a
b
d
e

V gavėnios sekmadienio (2018 03 18) skelbimai

• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai.
• Rytoj – kovo 19, šv. Juozapo iškilmė, todėl bažnyčia bus atidaryta nuo 16.30, 17.30 šv. Mišios.
• Trečiadienį, kovo 21 d. 18 val. mūsų bažnyčioje Susitaikymo pamaldos (ves kun. jėzuitas Artūras Sederevičius). Šv. Mišių tądien nebus.
• Kryžiaus kelią ateinantį penkadienį po Mišių praves mūsų bendruomenės Šv. Rašto maldos grupė. Didįjį penktadienį 11 val. - Kryžiaus kelias Kalvarijose. Jei norėtumėte pasiruošti mąstymą vienai stočiai, kreipkitės į Laurą Sintiją Černiauskaitę tel. 868202745 arba užeikite į zakristiją.
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams.
• Kitas sekmadienis – Kristaus Kančios arba Verbų. Bus pašventintos verbos. Aukos renkamos kunigų seminarijos išlaikymui. Tai ir pasaulinė jaunimo diena – melsimės už jaunimą.
• Kviečiu dalyvauti Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldose – jų tvarką rasite skelbimuose prie durų ir mūsų interneto svetainėje bei Veidaknygės paskyroje.
• Vakar su bendruomenės atstovais nuvežėme per Adventą surinktas aukas šv. Teresės šeimynai. Jie nuoširdžiai dėkoja už paramą. Nuotraukas iš apsilankymo netrukus bus galima rasti mūsų interneto svetainėje.
• Kviečiame paremti mūsų bažnyčią skiraint 2 nuošimčius pajamų mokesčio. Blankai prie durų. Informacija, reikalinga pildant internetu – mūsų svetainėje, skyrelyje „Parama“. Dėkoju už visokeriopą paramą, už kiekvieno sekmadienio rinkliavą. Praeito sekmadienio – kovo 11-osios – rinkliava buvo patriotiška – 311 eurų, t.y. 3.11!
• 2019 sausio 22 – 27 d. Panamoje – Pasaulio jaunimo dienos. Jaunimą kviečiu pagalvoti, kas norėtų ir galėtų vykti.

IV gavėnios sekmadienio (2018 03 11) skelbimai

• Šiandien Nepriklausomybės atkūrimo diena – po palaiminimo sugiedosime Lietuvos himną.
• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai.
• Gavėnioje esam kviečiami asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius, švęsti susitaikymo sakramentą. Mūsų bažnyčioje Susitaikymo pamaldos kovo 21 d. 18 val. (ves kun. jėzuitas Artūras Sederevičius).
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams.
• Gavėnios pamaldumai: Kryžiaus kelias penktadienias po Mišių (Ateinantį penkadienį mąstymus jam ruošia mūsų bendruomenės choras), Graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!).
• Kitą šeštadienį vykstame pas šv. Teresės šeimyną nuvežti per Adventą surinktų aukų. Užsirašyti kelionei galima zakristijoje.
• Kitą šeštadienį po vakaro Mišių vargonininkė Gintarė kviečia liaudies dainų apie Lietuvą vakarui.
• Rugsėjo 22-23 d. į Lietuvą atvyksta popiežius Pranciškus, lankysis Vilniuje ir Kaune. Tiksli programa bus paskelbta artimiausiu laiku.

III gavėnios sekmadienio (2018 03 04) skelbimai

• Šis sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9.00 ir 11.00 val. Mišių - adoracija. Taip pat tai maldos už pasaulio lietuvius diena. Kviečiu pasiskaityti tai progai skirtą žinią.
• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai.
• Gavėnioje esam kviečiami asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius, švęsti Susitaikymo Sakramentą.
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams ir jų lankomoms skurstančioms šeimoms.
• Gavėnios pamaldumai: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių (DĖMESIO! Ateinantį penktadienį, kovo 9 d., Kryžiaus kelio nebus!), Graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!).
• Kitą penktadienį nuo 18.30 Vilniaus arkikatedroje – popiežiaus Pranciškaus pradėta maldos akcija "24 val. Viešpačiui". Informacija plakate ir interneto svetainėje katedra.lt.
• Kitas sekmadienis – kovo 11. Po Mišių sugiedosime Lietuvos himną.
• Zakristijoje kviečiu įsigyti žurnalo „Artuma“ kovo mėn. nr.

