a
b
d
e

Devintinių (2017 06 18) skelbimai

• Devintinių proga Vilniaus Ganytojai kviečia į procesiją nuo Katedros ir Aušros Vartų. Pradžia apie 13.30. Informacija plakate.
• Birželinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių.
• Šią savaitę penktadienį Švč. Jėzaus Širdies iškilmė – šv. Mišios 17.30, po jų – Švč. Sakramento adoracija ir birželinės pamaldos. Šeštadienį – šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė – šv. Mišios 11.00, o tądien vakare įprastu laiku 17.30 – jau sekmadienio Mišios. Taip pat tądien nuo 16 val. mūsų bažnyčioje vyks vienas iš Lietuvos jaunimo dienų teminių užsiėmimų.
• Lietuvos vyskupai visus kviečia į jo beatifikaciją birželio 25 d., 14 val. Katedros aikštėje. Tą sekmadienį mūsų bažn. bus tik 9 val. Mišios. 11 val. Mišių nebus.
• Į beatifikacijos iškilmes ateiti galima nuo 10 iki 12 val. Siūlome bendruomenės nariams eiti kartu - renkamės birželio 25 d. 11 val. prie bažnyčios. Galima turėti kėdutę, reiktų turėti galvos apdangalą ir vandens. Mišios truks maždaug 2 - 3 val. Daugiau info raudonuose skelbimuose prie durų ir mūsų interneto svetainėje.

Švč. Trejybės sekmadienio (2017 06 11) skelbimai

• 11 val. šv. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius birželio mėn., po jų – sekmadienio arbatėlė.
• Birželinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių.
• Kitas sekmadienis – Švč. Jėzaus Kūno ir Kraujo iškilmė (devintinės). Vilniaus Ganytojai kviečia į procesiją nuo Katedros ir Aušros Vartų. Pradžia apie 13.30. Informacija plakate.
• Birželio 23-25 d. Vilniuje vyks Lietuvos jaunimo dienos (jaunimui nuo 16 iki 35 m.). Raginu registruotis ir dalyvauti.
• Lietuvos vyskupai visus kviečia į jo beatifikaciją birželio 25 d., 14 val. Katedros aikštėje. Tą sekmadienį mūsų bažn. bus tik 9 val. Mišios. 11 val. Mišių nebus.
• Į beatifikacijos iškilmes ateiti nuo 10 iki 12 val. Galima turėti kėdutę, reiktų turėti galvos apdangalą ir vandens. Mišios truks apie 2 val.

Sekminių (2017 06 04) skelbimai

• Šiandien tėvo diena. Sveikinu visus tėvus, netrukus suteiksiu jums ypatingą palaiminimą.
• Kitas sekmadienis – Švč. Trejybės iškilmė. 11 val. šv. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius birželio mėn., po jų – sekmadienio arbatėlė.
• Birželinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių.
• Po dviejų savaičių sekmadienį – Devintinės. Vilniaus ganytojai kviečia į procesiją nuo Katedros iki Aušros Vartų. Pradžia apie 13.30.
• Birželio 23-25 d. Vilniuje vyks Lietuvos jaunimo dienos (jaunimui nuo 16 iki 35 m.). Raginu registruotis ir dalyvauti.
• Lietuvos vyskupai visus kviečia į jo beatifikaciją birželio 25 d., 14 val. Katedros aikštėje. Tą sekmadienį mūsų bažn. bus tik 9 val. Mišios. 11 val. Mišių nebus.
• Yra „Artumos“ žurnalo birželio mėn. nr. kviečiu įsigyti zakristijoje.

Šeštinių (2017 05 28) skelbimai

• Ačiū už aukas katalikiškai žiniasklaidai paremti.
• 11 val. šv. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius gegužės mėn., po jų – sekmadienio arbatėlė, po jos - trumpas benduomenės narės Margaritos pasidalinimas apie kelionę į Šv. Žemę ir nuotraukos.
• Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių. Ketvirtadienį pradėsime birželio mėn. – birželinės pamaldos bus tuo pačiu laiku.
• Kitą sekmadienį – Šv. Dvasios atsiuntimo iškilmė - Sekminės. Jau nuo praeito penktadienio meldžiamės devyndienio maldomis. Šiandien jos 11 val. šv. Mišių pabaigoje.
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, adoracija po Mišių (kartu su birželinėmis pamaldomis). Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9 ir 11 val. šv. Mišių adoracija. Tądien senamiestyje dėl viešo renginio uždarytos gatvės – skaičiuokite atvykimo į šv. Mišias laiką.
• Kitas sekmadienis – ir tėvo diena. Raginu užprašyti Mišias už gyvus ir mirusius tėvus, taip pat juos pasveikinti. Po kiekvienų Mišių – tėvų palaiminimas.
• Nuo penktadienio iki sekmadienio – Sekminių atlaidai Vilniaus Kalvarijose. Programa plakate, lankstukuose ir internete.
• Birželio 23-25 d. Vilniuje vyks Lietuvos jaunimo dienos (jaunimui nuo 16 iki 35 m.). Raginu registruotis ir dalyvauti.
• Organizuojama piligriminė kelionė į lietuvių dienas Fatimoje ir į Santjago de Compostela spalio 19–23 d. – dar yra vietų. Kviečiame registruotis. Informacija Vilniaus arkivyskupijos interneto svetainėje .

