a
b
d
e

,,Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“

– tai žodžiai, kuriais Pelenų dieną (trečiadienį, vasario 13 d.) kunigas, berdamas mums pelenus ant galvos, įvedė mus susikaupimo, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo laiką – GAVĖNIĄ. Tai laikas, kuriame bažnyčia mus kviečia susitaikyti su Dievu, su savimi, su žmonėmis. Gavėnia – keturiasdešimt atgailos, susitaikinimo, atsivertimo dienų. Gyvenimo kasdienybė taip įsuka mus į savo ratą, kad dažnai mes pamirštame savo Dangiškąjį Tėvą, nusigręžiame nuo jo ir nueiname pavergti savo aistrų, užsiėmę smulkmenomis, gyvename tuštybe ir švaistome, dvasios lobius. Tuomet mums atrodo, kad Dievas ir tikras gyvenimas yra toli nuo mūsų ir mes jau negalime melstis, negalime atsiversti Šventojo Rašto, nes mus apėmusios visai kitokios mintys, širdis kupina tuštybės ir garbės troškimo. GAVĖNIA ir yra tas metas, kai Bažnyčia mus kviečia stabtelėti ir susimąstyti - suvokti savo žmoniškąjį trapumą ir pažeidžiamumą, silpnumą. Suvokti, kad tik su Dievu mes esame stiprūs ir galingi. Pripažindami savo kaltę, atgauname tai, ką buvome praradę. GAVĖNIA pradedama Pelenų dieną (trečiadienį). Tą dieną katalikams privalomas griežtas pasninkas, bažnyčiose tikintiesiems galvos barstomos žiupsneliu pelenų, šiuo simboliniu gestu primenant, kad žmogus, iš dulkės kilęs, į dulkę ir pavirsiąs. Tikintieji raginami atsiversti ir tikėti Evangelija. Popiežius Benediktas XVI primena, kad Gavėnios laikas yra skirtas nuplėšti kaukę gundymams, kurie kalba mumyse, o tikrą ramybę ir džiaugsmą galima atrasti tik atsivėrus šviesai ir nuoširdžiai išpažinus savo kaltes Dievui.

GAVĖNIA trunka beveik septynias savaites. Prasidėjusi Pelenų Trečiadienį Gavėnia tęsiasi iki Paskutinės Vakarienės pamaldų (Didžiojo Ketvirtadienio) pradžios Didžiojo Penktadienio išvakarėse, kuomet prasideda Didysis Velykų Tridienis. Pelenų Trečiadienį tikintieji, atgailos ženklan pasibarstę pelenais galvas įžengia į didžiojo pasninko, susikaupimo ir tylos laikotarpį kelyje į svarbiausią krikščionių šventę – Kristaus Prisikėlimo šventę – šv. Velykas, kurias šiais metais švęsime kovo 31 dieną.

GAVĖNIA buvo minima jau Nikėjos visuotiniame bažnyčios susirinkime (325 m.). Vakarų krikščionių bažnyčiose įsigalėjo nuo VII a. Keturiasdešimties dienų laikotarpis mini 40 dienų trukusį Kristaus pasninką dykumoje. Būtent todėl šis laikas siejamas su atgaila ir pasninku. Ankstyvojoje Bažnyčioje šis laikas buvo siejamas su katechumenatu, pasiruošimu krikštui, kuris vykdavo per Velyknakčio apeigas. O šiais laikais ypatingas dėmesys sutelkiamas į Kristaus Kančios apmąstymą ir raginimą atsiversti bei atgailauti.

Visuotinėje Bažnyčioje Gavėnios penktadieniais, kaip ir visais metų penktadieniais (išskyrus tuos, kada švenčiamos iškilmės), susilaikoma nuo mėsiškų valgių. Pelenų Trečiadienį ir Didįjį Penktadienį privalomi susilaikymas ir pasninkas (vieną kartą sočiai pavalgant, o kitus kartus tik užkandant (nevalgant mėsiškų bei pieniškų valgių)). Pasninko prasmė yra atgaila ir dėmesys stokojantiems, vargšų šelpimas.

Gavėnios metu bažnyčiose altorius nepuošiamas gėlėmis, muzikos instrumentai naudojami tik giedojimui paremti – taip sukuriama rimties ir susikoncentravimo ties atgaila atmosfera liturgijoje. Altorių tinka papuošti gėlėmis IV Gavėnios sekmadienį, kuris vadinamas džiaugsmo sekmadieniu. Jau nueita pusė Gavėnios kelionės ir liturgija kreipia mūsų dėmesį į pasirengimą besiartinančioms Velykoms. Prieš V Gavėnios sekmadienį šydu pridengiamas kryžius, kuris bus iškilmingai atidengtas ir pagerbiamas Didįjį Penktadienį liturginėse Kristaus Kančios pamaldose.

Gavėnios metu, išskyrus tik tuo laiku pasitaikančias iškilmes, nekalbamas ir negiedamas Garbės himnas, taip pat Gavėnioje negiedamas ,,Aleliuja“ – jis bus iškilmingai užgiedotas Didžiojo Šeštadienio vigilijoje, skelbiant Kristaus Prisikėlimą.

Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadieniu paminima Jėzaus įžengimas į Jeruzalę, kuomet žmonės klojo Jam po kojų drabužius ir palmių šakas, sveikindami Jį kaip Kristų (Mesiją – Dievo pateptąjį) ir šaukdami: ,,Osana Dovydo Sūnui!“. Šią dieną prasideda Didžioji, Kristaus Kančios savaitė.

GAVĖNIOS metu bažnyčiose einamas Kryžiaus kelias. Tai Jėzaus Kristaus kelio į Golgotos kalną apmąstymas. Daugelyje bažnyčių taip pat giedami Graudūs verksmai – poetinis Kristaus kančios apmąstymas.

KRYŽIAUS KELIĄ Šv. Onos bažnyčioje einame ir apmąstome Gavėnios penktadieniais 17.30 val.
(prieš vakarines Šv. Mišias)

Didįjį trečiadienį (kovo 27 d.) 18.00 val. Šv. Onos bažnyčioje
SUSITAIKINIMO PAMALDOS


>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"