II gavėnios sekmadienio (2018 02 25) skelbimai

• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijai maldai.
• Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metų proga išsikabinome plakatą, jis mums primins šią tiesą visus šiuos metus.
• Gavėnioje esam kviečiami asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius. Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms.
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams.
• Gavėnios pamaldumai: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių (išskyrus kovo 9), Graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!).
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 Švč. Sakramento adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Ateinantį sekmadienį – kovo 4-oji, šv. Kazimiero, Lietuvos Globėjo, diena. Kadangi tai III gavėnios sekmadienis, liturginė šventė keliama į šeštadienį, kovo 3 d. Mūsų bažnyčioje šv. Kazimiero iškilmės šv. Mišių nebus, tačiau raginu dalyvauti Mišiose Katedroje, kur guli jo palaikai. Be to, visą savaitgalį Katedroje vyks šventės renginiai. Informacija katedra.lt ir plakate prie durų.
• Kitą savaitgalį vyks Kaziuko mugė, todėl gatvės aplink mus bus uždarytos. Skaičiuokite atvykimo iki bažnyčios laiką.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9.00 ir 11.00 val. Mišių - adoracija. Taip pat tai maldos už pasaulio lietuvius diena.

I gavėnios sekmadienio (2018 02 18) skelbimai

• Kviečiu po paskutinės giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijai maldai. Ją nuo šiol sekmadieniais kalbėsime visus šiuos metus. Esate kviečiami kalbėti ir asmeniškai.
• Gavėnioje esam kviečiami asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius. Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms. Mūsų bažnyčioje susitaikymo pamaldos kovo 21 d. 18 val. Kviečiame pasiskaityti popiežiaus žinią gavėnios proga.
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės ses. glob. vargšams.
• Ateinantį penktadienį – pasninkas ir malda už taiką pasaulyje (ypač Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Pietų Sudane) popiežiaus kvietimu.
• Ketvirtadienį – apaštalo Petro sosto šventė. Už katedros aplankymą, sukalbant Tėve mūsų ir tikėjimo išpažinimą bei įvykdžius kitas būtinas sąlygas galima pelnyti visuotinius atlaidus.
• Gavėnios pamaldumai: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių (išskyrus kovo 9), graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!).
• Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija vasario 23 – 25 d. kviečia 18-35 m. vyrus į pašaukimų savaitgalį. Dalyviai pagyvens pagal seminarijos dienotvarkę, dalyvaus bendrose maldose, išgirs vysk. D. Trijonio pašaukimo liudijimą, turės galimybę pabendrauti su klierikais. Norint dalyvauti, būtina užsiregistruoti. Daugiau informacijos seminarija.lt.

VI eilinio sekmadienio (2018 02 11) skelbimai

• Po palaiminimo, vienydamiesi su Lietuvos vyskupais ir visais tikinčiasiais, kalbėsime Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijai maldą (žr. Lietuvos vyskupų kreipimąsi). Nuo šiol ja melsimės kas sekmadienį visus šiuos Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, metus. Ją esate kviečiami kalbėti ir asmeniškai.
• Zakristijoje kviečiu įsigyti vasario mėn. žurnalo „Artuma“ nr., skirtą laisvės temai.
• Šiandien - pasaulinė ligonių diena. Po 9 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje teikiamas ligonių sakramentas. Jį rekomenduojame priimti sunkiomis arba lėtinėmis ligomis sergantiems, taip pat kartą per metus visiems virš 75 m. amžiaus žmonėms. Pasirengti šiam sakramentui dera atliekant išpažintį.
• Sveikiname 11 val. Mišių chorą su 2 metų gyvavimu.
• Trečiadienį - Pelenų diena. Šv. Mišios 17.30. tądien privalomas pasninkas. Šia diena pradedame gavėnią, kurios metu Bažnyčia kviečia į uolesnę maldą, pasninką ir gerus darbus.
• Kviečiame kartu švęsti Lietuvos Nepriklausomybės 100-metį. Vasario 16 d. šv. Mišios už Lietuvą 11 val. Vakare tądien šv. Mišių nebus. Nors tai gavėnios penktadienis, Lietuvos vyskupai tądien atleidžia nuo pasninko. Vasario 17 d., kitą šeštadienį, 18.30 kviečiame į dainų apie Lietuvą vakarą bendruomenės kambaryje.

