI KARTU!

 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė 2017 m.

Rugpjūčio 15 d. Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę - Žolinę. Tai katalikams privaloma šventė.


Mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus 11.00 val. ir 17.30 val.


Po šv. Mišių bus šventinami žolynai.

ŠV. ONOS ATLAIDAI 2017 m.

Liepos 23 d., sekmadienį – pagrindinė atlaidų diena.

9.00 val. šv. Mišios

Šv. Mišias aukos mons. Ž. Vabuolas, pamokslą sakys t. Gintaras Vitkus SJ, giedos moterų choras „Liepos“ (vad. A. Zupkauskienė).

11.00 val. iškilmingos šv. Mišios

Šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys t. Gintaras Vitkus SJ, giedos bendruomenės choras (vad. G. Baltakytė).

Po 11.00 val. Mišių – agapė bažnyčios kiemelyje (kairėje, prie durų į zakristiją).


Liepos 26 d., trečiadienį – šv. Onos liturginio minėjimo diena.

11.00 val. Šv. Mišios

12.00 – 17.20 val. Švč. Sakramento adoracija

17.30 val. Šv. Mišios


 

KVIEČIAME Į TALKĄ

2017 m. 07 mėn. 17 d. nuo 17 val.

KVIEČIAME Į TALKĄ

Valysime ir puošime bažnyčią prieš atlaidus

 

Prašytume atsinešti savo valymo ir darbo priemonių

(skudurą, šepetį, šluostes, kibirus, pirštines...). 

Šv. Mišių tvarka 2017 birželio 23 - 25 d.

Birželio 23 d., penktadienis - Švč. Jėzaus širdies iškilmė

Šv. Mišios: 17.30 val.

Po šv. Mišių – Švč. Sakramento Adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija

Birželio 24 d. šeštadienis - Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė (Joninės)

Šv. Mišios: 11.00 val.

Vakaro šv. Mišios – 17.30 val. (sekmadienio išvakarių)

Birželio 25 d., XII eilinis sekmadienis

Šv. Mišios: 9.00 val.

11.00 val. šv. Mišių nebus!

Visus galinčius kviečiame dalyvauti arkiv. T. Matulionio beatifikacijos iškilmėse Vilniaus Katedros aikštėje 14.00 val. (žr. informaciją apačioje)

Paroda apie T. Matulionį

Mūsų bažnyčioje šią savaitę (nuo 2017 m. gegužės 13 iki 19 d.) veikia kilnojamoji paroda apie Dievo Tarną, būsimą palaimintąjį arkiv. Teofilių Matulionį. Kviečiame apžiūrėti parodą ir taip artimiau susipažinti su šiuo iškiliu mūsų tautos sūnumi, į kurio beatifikacijos iškilmes Vilniaus Katedros aikštėje š.m. birželio 25 d. 14.00 visi esame kviečiami.

Apsilankykite ir mūsų interneto svetainėje jam skirtoje erdvėje ir kas savaitę pasiskaitykite "Sekmadienio pasišnekėjimus apie Teofilių", pateikiančius įžvalgų į to sekmadienio liturgijos skaitinius, sugretinant juos su arkiv. T. Matulionio gyvenimu.

 

Arkiv. T. Matulionio beatifikacijos iškilmės

Kviečiame dalyvauti arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju (beatifikacijos) iškilmėje birželio 25 d., sekmadienį, 14 val. Vilniaus Katedros aikštėje. Tiems, kurie vyks į šventę viešuoju transportu ar savo mašinomis, registruotis iš anksto nereikia.

Ruošiantis šventei, Katedroje per visą naktį vyks Švč. Sakramento adoracija – nuo šeštadienio (birželio 24 d.) 18 val. iki sekmadienio (birželio 25 d.) 7 val.

Renginio dieną patekti į aikštę bus galima nuo 10 val. Įeidami į sektorių, gausite apyrankę, su kuria bus galima vėl ten pat sugrįžti, jei prireiktų išeiti. Patariama turėti galvos apdangalą ir vandens buteliuką. Galima atsinešti savo sulanktomą kėdutę.

Kviečiame Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenės narius eiti į beatifikacijos iškilmes kartu. Renkamės birželio 25 d. 11 val. prie mūsų bažnyčios – iš čia pajudėsime link renginio vietos.

12 val. prasidės programa apie Teofilių, vyks birželinės pamaldos, o 14 val. prasidės Šv. Mišios. Numatoma, kad jos truks 2-3 valandas. Po Mišių sarkofagas su Palaimintojo Teofiliaus relikvijomis bus perneštas į Katedrą, kur bus galima prieiti asmeniškai pasimelsti prie jo. Katedra bus atidaryta iki 23 val.

Bažnyčios palėpės tvarkymo talka

2017 balandžio 29 d., šeštadienį, nuo ryto į bažnyčią rinkosi darbo drabužiais apsirengę bendruomenės nariai. Tądien vyko bažnyčios palėpės valymo ir tvarkymo talka. Kelias valandas darbavęsi, talkininkai iškuopė palėpėje susikaupusias statybines atliekas ir kitokias šiukšles bei teršalus. Dėkojame visiems bendruomenės nariams, prisijungusiems prie talkos, taip pat p. Gediminui Marinskui ir UAB "Viadukas", daug pagelbėjusiems talkai pasiruošiant ir išgabenant šiukšles, o taip pat picerijai "Public", pavaišinusiai talkininkus skania pica.

Te Viešpats visus laimina ir suteikia džiaugsmo, darbuojantis dėl Jo Bažnyčios!

 

Šv. Mišių patarnautojų išvyka

2017 m. birželio 16 d. įvyko šv. Onos bažnyčios šv. Mišių patarnautojų susitikimas. Kartu aplankėme Pūčkorių atodangą, taip pat tremtinių memorialą prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties, iš kur prieš ir po II Pasaulinio karo tremtiniai buvo vežami į Sibirą. Prie šio memorialo sukalbėjome maldą už visus tremtyje žuvusius. Susitikimą užbaigėme pietumis picerijoje.

Džiaugiamės kad ir negausiu, bet ištikimu patarnautojų būreliu, ir tikimės, kad jis bręs ir gausės, ir tarnaus prie altoriaus Dievo garbei.

 

Prie Pūčkorių atodangos

 

Po maldos prie memorialo tremtiniams

 

Puslapis 1 iš 11

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"