a
b
d
e

Žolinė 2018

 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė
Šv. Onos bažnyčioje
Rugpjūčio 15 d.In Assumptione Beatae Mariae Virginis ~ I. Classis
Vilnæ, dies XV mensis Augusti
 


10.00 val. Žolinių iškilmė – Šv. Mišios lietuvių kalba (Novus Ordo)
10.00 a.m. Holy Mass – Assumption of the Blessed Virgin Mary (Novus Ordo) in Lithuanian
11.30 val. Švč. Mergelės Marijos Rožinis / Rosarium
 


12.00 val. Žolinių iškilmė – Giedotinės tradicinės Šv. Mišios (Missa Cantata) lotynų–lietuvių kalbomis
12.00 p.m. Traditional Latin Mass (Missa Cantata) – Assumption of the Blessed Virgin Mary
 

Liepos 29 d. šv. Onos bažnyčioje vyko šv. Onos atlaidai

Liepos 29 d. šv. Onos bažnyčioje vyko šv. Onos atlaidai. 11 val. buvo iškilmingos šv. Mišios, jas aukojo ir pamokslą sakė Marijos radijo programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, giedojo šv. Onos bažnyčios bendruomenės choras. Po šv. Mišių bažnyčios kiemelyje vyko agapė, kurios metu bendruomenės nariai galėjo pabendrauti ir pasivaišinti.

Vardas Ona iš hebrajų kalbos išvertus reiškia ,,malonė“. Per pamokslą kun. Povilas Narijauskas kreipėsi į šv. Mišias atėjusias Onas, klausdamas: „Kaip dažnai savo gyvenime prisimenate, kad jūsų vardas reiškia malonę?”,o taip pat jis kreipėsi ir į visus tikinčiuosius, klausdamas: „Kaip dažnai mes esame vieni kitiems Dievo malonė?”, leisdamas mums patiems pažvelgti į savo sąžinę.

Kun. P. Narijauskas pasakojo, kad atsivertus šv. Raštą apie šventuosius Oną ir jos vyrą Joakimą beveik nieko nerandame. Tik tiek, kad ištekėjusi už Joakimo Ona ilgai negalėjo susilaukti vaikų, tačiau Dievas išklausė Joakimo maldą dykumoje ir šv. Ona tapo nėščia. Visgi, pasak kun. P. Narijausko, medį pažinsime iš jo vaisių. ,,Kai galvojame apie šią šventųjų porą, galime žiūrėti į jų vaisių – mergelę Mariją. Kokie turėjo būtitėvai, kad išaugino tokią dukterį?“ – klausė Marijos radijo programų direktorius. Būdama vos 13 metų Marija atsiliepė į Viešpaties kvietimą ir tam, kad priimtų tokį sprendimą, anot kunigo, ji privalėjo turėti nuostabų pavyzdį iš tėvų. Tačiau niekas nekalba apie tai, su kokiais iššūkiais teko susidurti šv. Onai išgirdus apie Marijos patirtą apreiškimą. Kun. P. Narijauskas paaiškino, kad tais laikais nesantuokoje besilaukianti kūdikio mergina būdavo išmetama iš bendruomenės, jai netgi grėsdavo mirtis. Tačiau, pasak kunigo, Biblijoje nerandame nė vieno priekaišto, atsižadėjimo ar grasinimo, kuris būtų kilęs iš mergelės Marijos tėvų. „Žmogiškai jiems plyšo širdis, bet jie priėmė tai kaip Dievo tiesą“, – teigė kun. P. Narijauskas.

Šv. Ona gyveno nuolatiniuose išbandymuose, ir tai tik vienas pavyzdys. Šie išbandymai, kunigo nuomone, turėjo ją skatinti sukilti prieš Dievą, bet šiandienos pirmasis skaitinys (2 Kar 4, 42-44) gražiai parodo ištikimybę, kurioje gyveno Eliziejus, o taip pat ir šv. Ona. Pasak P. Narijausko, tiek per šv. Oną, tiek šiame skaitinyje parodoma, kad ištikimybė Viešpačiu išlieka net kai protas tam prieštarauja.Pasitelkęs šv. Onos pavyzdį kunigas drąsino būti džiugiais, kai esame išbandomi: „Kai į mūsų gyvenimus ateina išbandymai, mums atrodo, kad Dievas mus apleido, tačiau šv. Raštas sako priešingai – per iššūkius Dievas parodo ypatingą pasitikėjimą mumis, juk ir pasaulyje niekas nepatiki kažko ypatingo tiems, kuriais nepasitiki”.

