a
b
d
e

Pelenų dienos šv. Mišiomis pradedame gavėnios laikotarpį

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (Bendrosios liturginių metų ir kalendoriaus taisyklės, 27–28).

Popiežius Pranciškus savo žinioje 2017-ųjų metų gavėnios proga „Žodis yra dovana. Kitas asmuo yra dovana“ rašo, kad „Gavėnia yra nauja pradžia, kelias, vedantis į tikrą tikslą – Prisikėlimo Velykas, Kristaus pergalę prieš mirtį. Ir visada šis metas kviečia mus atsiversti: krikščionis pašauktas grįžti pas Dievą „visa savo širdimi“ (Jl 2, 12), nesitenkinti vidutinišku gyvenimu, bet puoselėti draugystę su Viešpačiu. <...> Gavėnia yra tinkamas metas suintensyvinti dvasios gyvenimą Bažnyčios siūlomomis priemonėmis – pasninku, malda ir išmalda. Visa to pagrindas yra Dievo žodis – šiuo laikotarpiu esame kviečiami uoliau jo klausytis bei jį apmąstyti“.

Pradėkime šį ypatingą metą kartu Pelenų dienos šv. Mišiomis trečiadienį, kovo 1 d., 17.30.

Kviečiame drauge mūsų bendruomenėje:

- išgyventi gavėnią malda:
• trečiadieniais po šv. Mišių giedame „Graudžius verksmus“ – tai giesmių ciklas, pasakojantis apie Išganytojo kančią ir mirtį bei Jo Motinos Marijos patirtus skausmus. Kviečiame atsinešti maldaknyges ir giedoti kartu;
• penktadieniais po šv. Mišių einame Kryžiaus kelius. Šiais Lietuvos vyskupų paskelbtais Teofiliaus Matulionio  metais Kryžiaus kelią I ir II gavėnios savaitę apmąstysime pagal šio Dievo tarno gyvenimo įvykius. III gavėnios savaitę kryžiaus kelio apmąstymus rengs bendruomenės jaunimas, o IV gavėnios savaitę - bendruomenės maldos grupė. Didįjį Penktadienį 11 val. eisime Kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose.

- išgyventi gavėnią atgaila:
• švęsti Susitaikymo sakramentą asmeniškai. Kunigas budi klausykloje prieš šv. Mišias;
• švęsti Susitaikymo sakramentą bendruomeniškai. Susitaikymo pamaldos mūsų bažnyčioje vyks balandžio 7 d., penktadienį, 18.00 val. Joms vadovaus tėvas dominikonas br. Bernardas OP. Tądien Kryžiaus kelių ir šv. Mišių nebus.

- išgyventi gavėnią pasninku ir išmalda:
• per visą gavėnią vyks „Pasninko dėžės“ akcija. Bendruomenės pastoracinės tarybos nutarimu šiemet šios akcijos metu rinksime ne maisto produktus, o pinigines aukas Šv. Teresės šeimynai, kurią ištiko gaisro nelaimė. Kviečiame: 1) su malda pasninkauti Pelenų trečiadienį ir gavėnios penktadieniais; 2) pasninkaujant sutaupytas lėšas mesti į bažnyčios gale tam skirtą aukų dėžutę.

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"