a
b
d
e

IV gavėnios sekmadienio (2017 03 26) skelbimai

• Po 11 val. Mišių kviečiu į bendruomenės kambarį „sekmadienio arbatėlei“.
• Per gavėnią esame kviečiame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, taip pat asmeninei ir bendruomeninei maldai. Dėkoju jaunimo maldos gr. už Kryžiaus kelią užvakar, ateinantį penktadienį Kryžiaus kelią rengia suaugusiųjų maldos grupė. Kviečiu ir į graudžių verksmų giedojimą trečiadieniais po šv. Mišių.
• Per gavėnią esam kviečiami pasninkauti ir paremti stokojančius. „Pasninko dėžės“ akcijoje renkame pinigines aukas Šv. Teresės šeimynai Užpaliuose.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp šv. Mišių – adoracija.
• Raginu švęsti susitaikymo sakramentą: balandžio 7 d. 18.00 mūsų bažnyčioje Susitaikymo pamaldos. Vadovaus br. Bernardas OP.
• Didįjį penktadienį, balandžio 14 d., 11 val. - Kryžiaus kelias Kalvarijose. Kviečiame dalyvauti ir pasiruošti vieną stotį. Kreiptis į Juventą 861520464.
• Mūsų bažnyčioje atsirado Dievo Tarno T. Matulionio portretas. Už jį dėkojame bendruomenes nariui Modestui Saukaičiui ir rėmėjai p. Erikai Vaičaitienei.
• Kas galite, prašome skirti 2 proc. mūsų bažn. – blankai interneto svetainėje arba zakristijoje.
• Vyrus kviečiame į talką balandžio 29 d. tvarkyti palėpės.

III gavėnios sekmadienio (2017 03 19) skelbimai

• Per gavėnią kviečiu asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius. Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms.
• Gavėnios pamaldumai mūsų bažn.: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių, graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių. Į pamaldumus atsineškite maldaknyges! Kviečiame jungtis į „Pasninko dėžės“ akciją – renkame pinigines aukas Šv. Teresės šeimynai Užpaliuose.
• Rytoj – šv. Juozapo iškilmė, šv. Mišios 17.30
• Kitą šeštadienį – vasario 25 d., Viešpaties Apreiškimo iškilmė. Šv. Mišios išvakarėse, penktadienį 17.30. šeštadienio vakare šv. Mišios jau gavėnios sekmadienio.
• Taip pat šeštadienį 11 val. – apsilankymas pas kaimynus – Bažn. paveldo muziejuje ir katedros požemiuose. Kaina 7,5 euro.
• Kitą sekmadienį 11 val. šv. Mišiose, melsimės už kovo mėn. gimusius bendruomenės narius, po šv. Mišių – „sekmadienio arbatėlė“.

II gavėnios sekmadienio (2017 03 12) skelbimai

• Per gavėnią kviečiu asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius. Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms.
• Gavėnios programa mūsų bendruomenėje – mūsų interneto svetainėje.
• Gavėnios pamaldumai mūsų bažn.: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių (II savaitę – pagal arkiv. T. Matulionio gyvenimą, kurio metus minime, III savaitę – paruoštas mūsų jaunimo), graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių. Į pamaldumus atsineškite maldaknyges!
• Pasninko dėžė (sako pasauliečiai). Kaip ir kasmet per gavėnią vyksta Pasninko dėžės akcija. Bendruomenės pastoracinės tarybos nutarimu šiemet šios akcijos metu renkame ne maisto produktus, o pinigines aukas Šv. Teresės šeimynai, kurią ištiko gaisro nelaimė. Kviečiame: 1) su malda pasninkauti gavėnios penktadieniais; 2) pasninkaujant sutaupytas lėšas mesti į bažnyčios gale tam skirtą aukų dėžutę.
• Kitą sekmadienį kviečiu pasižiūrėti filmo apie T. Matulionį po 9 ir 11 val. Mišių.
• Po 2 sav. šeštadienį, vasario 25 d., 11 val. – apsilankymas pas kaimynus – Bažn. paveldo muziejuje.