Vėliau, šv. Mišių metu, atnešėme atnašas, taip atiduodami Viešpačiui savo širdis, kasdienybę, rūpesčius, džiaugsmus bei dėkodami Jam už Jo begalinį gerumą ir meilę. Dievui aukojome maldą, prašydami malonės nepalūžti; paveikslą su Vilniaus šv. Onos bažnyčia, melsdami išmokyti mus priimti vienas kito skirtingumą; vaisius, kad semtumėmės gyvenimo džiaugsmo iš Viešpaties malonių vynuogyno; vyną, kad visada trokštume tiesos, meilės ir taikos; neraugintą duoną ir Mišių taurę, kad Viešpats, nužengtų ant altoriaus ir suvienytų mus visus.

2018 liepos 25 d. Šv. Onos bažnyčioje tarnystę pradėjo Kun. Juozapas MinderisŠV. ONOS ATLAIDAI

Artėja mūsų bažnyčios globėjos šv. Onos ir jos vyro šv. Joakimo liturginio minėjimo diena. Visus kviečiame į šv. Onos atlaidus, kuriuos švęsime net dvi dienas.

Liepos 26 d., ketvirtadienį – šv. Onos liturginio minėjimo diena.

Programa:

11.00 Šv. Mišios (Mišias aukos ir pamokslą sakys kun. Vygintas Čiurinskas)

12.00 – 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija (kviečiame įsipareigoti pabudėti – užeikite į zakristiją!).

17.30 Šv. Mišios (Mišias aukos ir pamokslą sakys kun. Kęstutis Palikša, giedos Vilniaus universiteto grigališkojo giedojimo mokyklos Schola Cantorum Vilnensis choras)

Liepos 29 d., sekmadienį – pagrindinė atlaidų diena.

Programa:

9.00 val. šv. Mišios (Mišias aukos kun. Valentinas Šiuša, pamokslą sakys Marijos radijo programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, giedos moterų choras „Liepos“, vad. A. Zupkauskienė).

11.00 val. iškilmingos šv. Mišios (Mišias aukos ir pamokslą sakys Marijos radijo programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, giedos Šv. Onos bažnyčios bendruomenės choras).

Po 11.00 val. Mišių – agapė bažnyčios kiemelyje (kairėje, prie durų į zakristiją).

 

 

KVIEČIAME Į TALKĄ

2018 liepos 23 d. nuo 17 val.

kviečiame į talką prieš atlaidus!

Valysime ir puošime bažnytėlę.

Kas nesuspėjate į pradžią, prisijunkite vėliau!

 

Prašytume atsinešti savo valymo ir darbo priemonių

(skudurą, šepetį, šluostes, kibirus, pirštines...). 

Mindaugo karūnavimo - Lietuvos Valstybės - diena

Šį penktadienį, 2018 liepos 6-ąją dieną, minima Lietuvos Valstybės - Mindaugo karūnavimo - diena. Kviečiame šią nepaprastai iškilmingą dieną švęsti kartu.

Šv. Mišios už Lietuvą 11 val.
Po jų sugiedosime Lietuvos himną ir sukalbėsime Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai, maldą.

Dėmesio: vakare tądien šv. Mišių nebus!

Tąvakar visi susitikime Lietuvos dainų šventės dainų dienoje Vingio parke.

