a
b
d
e

Naujai įšventinto kunigo apsilankymas

2018 birželio 8 d., antrąjį penktadienį po Sekminių, Bažnyčia minėjo Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmę. Taip pat tai buvo maldos už kunigų šventėjimą dieną. Mūsų bažnyčioje tądien šv. Mišias aukojo, pamokslą pasakė ir neopresbiterio palaiminimą bažnyčios rektoriui ir kitiems Mišių dalyviams suteikė prieš nepilnus du mėnesius įšventintas kun. Gabrielius Satkauskas. Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija ir birželinės pamaldos, kurioms taip pat vadovavo kunigas svečias.

 

Šv. Mišių akimirka

 

Neopresbiterio palaiminimas bažnyčios rektoriui

Neopresbiterio palaiminimas šv. Mišių dalyviams

 

Naujai įšventintam kunigui pagal tradiciją bučiuojamos rankos

Sutvirtinimo Sakramentas 2018

2018 birželio 2 d. mūsų bažnyčioje vyko Sutvirtinimo Sakramento šventė. Per šį Sakramentą Šventosios Dvasios dovaną priėmė 11 suaugusiųjų ir 4 jaunuoliai, nuo spalio mėnesio mūsų bendruomenėje ruošęsi šiam krikščioniškos brandos žingsniui, taip pat 9 svečiai iš kitų parapijų. Sutvirtinimą teikė Vilniaus vyskupas augziliaras J.E. Darius Trijonis, Šv. Mišių liturgiją giesmėmis papuošė šlovintojų grupė. Pamokslo metu vyskupas linkėjo, kad nebūtume kaip akmenys upėje, kurie iš išorės šlapi, tačiau viduje sausi - vanduo jų nepersmelkia, bet kad mūsų širdys būtų atviros Šventajai Dvasiai ir Dievo žodis mus persmelktų. Šv. Mišių pabaigoje ganytojas tėvo dienos išvakarėse palaimino visus Eucharistijoje dalyvavusius tėvus, o šventė baigėsi džiugiai bendraujant prie vaišių stalo.

 

Po šv. Mišių - jau gavę šv. Dvasios dovanos ženklą

Daugiau nuotraukų rasite nuotraukų galerijoje

 

Piligriminė kelionė į Trakų baziliką 2018

2018 gegužės 26 d. mūsų bendruomenės nariai vykome į Trakus. Ši kelionė buvo skirta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metams.
Trakų bazilikoje šventėme šv. Mišias ir sukalbėjome Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Mergelės Marijos Širdžiai maldą. Šv. Mišių pradžioje mūsų piligrimų grupę pasveikino Trakų parapijos klebonas dekanas kun. Jonas Varaneckas. Jis užklausė, kas pirmą kartą lankosi prie Trakų Marijos paveikslo, ir bene du trečdaliai grupės pakėlė rankas. Tikimės, kad daugeliui tai buvo pirmas, bet tikrai ne paskutinis apsilankymas prie Lietuvos Globėjos kojų. Kun. Žydrūnas visos grupės vardu padėkojo kunigui dekanui už priėmimą ir įteikė jam votą, kurį piligrimai atvežė kaip padėką Marijai už jos globą ir kartu kaip prašymą, kad ji toliau globotų ir telktų mūsų bendruomenę. Votą, kuriame pavaizduotas Vilniaus šv. Onos bažnyčios fasadas, o apačioje užrašyta „Lietuvos globėja, melski už šv. Onos bendruomenę“, pagamino juvelyrė Ieva Sadauskaitė, o jo gamybai aukojo visi prie to norėję prisidėti bendruomenės nariai.
Piligriminė kelionė baigėsi parapijos namų kieme vaišinantis Trakų parapijiečių išvirtu sultiniu ir jų keptais kibinais, be kurių apsilankymas Trakuose būtų nepilnas.

