a
b
d
e

Pirmoji šv. Komunija 2018

2018 m. gegužės 13 d., 11 val. šv. Mišiose mūsų bažnyčioje vyko Pirmosios Komunijos šventė. Eucharistinį Jėzų pirmąkart priėmė 15 vaikų, 2 merginos ir 2 suaugusieji.
Šventė prasidėjo lauke, kur vaikai paprašė savo tėvų palaiminimo. Tada iškilmingai procesijoje įžengę į bažnyčią, jie giedojo Mišių įžangos giesmę „Nuo ryto aušros“, į kurią balsais ir rankomis įsijungė visa bažnyčia. Šv. Mišios buvo aukojamos už visus Komuniją priimančius vaikus ir suaugusiuosiuos bei jų šeimas, prašant jiems Dievo palaimos, Mergelės Marijos globos ir šv. Onos užtarimo. Vaikai ir jų tėveliai skaitė skaitinius, giedojo psalmę ir „Aleliuja“, visi dalyvaujantieji jungėsi į pačių vaikų sukurtą ir skaitytą visuotinę maldą. Aukos liturgijos pradžioje prie altoriaus buvo atneštos atnašos: gėlės ir kaspinais apraišiota medžio šakelė, primenanti diena anskčiau vykusią vaikų išpažintį, popiežiaus palaiminti angeliukai, parvežti iš bendruomenės piligrimystės Romoje, vaisiai, vaikų pasižadėjimai ir piešinukai, taip pat Eucharistijai skirti duona ir vynas. Mišių pabaigoje vaikų tėveliai dėkojo katechetei Sigutei, nuo spalio ruošusiai vaikus šiam ypatingam susitikimui su Kristumi, taip pat ir bažnyčios rektoriui. Po Mišių kartu su pirmosios Komunijos pažymėjimais kiekvienas gavo Dievo žodį – Bibliją, o vaikučiai – taip pat ir rožinius, kurie kaip atnaša buvo atnešti prie altoriaus Velyknakčio liturgijos metu.
„Tebūnie mūs širdys antras Tau dangus“ – giedama vienoje eucharistinėje giesmėje. Jėzus, pirmąkart pasibeldė į šių vaikų ir suaugusiųjų širdis būtent per Žengimo į dangų iškilmę – Šeštines. Tegu jis visada ten būna laukiamas ir priimtas tarsi pas savo Tėvą danguje, ir teatneša dangų į jų kasdienybę. Simboliška, kad kaip tik tądien Bažnyčioje buvo minima Pasaulinė komunikacijos priemonių diena ir meldžiamasi už krikščionis žurnalistus. Tai tarsi įpareigoja visus, priėmusius Kristų į savo širdis, tapti jo žinios skleidėjais pasaulyje.

 

Po šv. Mišių - nuotrauka atminčiai

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"