 

Sutvirtinimo Sakramentas 2018

2018 birželio 2 d. mūsų bažnyčioje vyko Sutvirtinimo Sakramento šventė. Per šį Sakramentą Šventosios Dvasios dovaną priėmė 11 suaugusiųjų ir 4 jaunuoliai, nuo spalio mėnesio mūsų bendruomenėje ruošęsi šiam krikščioniškos brandos žingsniui, taip pat 9 svečiai iš kitų parapijų. Sutvirtinimą teikė Vilniaus vyskupas augziliaras J.E. Darius Trijonis, Šv. Mišių liturgiją giesmėmis papuošė šlovintojų grupė. Pamokslo metu vyskupas linkėjo, kad nebūtume kaip akmenys upėje, kurie iš išorės šlapi, tačiau viduje sausi - vanduo jų nepersmelkia, bet kad mūsų širdys būtų atviros Šventajai Dvasiai ir Dievo žodis mus persmelktų. Šv. Mišių pabaigoje ganytojas tėvo dienos išvakarėse palaimino visus Eucharistijoje dalyvavusius tėvus, o šventė baigėsi džiugiai bendraujant prie vaišių stalo.

 

Po šv. Mišių - jau gavę šv. Dvasios dovanos ženklą

Daugiau nuotraukų rasite nuotraukų galerijoje

 

Šv. ap. Petro ir Pauliaus iškilmė

Birželio 29 d. Katalikų Bažnyčia švenčia šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje:


Birželio 28 d. ketvirtadienį (išvakarėse): 17.30 val.

Birželio 29 d., penktadienį: 11.00

Dėmesio: penktadienį vakare šv. Mišių nebus!

Piligriminė kelionė į Trakų baziliką 2018

2018 gegužės 26 d. mūsų bendruomenės nariai vykome į Trakus. Ši kelionė buvo skirta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metams.
Trakų bazilikoje šventėme šv. Mišias ir sukalbėjome Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Mergelės Marijos Širdžiai maldą. Šv. Mišių pradžioje mūsų piligrimų grupę pasveikino Trakų parapijos klebonas dekanas kun. Jonas Varaneckas. Jis užklausė, kas pirmą kartą lankosi prie Trakų Marijos paveikslo, ir bene du trečdaliai grupės pakėlė rankas. Tikimės, kad daugeliui tai buvo pirmas, bet tikrai ne paskutinis apsilankymas prie Lietuvos Globėjos kojų. Kun. Žydrūnas visos grupės vardu padėkojo kunigui dekanui už priėmimą ir įteikė jam votą, kurį piligrimai atvežė kaip padėką Marijai už jos globą ir kartu kaip prašymą, kad ji toliau globotų ir telktų mūsų bendruomenę. Votą, kuriame pavaizduotas Vilniaus šv. Onos bažnyčios fasadas, o apačioje užrašyta „Lietuvos globėja, melski už šv. Onos bendruomenę“, pagamino juvelyrė Ieva Sadauskaitė, o jo gamybai aukojo visi prie to norėję prisidėti bendruomenės nariai.
Piligriminė kelionė baigėsi parapijos namų kieme vaišinantis Trakų parapijiečių išvirtu sultiniu ir jų keptais kibinais, be kurių apsilankymas Trakuose būtų nepilnas.

 

Trakų bazilikos klebonas, dekanas kun. J. Varaneckas sveikina mūsų bendruomenės piligrimus

 

Trakų Dievo Motinai, Lietuvos Globėjai, mūsų bendruomenės dovanotas votas (autorė I. Sadauskaitė)

 

 

Piligrimai bazilikoje

 

Naujai įšventinto kunigo apsilankymas

2018 birželio 8 d., antrąjį penktadienį po Sekminių, Bažnyčia minėjo Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmę. Taip pat tai buvo maldos už kunigų šventėjimą dieną. Mūsų bažnyčioje tądien šv. Mišias aukojo, pamokslą pasakė ir neopresbiterio palaiminimą bažnyčios rektoriui ir kitiems Mišių dalyviams suteikė prieš nepilnus du mėnesius įšventintas kun. Gabrielius Satkauskas. Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija ir birželinės pamaldos, kurioms taip pat vadovavo kunigas svečias.

 

Šv. Mišių akimirka

 

Neopresbiterio palaiminimas bažnyčios rektoriui

Neopresbiterio palaiminimas šv. Mišių dalyviams

 

Naujai įšventintam kunigui pagal tradiciją bučiuojamos rankos

Puslapis 1 iš 14

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"