a
b
d
e

LAPKRIČIO 2 D. – KATALIKŲ BAŽNYČIOJE MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA – VĖLINĖS

Vėlinių  dieną  pasaulio katalikai meldžiasi  už  savo brangius mirusius gimines, į amžinybę  iškeliavusius dvasiškai artimus žmones ir už tuos, kurių jau niekas nebeprisimena  žemėje,  bet  kurių  vardai įrašyti pas Viešpatį amžinojo gyvenimo knygoje.
Apie  visų  mirusiųjų  atminimą  imta  kalbėti   VII  amžiuje, o X amžiaus pačioje pabaigoje (998 m.) Cluny (Prancūzija) benediktinų vienuolyno abatas visų jam priklausančių vienuolynų kalendoriuje pažymėjo lapkričio 2 dieną, kaip maldos už visus jau mirusius jų vienuolijos narius dieną. Šis pavyzdys paplito po skirtingas Europos bažnyčias bei vienuolynus ir 1311 m. Vėlinių šventė jau oficialiai buvo įvesta į Katalikų Bažnyčios liturgiją.
Apie 1400 m. Vytautas Didysis benediktinus įkurdino Senuosiuose Trakuose. Tikėtina, kad jie, atsikeldami į Lietuvą (t. y. jau nuo pat Lietuvos krikšto), atsinešė ir katalikišką Vėlinių šventę.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"