VI Velykų sekmadienio (2017 05 21) skelbimai

• Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių.
• Kitas sekmadienis – Kristaus Žengimo į dangų iškilmė – Šeštinės, kurios turėtų būti švenčiamos ketvirtadienį (40 dienų po Velykų), tačiau pas mus perkeltos į sekmadienį. Aukos bus renkamos katalikiškai žiniasklaidai.
• Nuo ateinančio penktadienio – devyndienio į Šv. Dvasią maldos po kiekvienų šiokiadienio šv. Mišių, o sekmadienį – po 11 val. Mišių.
• Kitą sekmadienį 11 val. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius gegužės mėn., po jų – sekmadienio arbatėlė.
• Birželio 23-25 d. Vilniuje vyks Lietuvos jaunimo dienos (jaunimui nuo 16 iki 35 m.). Raginu registruotis ir dalyvauti.
• Organizuojama piligriminė kelionė į lietuvių dienas Fatimoje ir į Santjago de Compostela spalio 19–23 d. – dar yra vietų. Kviečiame registruotis. Informacija Vilniaus arkivyskupijos interneto svetainėje .

V Velykų sekmadienio (2017 05 14) skelbimai

• Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių.
• Nuo vakar iki kito penktadienio mūsų bažn. savaitę bus paroda apie Dievo tarną, būsimą palaimintąjį arkiv. T. Matulionį.
• Birželio 23-25 d. Vilniuje vyks Lietuvos jaunimo dienos (jaunimui nuo 16 iki 35 m.). Raginu registruotis ir dalyvauti.

Verbų sekmadienio (2017 04 09) skelbimai

• Įžengėme į Didžiąją savaitę. Pamaldų tvarka – skelbimuose prie durų ir internete. Labai kviečiu dalyvauti Didžiojo Tridienio pamaldose.
• Kviečiu Didįjį ketvirtadienį 10 val. į vadinamąsias Krizmos šv. Mišias katedroje, kuriose šventinami aliejai ir kunigai atnaujina savo šventimų pažadus. Tądien 18 val. mūsų bažnyčioje - Paskutinės vakarienės Mišios su kojų plovimo apeigomis.
• Kviečiu Didįjį penktadienį 11 val. į Kryžiaus kelias Kalvarijose. Kas norite, galite pasiruošti keletą žodžių vienai stočiai - kreiptis į Juventą (tel. 861520464). Tos dienos vakare – Kryžiaus pagerbimo pamaldos mūsų bažnyčioje, po jų dar trumpas budėjimas prie Kryžiaus.
• Didįjį pentkadienį privalomas pasninkas (ne tik susilaikyti nuo mėsos, bet apriboti maisto kiekį). Dar galime prisijungti prie „Pasninko dėžės“ akcijos ir pasninkaujant sutaupytas paaukoti gaisro ištiktai šv. Teresės šeimynai Užpaliuose, globojančiai 13 vaikų.
• Iki trečiadienio dar galite atlikti išpažintį. Nuo ketvirtadienio mūsų bažnyčioje išpažinčių nebebus klausoma.
• Skirkite 2 proc. mūsų bažnyčiai – blankai prie durų arba zakristijoje, taip pat mūsų interneto svetainėje, skyrelyje "Parama". Iš anskto dėkojame.
• Vyrus kviečiame į talką balandžio 29 d. tvarkyti palėpės. Registruotis pas Vladą (tel. 869848847).
• Esam kviečiami į Gailestingumo savaitės renginius – programa lankstukuose prie durų.
• Sveikiname ilgametį mūsų bažnyčios chorvedį, vadovaujantį sekmadienių 9 val. chorui p. Ipolitą Petrošių, ateinančią savaitę švęsiantį 80 metų jubiliejų.

IV Velykų sekmadienio (2017 05 07) skelbimai

• Šiandien maldų už pašaukimus į kunigus ir vienuolius diena, tad netrukus sukalbėsime maldą už pašaukimus.
• Šiandien motinos diena, tad netrukus suteiksiu palaiminimą visoms čia esančioms motinoms.
• Šis sekmadienis - pirmasis mėnesio, po 9.00 šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija.
• Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių.
• Turime „Artumos“ gegužės mėn. nr. – ypač šeimas kviečiame įsigyti.
• Nuo kito šeštadienio mūsų bažn. savaitę bus paroda apie Dievo tarną, būsimą palaimintąjį arkiv. T. Matulionį.