Viešpaties Apsireiškimo iškilmės (2018 01 07) skelbimai

• Kviečiu pasiimti šventintos kreidos ir ant savo durų staktų užsirašyti šių metų skaičių ir pirmąsias trijų karalių vardų raides.
• Zakristijoje galite įsigyti žurnalo „Artuma“ sausio mėn. nr.
• Rytoj – Kristaus Krikšto šventė. Šv. Mišios 17.30. Jose melsimės už visus praeitais metais mūsų bažnyčioje pakrikštytuosius ir jų šeimas. Kristaus Krikšto švente baigiasi liturginis Kalėdų laikas.
• Kitą šeštadienį – sausio 13, Laisvės gynėjų diena. Šv. Mišiose 17.30 melsimės už Tėvynę, po Mišių sugiedosime Lietuvos himną.

V eilinio sekmadienio (2018 02 04) skelbimai

• Zakristijoje kviečiu įsigyti Grabnyčių žvakių ir vasario mėn. žurnalo „Artuma“ nr., skirtą laisvės temai.
• Kitas sekmadienis – vasario 11-oji, pasaulinė ligonių diena. Po 9 val. Mišių bus teikiamas ligonių sakramentas. Jį rekomenduojame priimti sunkiomis arba lėtinėmis ligomis sergantiems, taip pat kartą per metus visiems virš 75 m. amžiaus žmonėms. Pasirengti šiam sakramentui dera atliekant išpažintį.
• Kitą sekmadienį kalbėsime Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijai maldą (žr. Lietuvos vyskupų kreipimąsi) .
• Vasario 16 d. šv. Mišios už Lietuvą 11 val. Vakare tądien šv. Mišių nebus.

Šventosios Šeimos šventės (2017 12 31) skelbimai

• Sausio 1 d. – Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė, o taip pat ir Pasaulinė taikos diena. Mišios išvakarėse (gruodžio 31 d.) 17.30 (jose dėkosime ir už praėjusius metus, po Komunijos giedosime himną „Tave Dieve garbinam“) ir pačią sausio 1 d. 11.00 bei 17.30 (per 11.00 val. Mišias bus giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“).
• Kitą šeštadienį mūsų bažnyčioje nuo 8 val. ryto iki 20 val. Švč. Sakramento adoracija. Todėl nebus adoracijos nei pirmąjį penktadienį, nei pirmąjį sekmadienį. Kas gali apsiimti pabudėti 1 val., kviečiame užsirašyti.
• Kitas sekmadienis – Viešpaties apreiškimo (Trijų karalių) šventė, perkelta iš sausio 6 d. Po Mišių bus šventinami auksiniai papuošalai ir smilkalai.
• Kviečiame paskaityti popiežiaus Pranciškaus Žinią Pasaulinės taikos dienos proga.

IV eilinio sekmadienio (2018 01 28) skelbimai

• Kitą penktadienį – vasario 2-oji, Kristaus paaukojimo šventė (dar vadinama Grabnyčiomis). Bus šventinamos Grabnyčių žvakės. Taip pat tai Pašvęstojo gyvenimo diena – melsimės už vienuolius ir vienuoles. Tądien dera ir asmeniškai už vienuolius pasimelsti, ir jeigu tokių pažįstate, pasveikinti. Taip pat tai pirmasis mėnesio penktadienis, 17.00 Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Šeštadienį minimas šv. Blažiejus. Nors šeštadienio vakare Mišios jau bus sekmadienio, bet per Mišias šventinsime Blažiejaus žvakes ir melsime jo užtarimo nuo gerklės ligų.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9.00 ir 11.00 šv. Mišių bus adoracija.
• Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija šeštadienį, vasario 3 d. kviečia į mokslinę konferenciją 25 metų atkūrimo proga. Informacija plakate ir interneto svetainėje seminarija.lt.
• Prašome palaikyti maldoje mūsų bendruomenėje sakramentams besiruošiančias grupes, ypač jaunuolių pasirengimo Sutvirtinimui grupę.

Kalėdų (2017 12 25) skelbimai

• Antrą Kalėdų dieną šv. Mišios 11 val.
• Trečią Kalėdų dieną, sausio 27 d., minime Šv. apaštalą Joną. Pagal tradiciją po šv. Mišių laiminamas vynas.
• Kitas sekmadienis – šv. Šeimos šventė. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Ypač kviečiame į šv. Mišias šeimas. Išvakarių šv. Mišiose (gruodžio 30 d. 17.30) melsimės už šiemet mūsų bažnyčioje susituokusias poras.
• Viso laikotarpio Mišių laiką galite rasti skelbime prie durų ir mūsų interneto svetainėje.
• Vilniaus ganytojai yra parašę laišką Kalėdų proga. Kviečiame jį paskaityti .