I gavėnios sekmadienio (2013 03 05) skelbimai

• Šiandien I mėnesio sekmadienis, po 9 val. šv. Mišių - Švč. Sakramento adoracija.
• Pradėjome gavėnią – pasirengimo Velykoms laiką. Esam kviečiami asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius. Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms.
• Gavėnios programa mūsų bendruomenėje – mūsų interneto svetainėje. Taip pat į svetainę jau įdėtas pranešimas ir nuotraukų iš bendruomenės rekolekcijų, nuoroda į Lietuvos jaunimo dienų svetainę ir nuoroda į atskirą erdvę Teofiliaus Matulionio metams, kur kas sekmadienį bus dedami trumpi tekstai apie jo gyvenimą, pritaikyti to sekmadienio Dievo žodžiui.
• Gavėnios pamaldumai mūsų bažnyčioje: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių (I - II savaitę – pagal arkiv. T. Matulionio gyvenimą, kurio metus minime), graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių. Į pamaldumus atsineškite maldaknyges!
• Noriu pasidžiaugti atsiradusiu mūsų bendruomenės veiklų stendu – ačiū Agnei už jos paruošimą.
• Šeštadienį – kovo 11-oji. Šv. Mišiose 17.30 melsimės už Lietuvą, po šv. Mišių – Valstybės himnas.
• Pasninko dėžė (sako pasauliečiai). Kaip ir kasmet per gavėnią vyksta Pasninko dėžės akcija. Bendruomenės pastoracinės tarybos nutarimu šiemet šios akcijos metu renkame ne maisto produktus, o pinigines aukas Šv. Teresės šeimynai, kurią ištiko gaisro nelaimė. Kviečiame: 1) su malda pasninkauti gavėnios penktadieniais; 2) pasninkaujant sutaupytas lėšas mesti į bažnyčios gale tam skirtą aukų dėžutę.

VIII eilinio sekmadienio (2017 02 26) skelbimai

• Po 11 val. Mišių kviečiame arbatos į bendruomenės kambarį.
• Ateinantį trečiadienį - Pelenų diena. Šv. Mišios 17.30. Jose šventinami ir barstomi pelenai. Tą dieną privalomas griežtas pasninkas.
• Šia diena prasideda gavėnia – pasirengimo Velykoms laikas. Esame kviečiami asmeninei ir bendruomeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius. Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms.
• Gavėnios pamaldumai mūsų bažnyčioje: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių, Graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!). Pirmi Graudūs verksmai – jau pelenų trečiadienį.
• Ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 Švč. Sakramento adoracija. Po šv. Mišių – Kryžiaus kelias (kadangi tai gavėnios penktadienis). Tačiau šv. Mišios tądien – šv. Kazimiero iškilmės išvakarių, kadangi ateinantis šeštadienis – šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, diena. Šeštadienio vakaro Mišios – jau gavėnios sekmadienio išvakarių.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija. Tai ir maldos už pasaulio lietuvius diena - už juos ir aukosime Švč. Sakramento adoraciją.
• Penktadienį – sekmadienį vyks Kaziuko mugė – atkreipkime dėmesį, kad atvykimas iki bažnyčios bus sudėtingesnis.
• Vilniaus arkikatedra, kur palaidotas šv. Kazimieras, kviečia į renginius jo šventės proga. Programa arkikatedros interneto svetainėje katedra.lt. Ypatingas kvietimas jaunimui į „karališką naktį“ nuo penktadienio 20.00 val. vakaro.

VII eilinio sekmadienio (2017 02 19) skelbimai

• Trečiadienį – šv. ap. Petro sosto šventė. Tądien pamaldžiai aplankius katedrą bei sukalbėjus Tėve mūsų ir Tikėjimo išpažinimą, galima laimėti visuotinius atlaidus.
• Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija ateinantį savaitgalį, vasario 24 – 26 d. kviečia jaunus vyrus į pašaukimų savaitgalį. Dalyviai pagyvens pagal seminarijos dienotvarkę, dalyvaus bendrose maldose, išgirs vysk. K. Kėvalo pašaukimo liudijimą, turės galimybę pabendrauti su klierikais. Norint dalyvauti, būtina užsiregistruoti. Daugiau informacijos seminarija.lt.