 

Trakų bazilikos klebonas, dekanas kun. J. Varaneckas sveikina mūsų bendruomenės piligrimus

 

Trakų Dievo Motinai, Lietuvos Globėjai, mūsų bendruomenės dovanotas votas (autorė I. Sadauskaitė)

 

 

Piligrimai bazilikoje

 

Pirmoji šv. Komunija 2018

2018 m. gegužės 13 d., 11 val. šv. Mišiose mūsų bažnyčioje vyko Pirmosios Komunijos šventė. Eucharistinį Jėzų pirmąkart priėmė 15 vaikų, 2 merginos ir 2 suaugusieji.
Šventė prasidėjo lauke, kur vaikai paprašė savo tėvų palaiminimo. Tada iškilmingai procesijoje įžengę į bažnyčią, jie giedojo Mišių įžangos giesmę „Nuo ryto aušros“, į kurią balsais ir rankomis įsijungė visa bažnyčia. Šv. Mišios buvo aukojamos už visus Komuniją priimančius vaikus ir suaugusiuosiuos bei jų šeimas, prašant jiems Dievo palaimos, Mergelės Marijos globos ir šv. Onos užtarimo. Vaikai ir jų tėveliai skaitė skaitinius, giedojo psalmę ir „Aleliuja“, visi dalyvaujantieji jungėsi į pačių vaikų sukurtą ir skaitytą visuotinę maldą. Aukos liturgijos pradžioje prie altoriaus buvo atneštos atnašos: gėlės ir kaspinais apraišiota medžio šakelė, primenanti diena anskčiau vykusią vaikų išpažintį, popiežiaus palaiminti angeliukai, parvežti iš bendruomenės piligrimystės Romoje, vaisiai, vaikų pasižadėjimai ir piešinukai, taip pat Eucharistijai skirti duona ir vynas. Mišių pabaigoje vaikų tėveliai dėkojo katechetei Sigutei, nuo spalio ruošusiai vaikus šiam ypatingam susitikimui su Kristumi, taip pat ir bažnyčios rektoriui. Po Mišių kartu su pirmosios Komunijos pažymėjimais kiekvienas gavo Dievo žodį – Bibliją, o vaikučiai – taip pat ir rožinius, kurie kaip atnaša buvo atnešti prie altoriaus Velyknakčio liturgijos metu.
„Tebūnie mūs širdys antras Tau dangus“ – giedama vienoje eucharistinėje giesmėje. Jėzus, pirmąkart pasibeldė į šių vaikų ir suaugusiųjų širdis būtent per Žengimo į dangų iškilmę – Šeštines. Tegu jis visada ten būna laukiamas ir priimtas tarsi pas savo Tėvą danguje, ir teatneša dangų į jų kasdienybę. Simboliška, kad kaip tik tądien Bažnyčioje buvo minima Pasaulinė komunikacijos priemonių diena ir meldžiamasi už krikščionis žurnalistus. Tai tarsi įpareigoja visus, priėmusius Kristų į savo širdis, tapti jo žinios skleidėjais pasaulyje.

 

Po šv. Mišių - nuotrauka atminčiai

 

Piligrimystė į Romą 2018 m. balandžio mėn.

Indrė Daukšaitė
Kun. Žydrūnas Vabuolas


2018 balandžio 17 - 21 dienomis dvidešimt Vilniaus šv. Onos bendruomenės narių leidomės į piligrimystę į Romą. Kas ta piligrimystė?
Piligrimystė – tai kelionė. Ji primena mūsų keleivio statusą šioje žemėje. Esame žemėje „svečiai ir ateiviai“ – sakoma Naujajame Testamente, laiške Žydams. Tačiau ši kelionė turi tikslą. Ji reiškia ir mūsų tikėjimo kelionę, kelionę į Dievo karalystę. Mes ne tik keliaujame per žemę, mes tikimės atvykti – ir ne bet kur, o pas Tą, kuris mus sukūrė ir atpirko. Todėl kiekvienos piligrimystės svarbiausias tikslas – sutikti Kristų, priartėti prie jo. Skaityti toliau

Krikštas sekmadienio Mišiose

2018 balandžio 22 d. 11 val. Mišių metu Krikšto sakramentą priėmė Titas, kartu su kitais vaikais mūsų bendruomenėje besiruošiantis pirmajai Šventajai Komunijai. Sveikiname Titą, kuris per Krikštą gavo dar vieną vardą - Paulius. Dėkojame Dievui už šį naują Bažnyčios narį ir linkime Titui Pauliui gilaus tikėjimo bei džiaugsmo.

 

"Titai Pauliau, aš tave krikštiju vardan Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios".

 

"Šis baltas drabužis tebus ženklas tavo nepaprasto išaukštinimo ir nekaltumo".