III eilinio sekmadienio (2018 01 21) skelbimai

• Esame maldų už krikščionių vienybę aštuondienyje. Po kiekvienų šv. Mišių kalbame maldą už vienybę. Visus kviečiame ketvirtadienį, sausio 25 d., 18 val. į ekumenines pamaldas šv. Jonų bažn. Už dalyvavimą kokiame nors aštuondienio renginyje ir užbaigime galima pelnyti visuotinius atlaidus.
• Prašome palaikyti maldoje mūsų bendruomenėje sakramentams besiruošiančias grupes, ypač jaunuolių pasirengimo Sutvirtinimui grupę.

IV Advento sekmadienio (2017 12 24) skelbimai

• Šiandien IV advento sekmadienis ir kartu Kūčios. Lietuvos Vyskupai palieka asmeniškai apsispręsti dėl pasninko šią dieną. Raginame, kad Kūčių vakarienė būtų su pasninkiškais patiekalais.
• Advento metu vykta akcija „Gerumas mus vienija“. Už auką išeinant prie durų galima įsigyti Caritas dirbtuvėse pagamintų žvakelių. Aukos už žvakeles skiriamos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose. Žvakelės savikaina 44 centai.
• Kalėdaičių galima įsigyti zakristijoje.
• Pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje švenčių metu: šįvakar 20.00 – Kalėdų nakties (piemenėlių) šv. Mišios. Rytoj, Kalėdų dieną, šv. Mišios sekmadienio tvarka, t.y. 9 ir 11 val. Antrą Kalėdų dieną šv. Mišios 11 val. Viso laikotarpio Mišių laiką galite rasti skelbime prie durų ir mūsų interneto svetainėje.

II eilinio sekmadienio (2017 01 14) skelbimai

• Kviečiu pasiimti nuo praeito sekmadienio linkusios šventintos kreidos ir ant savo durų staktų užsirašyti šių metų skaičių ir pirmąsias trijų karalių vardų raides.
• Zakristijoje galite įsigyti žurnalo „Artuma“ sausio mėn. nr.
• Ketvirtadienį prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Po kiekvienų šv. Mišių kalbėsime maldą už vienybę. Už dalyvavimą kokiame nors savaitės renginyje ar užbaigime galima pelnyti visuotinius atlaidus.
• Kviečiame palaikyti maldoje mūsų bendruomenėje sakramantams besiruošiančias grupes, ypač jaunuolių pasirengimo Sutvirtinimui grupę.

III Advento sekmadienio (2017 12 17) skelbimai

• Advento metu dera penktadieniais susilaikyti nuo mėsos, daugiau dėmesio skirti maldai, Dievo žodžio skaitymui, kokiam nors pasninkui, geriems darbams, gražu atlikti išpažintį. Šioje bažnyčioje susitaikymo pamaldos gruodžio 20 d., trečiadienį, 18 val.
• Advento metu vykta akcija „Gerumas mus vienija“. Už auką išeinant prie durų galima įsigyti Caritas dirbtuvėse pagamintų žvakelių. Aukos už žvakeles skiriamos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose. Žvakelės savikaina 44 centai.
• Kalėdaičių galima įsigyti zakristijoje.
• Pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje švenčių metu: kitą sekmadienį, gruodžio 24 d. šv. Mišios sekmadienio tvarka, o vakare 20.00 – Kalėdų nakties (piemenėlių) šv. Mišios. Kitą pirmadienį, Kalėdų dieną, šv. Mišios sekmadienio tvarka. Viso laikotarpio Mišių laiką galite rasti skelbime prie durų ir mūsų interneto svetainėje.
• Kadangi Kūčios šiemet išeina sekmadienį, Lietuvos Vyskupai palieka asmeniškai apsispręsti dėl pasninko tą dieną. Raginame, kad Kūčių vakarienė būtų su pasninkiškais patiekalais.
• Dėkojame už šiandien surinktas aukas, kurios bus skirtos karitatyvinei veiklai.

Puslapis 1 iš 7

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"