Viešpaties Apsireiškimo išklimės (2017 01 08) skelbimai

• Kviečiu pasiimti pašventintos kreidos ir užsirašyti ant savo durų K+M+B+ 2017.
• Po šv. Mišių pašventinsiu auksą.
• Vakar 750 € kaip auką nuo mūsų bendruomenės perdavėme šv. Teresės šeimynai Užpaliuose. Jų vardu dėkojame. Dar daugiau kaip 200 € bus perduoti VA Caritui.
• Penktadienį – sausio 13-oji, Laisvės gynėjų diena. Šv. Mišios už Lietuvą 17.30. Po šv. Mišių – Lietuvos himnas.
• Rytoj - Kristaus Krikšto šventė ir Kalėdų laiko pabaiga. Šv. Mišios 17.30 už visus praeitais metais mūsų bažnyčioje pakrikštytuosius ir jų tėvelius.
• Kvietimas į maldos grupę (sako pasauliečiai). Bendruomenėje renkama maldos grupė. Pirmas susirinkimas sausio 11 d. (trečiadienį) po vakaro šv. Mišių. Norintys gali kreiptis į bendruomenės narę Laurą Sintiją tel. 8 682 02745.
• Mūsų bažnyčioje sausio 12 d. (ketvirtadienį) nuo 8.00 val. iki 21.00 val. vyks Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame užsirašyti valandai pabudėti.
• Vasario 3-4 d. bendruomenės rekolekcijos Šumsko rekolekcijų namuose. Rekolekcijas ves kun. Žydrūnas. Dalyvio įnašas 15 eurų. Registruotis pas bendruomenės narę Margaritą tel. 8 620 76941.

VI eilinio sekmadienio (2017 02 12) skelbimai

• Ketvirtadienį – Lietuvos Valstyvės atkūrimo diena. Mišios už Lietuvą 11 val., po jų Lietuvos himnas. Vakare šv. Mišių nebus.
• Antradienį – šv. Kirilo ir Metodijaus, Europos globėjų diena, tačiau populiariai labiau švenčiama kaip šv. Valentino ir įsimylėjėlių diena. Tądien Mišios įprastai 17.30, šeštadienį po jos – šv. Mišios už prieš 5 metus mūsų bažn. susituokusias poras.
• Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija vasario 24 – 26 d. kviečia jaunus vyrus į pašaukimų savaitgalį. Dalyviai pagyvens pagal seminarijos dienotvarkę, dalyvaus bendrose maldose, išgirs vysk. K. Kėvalo pašaukimo liudijimą, turės galimybę pabendrauti su klierikais. Norint dalyvauti, būtina užsiregistruoti. Daugiau informacijos seminarija.lt.

Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės (2017 01 01) skelbimai

• Šiandien Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos išklimė, Kalėdų aštuondienio užbaiga, Pasaulinė taikos diena, naujieji civiliniai metai, Lietuvoje – Lietuvos vėliavos diena. Šiandien už himno „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“ giedojimą, įvykdžius kitas sąlygas, suteikiami visuotiniai atlaidai.
• Ačiū už aukas karitatyviniams tikslams. Iš viso surinkti 904 eurai. 700 eurų perduosime šv. Teresės šeimynai. Vysktame pas juos sausio 7 d. - norinčius važiuoti kviečiame registruotis.
• Kviečiame įsigyti „Artumos“ sausio mėn. nr.
• Nors kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, bet adoracijos nebus.
• Kitą sekmadienį – Kristaus Apsireiškimo (Trijų karalių) šventė. Bus šventinama kreida ir auksas.
• Pirmadienį po Trijų karalių - Kristaus Krikštas ir Kalėdų laiko pabaiga. Šv. Mišios 17.30 už visus praeitais metais mūsų bažnyčioje pakrikštytuosius ir jų tėvelius.
• Kvietimas į maldos grupę (sako pasauliečiai). Bendruomenėje renkama maldos grupė. Pirmas susirinkimas sausio 11 d. (trečiadienį) po vakaro šv. Mišių. Norintys gali kreiptis į bendruomenės narę Laurą Sintiją tel. 8 682 02745.
• Vilniaus arkivyskupijoje vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Mūsų bažnyčioje ji vyks sausio 12 d. (ketvirtadienį) nuo 8.00 val. iki 21.00 val. Kviečiame užsirašyti valandai pabudėti.

V eilinio sekmadienio (2017 02 05) skelbimai

• Noriu pasidžiaugti įvykusiomis bendruomenės rekolekcijomis, ačiū tiems, kurie padėjo surengti ir dalyvavo.
• (9 val.) Šis sekmadienis – pirmasis mėnesio, todėl po šv. Mišių adoracija.
• Šeštadienį – ligonių diena. Šv. Mišios bus sekmadienio, tačiau per jas melsimės už ligonius ir bus teikiamas ligonių sakramentas. Raginu atvežti pažįstamus ligonius, taip pat patiems priimti. Primenu, kad jį galime priimti esant sunkesnei arba lėtinei ligai. Vyresniems žmonėms jį rekomenduojama priimti reguliariai. Sakramento priėmimui dera pasiruošti atliekant išpažintį.
• Atiduota pastoracinė ataskaita kurijai. Keletas skaičių iš jos: pernai pakrikštyti 85 asmenys (2 suaugę, 47 kūdikiai, 36 vaikai), susituokė 47 poros, Sutvirtinimui pasiruošė 10 žmonių, jį priėmė 17 (kartu su svečiais, pasiruošusiais kitose bažnyčiose), 19 vaikų ir jaunuolių priėmė Pirmąją Komuniją, 11 žmonių - ligonių sakramentą.
• Ačiū už 2 proc. (2016-aisiais gavome beveik 2300 eurų). Kviečiame ir toliau paremti. Blanką užpildyti galima www arba zakristijoje.
• „Artumos“ žurnalo vasario nr. zakristijoje, o prie durų – Saleziečių žinių kalendorius (pasiimti veltui).
• Mūsų remtą Šv. Teresės šeimyną ištiko nelaimė – sudegė jų namai. Informacija mūsų interneto svetainėje. Galvosime dėl pagalbos.

