a
b
d
e

Verbų sekmadienis 2015-03-29

Didžiai džiūgauk, Ziono dukra, garsiai krykštauk, dukra Jeruzale! Štai tavo karalius pas tave ateina, - jis išaukštintas ir pergalingas, nuolankus ir joja ant asilo – ant asiliuko, asilės jauniklio.

                                                                                               (Zch 9,9) 

 

Sekmadienį prieš šv. Velykas (šiais metais – kovo 29-ąją) Katalikų bažnyčia mini Verbų (palmių) arba Viešpaties kančios sekmadienį

 

Tai iškilmingo Kristaus įžengimo į Jeruzalę, kada ,,gausiai susirinkusi į šventes minia“ sužinojo, kad Jėzus ateinąs į Jeruzalę, paminėjimas. Žmonės pasiėmė palmių šakas ir išėjo jo pasitikti, garsiai šaukdami: ,,Osana! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu - Izraelio karaliui!" (Jn 12, 12). Šiam įvykiui prisiminti per Verbas šventinamos palmių, alyvmedžių ar kitų medžių šakelės, vadinamos verbomis.

 

Vakarų Bažnyčioje verbų šventinimas žinomas jau nuo popiežiaus Gelazijaus (492-496) laikų. Nuo VIII a. jos buvo šventinamos per šv. Mišias, o paskui dalijamos žmonėms. Pažymėtinos verbos Romos Šv. Petro bazilikoje. Popiežiaus Siksto V suteikta privilegija verbas šiai bazilikai paruošia ir pristato viena giminė (Bresca di S. Remo). Jos gaminamos iš sausų palmių šakų, sudarant įvairias figūras ir ornamentus. Tokių verbų kasmet padaroma 600 (300 bazilikai ir 300 kitų bažnyčių kapituloms bei vienuolynams). Popiežiui pagaminti ir padovanoti verbą turi vienuolės kamaldulės (privilegija suteikta 1829 m. popiežiaus Leono XII). Ši verba labiau panaši į medelį su visokiais papuošalais ir paveikslais. Tą verbą popiežius paprastai padovanoja kokiam nors žymesniam asmeniui (ją iš popiežiaus Pijaus XI 1926 m. gavo arkivyskupas P. Karevičius). Lietuvoje Verbų Mišiose šventinamos kadagio ar sprogstančio gluosnio šakelės. Vilniaus krašte paplitusios margaspalvės verbos, surištos iš džiovintų javų, lauko gėlių ir žolelių. 

 

Verbų, arba Kristaus kančios, sekmadienis įveda mus į Didžiąją savaitę. Šią dieną bažnyčios liturgija kupina daugybės simbolių: rankose žaliuoja verbos, vyksta iškilminga procesija, mininti Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, skaitomas Kristaus kančios aprašymas.

 

Kristau, tu - garbės Karalius, tu - Aukščiausiojo Sūnus!

Tau - verbų šakelės žalios, tau - Osana, Dieve mūs!

 

Išrinktos tautos Karalius, atžala tu jos kilni,

vykdyt dieviškosios valios Viešpaties vardu eini. -

 

Visata "Garbė Tau!" šaukia. Prie gyventojų dangaus

jungia garbinimo auką ir mari širdis žmogaus. -

 

"Tebūnie garbė!" - giedojo Tau Jeruzalėj tada,

šakeles po kojom klojo...Mes sutinkam su malda. -

 

Pagerbė Tave prieš mirtį išrinktos tautos vaikai.

Kad teikeisi mus atpirkti, Tau dėkojame karštai. -

 

Tau patiko širdys tyros. Neatmesk ir mūs giesmės! 

Tau garbė, šlovė ir gyrius amžinai tegul skambės! -

 

Verbų sekmadienį šv. Mišios šv. Onos bažnyčioje – įprasta sekmadienio tvarka:  

9.00 val. ir 11.00 val.

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"