V gavėnios sekmadienio (2017 04 02) skelbimai

• Šiandien pirmasis mėnesio sekmadienis, tarp šv. Mišių - adoracija.
• Per gavėnią esam kviečiami pasninkauti ir paremti stokojančius. „Pasninko dėžės“ akcijoje renkame pinigines aukas Šv. Teresės šeimynai Užpaliuose.
• Raginu švęsti susitaikymo sakramentą: ateinantį penktadienį, balandžio 7 d. 18.00 mūsų bažnyčioje Susitaikymo pamaldos. Vadovaus br. Bernardas OP. Kadangi tai pirmasis mėnesio penktadienis, pamaldų metu vyks ir adoracija. Šv. Mišių tądien nebus.
• Kitas sekmadienis – Kristaus Kančios, arba Verbų. Per šv. Mišias bus šventinamos Verbos. Rinkliava skiriama kunigų seminarijos išlaikymui.
• Didįjį penktadienį, balandžio 14 d., 11 val. - Kryžiaus kelias Kalvarijose. Kviečiame dalyvauti ir pasiruošti vieną stotį. Kreiptis į Juventą (tel. 861520464).
• Didžiosios savaitės pamaldų tvarka – mūsų interneto svetainėje ir skelbime prie durų.
• Skirkite 2 proc. mūsų bažn. – blankai mūsų interneto svetainėje arba zakristijoje. Iš anskto dėkojame.

III Velykų sekmadienio (2017 04 30) skelbimai

• 11.00 Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius balandžio mėnesį, po to kviečiu sekmadienio arbatėlei.
• Labai ačiū visiems už talką tvarkant bažnyčios palėpę.
• Šiandien paskutinė diena internetu skirti 2 proc. mūsų bažn. Iš anksto dėkojame.
• Pirmadienį pradedame gegužės mėnesį. Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių.
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, pusvalandį prieš Mišias – Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija. Tądien gegužinių pamaldų nebus.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija. Taip pat tai Gerojo ganytojo sekmadienis. Todėl jis ir visa savaitė prieš tai skiriama maldoms už pašaukimus į kunigus. Už pašaukimus melsimės ir mes visą savaitę kiekvienų Mišių pabaigoje. Taip pat tai motinos diena. Po kiekvienų Mišių – ypatingas palaiminimas motinoms.

IV gavėnios sekmadienio (2017 03 26) skelbimai

• Po 11 val. Mišių kviečiu į bendruomenės kambarį „sekmadienio arbatėlei“.
• Per gavėnią esame kviečiame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, taip pat asmeninei ir bendruomeninei maldai. Dėkoju jaunimo maldos gr. už Kryžiaus kelią užvakar, ateinantį penktadienį Kryžiaus kelią rengia suaugusiųjų maldos grupė. Kviečiu ir į graudžių verksmų giedojimą trečiadieniais po šv. Mišių.
• Per gavėnią esam kviečiami pasninkauti ir paremti stokojančius. „Pasninko dėžės“ akcijoje renkame pinigines aukas Šv. Teresės šeimynai Užpaliuose.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp šv. Mišių – adoracija.
• Raginu švęsti susitaikymo sakramentą: balandžio 7 d. 18.00 mūsų bažnyčioje Susitaikymo pamaldos. Vadovaus br. Bernardas OP.
• Didįjį penktadienį, balandžio 14 d., 11 val. - Kryžiaus kelias Kalvarijose. Kviečiame dalyvauti ir pasiruošti vieną stotį. Kreiptis į Juventą 861520464.
• Mūsų bažnyčioje atsirado Dievo Tarno T. Matulionio portretas. Už jį dėkojame bendruomenes nariui Modestui Saukaičiui ir rėmėjai p. Erikai Vaičaitienei.
• Kas galite, prašome skirti 2 proc. mūsų bažn. – blankai interneto svetainėje arba zakristijoje.
• Vyrus kviečiame į talką balandžio 29 d. tvarkyti palėpės.

