a
b
d
e

2018 m. gavėnia Vilniaus šv. Onos bendruomenėje

Gyvename gavėnią – pasirengimo Kristaus kančios, mirties ir Prisikėlimo minėjimui laiką. „Bažnyčia, mūsų Motina ir Mokytoja, išvien su karčiu tiesos vaistu šiuo gavėnios metu siūlo ir saldžią gydymo priemonę – maldą, išmaldą ir pasninką.[…] Bažnyčios narius kviečiu uoliai žengti gavėnios keliu dalijant išmaldą, pasninkaujant ir meldžiantis. Jei kartais atrodo, jog meilė daugelio širdyse gęsta, ji visada liepsnoja Dievo širdyje!“ (Popiežius Pranciškus, Žinia 2018 m. gavėnios proga).Kviečiame kartu išgyventi gavėnią mūsų bendruomenėje:


- Kartu melstis. „Skirdami laiko maldai, savo širdžiai leidžiame atrasti slaptus melus, kuriais apgaudinėjame patys save, ir galop imti ieškoti Dievo paguodos. Jis yra mūsų Tėvas ir trokšta, kad mes gyventume.“ (Popiežius Pranciškus, Žinia 2018 m. gavėnios proga)
• trečiadieniais po šv. Mišių giedame „Graudžius verksmus“ – tai giesmių ciklas, pasakojantis apie Išganytojo kančią ir mirtį bei Jo Motinos Marijos patirtus skausmus. Kviečiame atsinešti maldaknyges ir giedoti kartu;
• penktadieniais (išskyrus vasario 16 ir kovo 9 d.) po šv. Mišių einame Kryžiaus kelius. Kryžiaus kelio mąstymus šias metais parengs bendruomenės jaunimo maldos grupė, suaugusiųjų pasirengimo Sutvirtinimui grupė, maldos su Šv. Raštu grupė ir bendruomenės choras. Didįjį penktadienį, kovo 30 d., 11.00 val. eisime Kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose.

- Susitaikyti su Viešpačiu. Dievas „mums visada dovanoja naujų progų vėl imti mylėti. Gera proga tam ir šiais metais bus iniciatyva „24 valandos Viešpačiui“, kviečianti švęsti Sutaikinimo sakramentą Eucharistinės adoracijos kontekste. 2018-aisiais ji vyks kovo 9-ąją, penktadienį, ir 10-ąją, šeštadienį, ir įkvėpimo semsis iš Ps 130, 4 žodžių: „Tu turi galybę atleisti.“ Kiekvienoje vyskupijoje bent viena bažnyčia bus atvira viena po kitos 24 valandas, suteikdama galimybę adoracijos maldai ir sakramentinei išpažinčiai.” (Popiežius Pranciškus, Žinia 2018 m. gavėnios proga)
• švęsti Susitaikymo sakramentą asmeniškai. Kunigas budi klausykloje prieš šv. Mišias;
• švęsti Susitaikymo sakramentą Vilniaus arkikatedroje per „24 valandas Viešpačiui” nuo kovo 9 vakaro iki kovo 10 vakaro;
• švęsti Susitaikymo sakramentą bendruomeniškai. Susitaikymo pamaldos mūsų bažnyčioje vyks kovo 21 d., 18.00. Tądien šv. Mišių nebus.

- Pasninkauti ir dalintis pasninko vaisiais. „Išmalda išlaisvina iš godumo ir padeda mums atrasti, kad kitas yra mano brolis: tai, ką turiu, niekada nepriklauso vien man. Kaip norėčiau, kad išmaldos dalijimas virstų visų tikra gyvensena! Kaip norėčiau, kad mes, kaip krikščionys, sektume apaštalų pavyzdžiu ir galimybę dalytis su kitais savo gėrybėmis laikytume bendrystės, kuria gyvename Bažnyčioje, konkrečiu liudijimu. […]Pagaliau pasninkas atima iš mūsų smurto jėgą, nuginkluoja mus ir yra svarbi proga augti. Viena vertus, mums leidžiama patirti tai, ką išgyvena tie, kurie stokoja būtiniausių dalykų ir pažįsta kasdienį alkį. Kita vertus, juo išreiškiama mūsų dvasios, alkstančios gėrio ir trokštančios Dievo gyvenimo, būklė. Pasninkas mus supurto, padaro dėmesingesnius Dievui bei artimui, atgaivina norą paklusti Dievui, kuris vienintelis numalšina mūsų alkį. (Popiežius Pranciškus, Žinia 2018 m. gavėnios proga)
• per visą gavėnią vyks „Pasninko dėžės“ akcija. Joje esame kviečiami dalyvauti, pasninkauti gavėnios penktadieniais (ir kitomis asmeniškai pasirinktomis dienomis) ir už pasninkaujant sutaupytas lėšas nupirktus negendančius maisto produktus sekmadieniais atnešti į pasninko dėžę. Šiemet suaukoti maisto produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams ir seserų lankomoms skurstančioms šeimoms. Aukotinų produktų sąrašą galite rasti čia.

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"