Lietuvos globėja, melski už mus!

Sveikiname su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena - kovo 11-ąja!

Tegu Trakų Dievo Motina, Lietuvos globėja, kurios atvaizdą jos metų proga pasikabinome mūsų bažnyčioje, užtaria ir globoja mūsų žemiškąją tėvynę ir kviečia į dangiškąją.

Nepriklausomybės dienos proga kviečiame prisiminti pamokslą, skambėjusį mūsų bažnyčioje sekmadienį po Valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo.

 

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA

Kovo 21 d. Susitaikymo pamaldos 18.00 val. (vadovauja t. A. Sederevičius SJ). Šv. Mišių tądien nebus!

 

Kovo 25 d. – KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Šv. Mišios: išvakarėse (šeštadienio vakare, kovo 24 d.) 17.30, sekmadienį 9.00 val. ir 11.00 val. Rinkliava skiriama kunigų seminarijos išlaikymui.

 

Kovo 26 d. (DIDYSIS PIRMADIENIS): šv. Mišios 17.30 val.

Kovo 27 d. (DIDYSIS ANTRADIENIS): šv. Mišios 17.30 val.

Kovo 28 d. (DIDYSIS TREČIADIENIS): šv. Mišios 17.30 val.

Po šv. Mišių iki Velykų išpažinčių nebebus klausoma!


Kovo 29 d. – DIDYSIS KETVIRTADIENIS – EUCHARISTIJOS IR KUNIGYSTĖS ĮSTEIGIMO DIENA.

18.00 val. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios.

 

Kovo 30 d. – DIDYSIS PENKTADIENIS – KRISTAUS KANČIOS ATMINIMO DIENA Šią dieną privalomas pasninkas!

11.00 val. Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose
18.00 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos šv. Onos bažnyčioje. Rinkliava skiriama Šventosios Žemės krikščionims.


Kovo 31 d. – DIDYSIS ŠEŠTADIENIS Bažnyčia budi prie Viešpaties kapo.

VELYKNAKČIO šv. Mišios 20.00 val. Šv. Mišių dalyviai turi turėti žvakes! Po šv. Mišių šventinami Velykų valgiai.


Balandžio 1 d. – KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS

9.00 val. iškilmingos šv. Mišios. Gieda moterų choras "Liepos".

11.00 val. šv. Mišios


Balandžio 2 d. – II VELYKŲ DIENA – šv. Mišios 11.00 val.

2018 m. gavėnia Vilniaus šv. Onos bendruomenėje

Gyvename gavėnią – pasirengimo Kristaus kančios, mirties ir Prisikėlimo minėjimui laiką. „Bažnyčia, mūsų Motina ir Mokytoja, išvien su karčiu tiesos vaistu šiuo gavėnios metu siūlo ir saldžią gydymo priemonę – maldą, išmaldą ir pasninką.[…] Bažnyčios narius kviečiu uoliai žengti gavėnios keliu dalijant išmaldą, pasninkaujant ir meldžiantis. Jei kartais atrodo, jog meilė daugelio širdyse gęsta, ji visada liepsnoja Dievo širdyje!“ (Popiežius Pranciškus, Žinia 2018 m. gavėnios proga).Kviečiame kartu išgyventi gavėnią mūsų bendruomenėje:


- Kartu melstis. „Skirdami laiko maldai, savo širdžiai leidžiame atrasti slaptus melus, kuriais apgaudinėjame patys save, ir galop imti ieškoti Dievo paguodos. Jis yra mūsų Tėvas ir trokšta, kad mes gyventume.“ (Popiežius Pranciškus, Žinia 2018 m. gavėnios proga)
• trečiadieniais po šv. Mišių giedame „Graudžius verksmus“ – tai giesmių ciklas, pasakojantis apie Išganytojo kančią ir mirtį bei Jo Motinos Marijos patirtus skausmus. Kviečiame atsinešti maldaknyges ir giedoti kartu;
• penktadieniais (išskyrus vasario 16 ir kovo 9 d.) po šv. Mišių einame Kryžiaus kelius. Kryžiaus kelio mąstymus šias metais parengs bendruomenės jaunimo maldos grupė, suaugusiųjų pasirengimo Sutvirtinimui grupė, maldos su Šv. Raštu grupė ir bendruomenės choras. Didįjį penktadienį, kovo 30 d., 11.00 val. eisime Kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose.

