a
b
d
e

Liepos 29 d. šv. Onos bažnyčioje vyko šv. Onos atlaidai

Liepos 29 d. šv. Onos bažnyčioje vyko šv. Onos atlaidai. 11 val. buvo iškilmingos šv. Mišios, jas aukojo ir pamokslą sakė Marijos radijo programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, giedojo šv. Onos bažnyčios bendruomenės choras. Po šv. Mišių bažnyčios kiemelyje vyko agapė, kurios metu bendruomenės nariai galėjo pabendrauti ir pasivaišinti.

Vardas Ona iš hebrajų kalbos išvertus reiškia ,,malonė“. Per pamokslą kun. Povilas Narijauskas kreipėsi į šv. Mišias atėjusias Onas, klausdamas: „Kaip dažnai savo gyvenime prisimenate, kad jūsų vardas reiškia malonę?”,o taip pat jis kreipėsi ir į visus tikinčiuosius, klausdamas: „Kaip dažnai mes esame vieni kitiems Dievo malonė?”, leisdamas mums patiems pažvelgti į savo sąžinę.

Kun. P. Narijauskas pasakojo, kad atsivertus šv. Raštą apie šventuosius Oną ir jos vyrą Joakimą beveik nieko nerandame. Tik tiek, kad ištekėjusi už Joakimo Ona ilgai negalėjo susilaukti vaikų, tačiau Dievas išklausė Joakimo maldą dykumoje ir šv. Ona tapo nėščia. Visgi, pasak kun. P. Narijausko, medį pažinsime iš jo vaisių. ,,Kai galvojame apie šią šventųjų porą, galime žiūrėti į jų vaisių – mergelę Mariją. Kokie turėjo būtitėvai, kad išaugino tokią dukterį?“ – klausė Marijos radijo programų direktorius. Būdama vos 13 metų Marija atsiliepė į Viešpaties kvietimą ir tam, kad priimtų tokį sprendimą, anot kunigo, ji privalėjo turėti nuostabų pavyzdį iš tėvų. Tačiau niekas nekalba apie tai, su kokiais iššūkiais teko susidurti šv. Onai išgirdus apie Marijos patirtą apreiškimą. Kun. P. Narijauskas paaiškino, kad tais laikais nesantuokoje besilaukianti kūdikio mergina būdavo išmetama iš bendruomenės, jai netgi grėsdavo mirtis. Tačiau, pasak kunigo, Biblijoje nerandame nė vieno priekaišto, atsižadėjimo ar grasinimo, kuris būtų kilęs iš mergelės Marijos tėvų. „Žmogiškai jiems plyšo širdis, bet jie priėmė tai kaip Dievo tiesą“, – teigė kun. P. Narijauskas.

Šv. Ona gyveno nuolatiniuose išbandymuose, ir tai tik vienas pavyzdys. Šie išbandymai, kunigo nuomone, turėjo ją skatinti sukilti prieš Dievą, bet šiandienos pirmasis skaitinys (2 Kar 4, 42-44) gražiai parodo ištikimybę, kurioje gyveno Eliziejus, o taip pat ir šv. Ona. Pasak P. Narijausko, tiek per šv. Oną, tiek šiame skaitinyje parodoma, kad ištikimybė Viešpačiu išlieka net kai protas tam prieštarauja.Pasitelkęs šv. Onos pavyzdį kunigas drąsino būti džiugiais, kai esame išbandomi: „Kai į mūsų gyvenimus ateina išbandymai, mums atrodo, kad Dievas mus apleido, tačiau šv. Raštas sako priešingai – per iššūkius Dievas parodo ypatingą pasitikėjimą mumis, juk ir pasaulyje niekas nepatiki kažko ypatingo tiems, kuriais nepasitiki”.

Vėliau, šv. Mišių metu, atnešėme atnašas, taip atiduodami Viešpačiui savo širdis, kasdienybę, rūpesčius, džiaugsmus bei dėkodami Jam už Jo begalinį gerumą ir meilę. Dievui aukojome maldą, prašydami malonės nepalūžti; paveikslą su Vilniaus šv. Onos bažnyčia, melsdami išmokyti mus priimti vienas kito skirtingumą; vaisius, kad semtumėmės gyvenimo džiaugsmo iš Viešpaties malonių vynuogyno; vyną, kad visada trokštume tiesos, meilės ir taikos; neraugintą duoną ir Mišių taurę, kad Viešpats, nužengtų ant altoriaus ir suvienytų mus visus.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"