a
b
d
e

Spalio mėnesį visose katalikų bažnyčiose sutartinai kalbama Rožinio malda

Verčiant iš lotynų kalbos Rožinis reiškia „vainikėlis iš rožių“. Rožinio istorija veda į amžių gilumą. Neabejotina, kad pati Dievo Motina įkvėpdavo įvairius žmones melstis.

Rožinio malda šv. Onos bažnyčioje bus kalbama visą spalio mėnesį antradieniais-šeštadieniais 18.00 val. Po Rožinio maldos betarpiškai – šv. Mišios.

Ražančiaus atsiradimas. Ražančius – ne vieno žmogaus darbas. Jis susidarė pamažu iš ilgų kartų pamaldumo. Jau pirmaisiais krikščionijos amžiais kilo paprotys kartoti paeiliui tas pačias maldas. Taip antai, Povilas atsiskyrėlis (IV amž.) kasdien kalbėdavęs 300 maldų ir joms skaityti vartodavęs akmenukus. Kartojama buvo dažniausiai Tėve mūsų, bet ne vien jisai. Taip, rodos, gana anksti buvo pradėta panašiu būdu kalbėti Sveika Marija. Sakoma, prie tos minties Marijos garbintojus atvedęs paprotys puošti Marijos paveikslus rožių vainikėliais; mat, eilė pakalbėtų Sveika Marija turėjo sudaryti brangesnį, negu rožių – dvasinį vainikėlį. Iš karto skaičius Sveika Marija nebuvo griežtai nustatytas ir parėjo nuo kalbėtojo noro. Vėliau imta kalbėti 150 pagal psalmių skaičių. Šis būdas Marijai garbinti ypač ėmė plisti nuo XII amž. Padavimas užrašytas XV amžiuje (Alano ir Rupos) jungia tai su šv. Domininko vardu, kurs ir yra paprastai laikomas ražančiaus išradėju. Anot šito padavimo, Domininkas darbavęsis pietų Prancūzijoje albigensų (klaidatikių) atvertimui. Bet jo pastangos ėjusios niekais. Tuomet jis kreipęsis į Mariją, ir jinai jam apsireiškusi ir išmokiusi ražančių kalbėti. Šventasis ėmęsis ražančių platinti ir taip atvertęs 100000 klaidatikių. Kadangi šis pasakojimas pirmą kartą užrašytas 200 metų su viršum po šv. Domininko mirties, tai jį visai tikru sunku laikyti. Viena betgi ištirta, kad ražančiaus dabartinis pavidalas ne šv. Domininko galutinai nustatytas. Taip, Domininko laikais dar nežinota mąstomųjų paslapčių; jos atsirado tik XV amž. ir tai didelis skaičius (50). Tik XVI amžiuje ražančius galutinai nusistojo ir, beveik jau nesikeisdamas, pasiekė mūsų laikus. Taigi, ražančius išdygo amžių prieblandoje, o išaugo tarp XII ir XVI amž. ir yra išmėgintas pamaldumo vaisius.

Iš kun. K. Čibiro knygos ,,Liturgika“


ROŽINIS

I. dalis. Džiaugsmo slėpiniai

1. Angelas apreiškia Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą.
2. Marija lanko šv. Elzbietą.
3. Gimsta pasaulio Atpirkėjas.
4. Išganytojas aukojamas šventykloje.
5. Jėzus randamas šventykloje.

II. dalis. Šviesos slėpiniai

1. Jėzaus krikštas Jordane.
2. Apsireškimas Kanos vestuvėse.
3. Dievo Karalystės skelbimas, raginant atsiversti.
4. Jėzaus atsimainymas.
5. Eucharistijos įsteigimas (Paskutinė vakarienė).

III. dalis. Kančios slėpiniai

1. Jėzus meldžiasi Alyvų sode.
2. Jėzus nuplakamas.
3. Jėzus vainikuojamas erškėčiais.
4. Jėzus neša kryžių.
5. Jėzus miršta ant kryžiaus.

IV. dalis. Garbės slėpiniai

1. Jėzus prisikelia iš numirusiųjų.
2. Jėzus žengia į Dangų.
3. Į žemę atsiunčiama Šventoji Dvasia.
4. Marija paimama į Dangų.
5. Marija Danguje vainikuojama.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"