- Susitaikyti su Viešpačiu. Dievas „mums visada dovanoja naujų progų vėl imti mylėti. Gera proga tam ir šiais metais bus iniciatyva „24 valandos Viešpačiui“, kviečianti švęsti Sutaikinimo sakramentą Eucharistinės adoracijos kontekste. 2018-aisiais ji vyks kovo 9-ąją, penktadienį, ir 10-ąją, šeštadienį, ir įkvėpimo semsis iš Ps 130, 4 žodžių: „Tu turi galybę atleisti.“ Kiekvienoje vyskupijoje bent viena bažnyčia bus atvira viena po kitos 24 valandas, suteikdama galimybę adoracijos maldai ir sakramentinei išpažinčiai.” (Popiežius Pranciškus, Žinia 2018 m. gavėnios proga)
• švęsti Susitaikymo sakramentą asmeniškai. Kunigas budi klausykloje prieš šv. Mišias;
• švęsti Susitaikymo sakramentą Vilniaus arkikatedroje per „24 valandas Viešpačiui” nuo kovo 9 vakaro iki kovo 10 vakaro;
• švęsti Susitaikymo sakramentą bendruomeniškai. Susitaikymo pamaldos mūsų bažnyčioje vyks kovo 21 d., 18.00. Tądien šv. Mišių nebus.

- Pasninkauti ir dalintis pasninko vaisiais. „Išmalda išlaisvina iš godumo ir padeda mums atrasti, kad kitas yra mano brolis: tai, ką turiu, niekada nepriklauso vien man. Kaip norėčiau, kad išmaldos dalijimas virstų visų tikra gyvensena! Kaip norėčiau, kad mes, kaip krikščionys, sektume apaštalų pavyzdžiu ir galimybę dalytis su kitais savo gėrybėmis laikytume bendrystės, kuria gyvename Bažnyčioje, konkrečiu liudijimu. […]Pagaliau pasninkas atima iš mūsų smurto jėgą, nuginkluoja mus ir yra svarbi proga augti. Viena vertus, mums leidžiama patirti tai, ką išgyvena tie, kurie stokoja būtiniausių dalykų ir pažįsta kasdienį alkį. Kita vertus, juo išreiškiama mūsų dvasios, alkstančios gėrio ir trokštančios Dievo gyvenimo, būklė. Pasninkas mus supurto, padaro dėmesingesnius Dievui bei artimui, atgaivina norą paklusti Dievui, kuris vienintelis numalšina mūsų alkį. (Popiežius Pranciškus, Žinia 2018 m. gavėnios proga)
• per visą gavėnią vyks „Pasninko dėžės“ akcija. Joje esame kviečiami dalyvauti, pasninkauti gavėnios penktadieniais (ir kitomis asmeniškai pasirinktomis dienomis) ir už pasninkaujant sutaupytas lėšas nupirktus negendančius maisto produktus sekmadieniais atnešti į pasninko dėžę. Šiemet suaukoti maisto produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams ir seserų lankomoms skurstančioms šeimoms. Aukotinų produktų sąrašą galite rasti čia.

 

Apsilankymas pas šv. Teresės šeimyną

2018 kovo 17 d. mūsų bendruomenės atstovai vyko į Užpalius, pas šv. Teresės šeimyną. Nuvežėme per Adventą mūsų bendruomenėje jiems surinktas aukas - 700 eurų. Eugenijus ir Jūratė Keraminai bei jų globojami vaikai mus maloniai sutiko, aprodė naujai kylantį namą, kuris statomas sudegusiojo vietoje, skaniai pavaišino, papasakojo apie savo šeimynos istoriją ir kasdienybę. Nors važiavome jiems nuvežti mūsų dovanos, tačiau patys likome gausiau apdovanoti. Šių žmonių vidinė stiprybė ir pasiaukojimas dėl vaikų sustiprino visų mūsų, pas juos besisvečiavusiųjų, tikėjimą ir padrąsino nebijoti daryti gera.

 

Prieš išvykstant - pasidalinę dovanomis, šiluma ir meile.

  Daugiau nuotraukų iš apsilankymo ieškokite mūsų svetainės nuotraukų galerijoje.

Puslapis 1 iš 13

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"