Kūčių ir Kalėdų (2016 12 24 - 25) skelbimai

• Sveikinu visus su šv. Kalėdomis – Kristaus Gimimu. Džiaukimės šiuo didžiu mūsų išganymo įvykiu. Nepamirškime sėsdami prie Kalėdų stalo padėkoti Dievui, sukalbėdami maldą.
• (tik 24 d.) Kalėdų dieną šv. Mišios sekmadienio tvarka. 9 val. šv. Mišiose giedos moterų choras „Liepos“.
• Antrąją Kalėdų dieną, XII. 26, šv. Mišios 11 val. Po šv. Mišių – bendruomenės šventė. Kviečiame ateiti.
• XII. 27, trečiąją Kalėdų dieną, šv. Mišios 17.30. Tądien, minint šv. apaštalą ir evangelistą Joną, pagal tradiciją laiminamas vynas.
• XII. 28 d. mūsų bendruomenės jaunimas išvyksta į Taize krikščioniško jaunimo naujametinį susitikimą Rygoje – palydėkime juos malda.
• XII. 30 – Šv. Šeimos šventė. Šv. Mišios 17.30 už visas šiemet mūsų bažnyčioje susituokusias poras.
• XII. 31 padėkos šv. Mišios 17.30, po jų - himnas „Tave Dieve garbinam“ ir adoracija iki 19 val.
• Kitą sekmadienį, I. 1 – Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė, Kalėdų aštuondienio užbaiga ir Naujieji civiliniai metai. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.
• Ačiū visiems, kurie prisidedate prie mūsų bažnyčios išlaikymo, taip pat skyrėte mūsų bažn. 2 % – 2016 m. paskirta 2300 eurų.
• Dėkoju visiems prisidėjusiems prie Advento ir Kalėdų paruošimo: akcijų organizavimo, eglutės papuošimo, prakartėlės įrengimo. Ačiū liturgiją ruošusiems ir patarnavusiems, chorui, p. Vidai už sakyklos, altoriaus užtiesalus ir naują liturginę altortiesę.
• Ateinantys metai skelbiami vysk. kankinio T. Matulionio metais. Vyskupų laišką galite rasti internete, mūsų svetainėje yra nuoroda.
• Kaip minėjau, neišeikite po Mišių, pasilikite pasveikinti vieni kitų ir pasidalinti kalėdaičiu.

IV eilinio sekmadienio (2017 01 29) skelbimai

• Ketviradienį, vasario 2 d. – Grabnyčios, Kristaus paaukojimo šventė ir Pašvęstojo Gyvenimo diena. Asmeniškai pasimelskime už pažįstamus vienuolius ir vienuoles. Šv. Mišios 17.30. Į Mišias atsinešti žvakes (arba prieš Mišias įsigyti zakristijoje). Žvakės bus šventinamos.
• Penktadienį, vasario 3 d. – šv. Blažiejus. Šv. Mišių metu – palaiminimas šv. Blažiejaus žvakėmis. Tai taip pat pirmasis mėnesio penktadienis, todėl 17.00 Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9 ir 11 val. šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija. Tai taip pat šv. Agotos diena, per abejas šv. Mišias bus šventinami duona ir vanduo.
• Kvietimas į rekolekcijas (sako pasauliečiai). Vasario 3-4 d. bendruomenės rekolekcijos Šumsko rekolekcijų namuose. Rekolekcijas ves kun. Žydrūnas. Dalyvio įnašas 15 eurų. Registruotis pas bendruomenės narę Margaritą tel. 8 620 76941.