II Velykų sekmadienio (2017 04 23) skelbimai

• Po Mišių kviečiu pasilikti Gailestingumo vainikėlio maldai.
• Jei dar kam reikia, pasiimkite Velyknaktį šventinto vandens.
• Šiandien baigiasi Velykų aštuondienis, bet Velykų džiaugsmas tęsiasi – iki pat Sekminių.
• Dėkoju už aukas: pasninko dėžės akcijoje surinkome beveik 1350 €, kurie bus skirti Šv. Teresės šeimynai, Verbų sekamdienį seminarijai surinkta beveik 950 €, Didįjį penktadienį Šv. Žemei 113 €.
• Skirkite 2 proc. mūsų bažn. – blankai www arba zakristijoje. Iš anksto dėkojame.
• Vyrus kviečiame į talką kitą šeštadienį, balandžio 29 d., 10.00 – 16.00 tvarkyti bažnyčios palėpės. Registruotis pas Vladą (tel. 8 698 48847).
• Kitą sekmadienį 11 val. Mišiose melsimės už balandžio mėn. gimusius bendruomenės narius, po jų – „sekmadienio arbatėlė“.

III gavėnios sekmadienio (2017 03 19) skelbimai

• Per gavėnią kviečiu asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius. Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms.
• Gavėnios pamaldumai mūsų bažn.: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių, graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių. Į pamaldumus atsineškite maldaknyges! Kviečiame jungtis į „Pasninko dėžės“ akciją – renkame pinigines aukas Šv. Teresės šeimynai Užpaliuose.
• Rytoj – šv. Juozapo iškilmė, šv. Mišios 17.30
• Kitą šeštadienį – vasario 25 d., Viešpaties Apreiškimo iškilmė. Šv. Mišios išvakarėse, penktadienį 17.30. šeštadienio vakare šv. Mišios jau gavėnios sekmadienio.
• Taip pat šeštadienį 11 val. – apsilankymas pas kaimynus – Bažn. paveldo muziejuje ir katedros požemiuose. Kaina 7,5 euro.
• Kitą sekmadienį 11 val. šv. Mišiose, melsimės už kovo mėn. gimusius bendruomenės narius, po šv. Mišių – „sekmadienio arbatėlė“.

Velykų sekmadienio (2017 04 16) skelbimai

• Dėkoju visiems padėjusiems paruošti ir švęsti liturgiją, mūsų chorui ir jo vadovei Gintarei.
• Po Mišių pasveikinkite vieni kitus su Prisikėlimu: „Kristus prisikėlė! – Iš tiesų prisikėlė!“
• Švęskite Velykas namie: prie stalo užsidekite (Velyknakčio) žvakę, persižegnokite švęstu vandeniu, pasimelskite, pasveikinkite vieni kitus, papasakokite vaikams apie Velykas.
• Rytoj – II Velykų diena. Šv. Mišios 11 val.
• Dar galime prisijungti prie „Pasninko dėžės“ akcijos ir pasninkaujant sutaupytas paaukoti gaisro ištiktai šv. Teresės šeimynai Užpaliuose, globojančiai 13 vaikų.
• Skirkite 2 proc. mūsų bažn. – blankai www arba zakristijoje. Iš anksto dėkojame.
• Vyrus kviečiame į talką balandžio 29 d. tvarkyti palėpės. Registruotis pas Vladą (tel. 869848847).
• Prasidėjo Gailestingumo savaitė. Per ją kasdien po šv. Mišių kalbėsime Gailestingumo vainikėlį ir ant šoninio altoriaus turėsime Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Gailestingumo šventovė kviečia į šios savaitės renginius – info lankstukuose. Ypač kviečiame į Šviesos kelią šeštadienį 21 val. nuo Aušros Vartų. Po jo šventovėje – naktinė adoracija ir šlovinimas jaunimui.

II gavėnios sekmadienio (2017 03 12) skelbimai

• Per gavėnią kviečiu asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius. Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms.
• Gavėnios programa mūsų bendruomenėje – mūsų interneto svetainėje.
• Gavėnios pamaldumai mūsų bažn.: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių (II savaitę – pagal arkiv. T. Matulionio gyvenimą, kurio metus minime, III savaitę – paruoštas mūsų jaunimo), graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių. Į pamaldumus atsineškite maldaknyges!
• Pasninko dėžė (sako pasauliečiai). Kaip ir kasmet per gavėnią vyksta Pasninko dėžės akcija. Bendruomenės pastoracinės tarybos nutarimu šiemet šios akcijos metu renkame ne maisto produktus, o pinigines aukas Šv. Teresės šeimynai, kurią ištiko gaisro nelaimė. Kviečiame: 1) su malda pasninkauti gavėnios penktadieniais; 2) pasninkaujant sutaupytas lėšas mesti į bažnyčios gale tam skirtą aukų dėžutę.
• Kitą sekmadienį kviečiu pasižiūrėti filmo apie T. Matulionį po 9 ir 11 val. Mišių.
• Po 2 sav. šeštadienį, vasario 25 d., 11 val. – apsilankymas pas kaimynus – Bažn. paveldo muziejuje.

Puslapis 1 iš 5

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"