IV Advento sekmadienio (2016 12 18) skelbimai

• Ačiū už praeito sekmadienio aukas karitatyviniams reikalams. Surinkome daugiau kaip 400 eurų. Kaip minėta, pusę jų skirsime Vilniaus arkivyskupijos Caritui, kitą pusę kartu su aukomis už Caritas žvakeles – šv. Teresės šeimynai Užpaliuose.
• Gyvenant Viešpaties laukimu, per Adventą dera priimti Susitaikymo sakramentą. Gruodžio 21 d. 18 val. mūsų bažnyčioje bus Susitaikymo pamaldos – kviečiame dalyvauti. Jų metu klausysimės Dievo žodžio, kartu pasirengsime išpažinčiai, o paskui bus galima prieiti asmeninės išpažinties pas vieną iš dalyvaujančių kunigų. Šv. Mišių tądien nebus.
• Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių stalui.
• Piemenėlių Mišios ir prakartėlės šventinimas Kūčių vakarą (šeštadienį, gruodžio 24 d.) 20 val., Kalėdų dieną (gruodžio 25 d.) – sekmadienio tvarka. Kalėdų ryto Mišiose (9 val.) giedos moterų choras „Liepos“.
• Vyksta Caritas akcija „Gerumas mus vienija“ – skelbimą sako pasauliečiai: šioje akcijoje kviečiame už auką įsigyti žvakeles, kurios gaminamos Caritas žvakelių dirbtuvėse, suteikiančiose progą socialinių sunkumų turintiems žmonėms įgyti darbo įgūdžių. Įsigydami žvakelę gausite ir Caritas išleistą lankstuką su Advento maldomis. Už žvakales sudėtos aukos bus kaip ir pernai perduotos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose, Utenos rajone, kurioje globojami 13 nepilnamečių vaikų.
• Kvietimas į maldos grupę (sako pasauliečiai). Bendruomenėje renkama maldos grupė. Pirmas susirinkimas sausio 11 d. (trečiadienį) po vakaro šv. Mišių. Norintys gali kreiptis į bendruomenės narę Laurą Sintiją tel. 8 682 02745.

II eilinio sekmadienio (2017 01 15) skelbimai

• Kviečiu pasiimti nuo Trijų Karalių iškilmės likusios pašventintos kreidos ir užsirašyti ant savo durų K+M+B+ 2017.
• Šis sekmadienis – Migrantų ir pabėgėlių diena. Pasiskaitykite popiežiaus žinią .
• Dėkoju visiems, kurie prisidėjo ruošiant dienos adoraciją ir įsipareigojote pabudėti. Nuotraukas rasite Veidaknygeje.
• Trečiadienį prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Už dalyvavimą kokiame nors savaitės renginyje ir užbaigime galima pelnyti visuotinius atlaidus. Mūsų bažnyčioje po Mišių kalbėsime maldą už vienybę. Kviečiame melstis ir asmeniškai. Medžiagos maldai rasite čia.
• Kvietimas į rekolekcijas (sako pasauliečiai). Vasario 3-4 d. bendruomenės rekolekcijos Šumsko rekolekcijų namuose. Rekolekcijas ves kun. Žydrūnas. Dalyvio įnašas 15 eurų. Registruotis pas bendruomenės narę Margaritą tel. 8 620 76941.

III Advento sekmadienio (2016 12 11) skelbimai

• Šį sekmadienį aukos renkamos karitatyviniams reikalams - ačiū už jas.
• Gyvenant Viešpaties laukimu, per Adventą dera priimti Susitaikymo sakramentą. Kunigas budi klausykloje prieš kiekvienas šv. Mišias. Gruodžio 21 d. 18 val. mūsų bažnyčioje bus Susitaikymo pamaldos – iš anksto kviečiame. šv. Mišių tądien nebus.
• Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių, taip pat žurnalo „Artuma“ gruodžio mėn. nr.
• Vyksta Caritas akcija „Gerumas mus vienija“ – skelbimą sako pasauliečiai: šioje akcijoje kviečiame už auką įsigyti žvakeles, kurios gaminamos Caritas žvakelių dirbtuvėse, suteikiančiose progą socialinių sunkumų turintiems žmonėms įgyti darbo įgūdžių. Įsigydami žvakelę gausite ir Caritas išleistą lankstuką su Advento maldomis. Už žvakales sudėtos aukos bus kaip ir pernai perduotos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose, Utenos rajone, kurioje globojami 13 nepilnamečių vaikų.
• Kitą sekmadienį gatvės aplink bus uždarytos dėl viešo renginio – atkreipkite dėmesį, leisdamiesi į kelią.

Puslapis 1 iš 4

Kunigas budi zakristijoje:

II-VI 16:30 – 17:10
ir 18:10 – 18:30
VII prieš ir po šv. Mišių

Pamaldos vyksta:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"