a
b
d
e

Kristaus Atsimainymo (2017 08 06) skelbimai

• Šiandien pirmasis mėnesio sekmadienis, tarp 9.00 ir 11.00 val. šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija.
• Artėja rugpjūčio 15-oji - Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė). Tai katalikams privaloma šventė. Mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus 11.00 ir 17.30.

XVII eilinio sekmadienio (2017 07 30) skelbimai

• Trečiadienį, rugpjūčio 2-ąją – vadinamieji Porciunkulės atlaidai. Už bažnyčios aplankymą, įvykdant kitas sąlygas (būti malonės stovyje arba prieiti išpažinties, pasimelsti popiežiaus intencija, atsisakyti prisirišimo prie bet kokios nuodėmės), galima laimėti visuotinius atlaidus.
• Ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 Švč. Sakr. išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Ateinantį sekmadienį švęsime Kristaus Atsimainymo šventę. Tai taip pat pirmasis mėnesio sekmadienis – tarp 9.00 ir 11.00 val. šv. Mišių – adoracija.

Šv. Onos atlaidų sekmadienio (2017 07 23) skelbimai

• Dėkojame kun. jėzuitui Gintarui Vitkui už atlaidų pravedimą ir Dievo žodžio sklebimą, moterų chorui „Liepos“ ir jų vadovei Audronei Zupkauskienei bei mūsų bendruomenės chorui – už giesmes, taip pat visiems bendruomenės nariams, prisidėjusiems prie atlaidų paruošimo.
• Dėkojame už aukas bažnyčios išlaikymui. Bažnyčios gale galite paaukoti Marijos radijui.
• Po 11 val. Mišių – agapė šalia bažnyčios. Visus nuoširdžiai kviečiame.
• Atlaidus švęsime ir liepos 26 d., trečiadienį – liturginio šv. Onos minėjimo dieną. Šv. Mišios 11.00 ir 17.30. Tarp šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame pabudėti prie Švč. Sakramento. Užsirašyti galima zakristijoje.
• Zakristijoje turime žurnalo „Artuma“ liepos-rugpjūčio mėn. numerį. Kviečiame įsigyti.

XV eilinio sekmadienio skelbimai

• Šį pirmadienį, liepos 17 d., nuo 17 val. kviečiame į talką – tvarkysime bažnyčią prieš titulinius atlaidus. Kas nespėjate 17 val., ateikite vėliau. Atsineškite savo darbo priemonių (šluosčių, šepečių, kibirų, pirštinių).
• Titulinius šv. Onos atlaidus švęsime dvi dienas: liepos 23 d., sekmadienį, ir liepos 26 d., trečiadienį.
• Liepos 23 d. – pagrindinė atlaidų diena, šv. Mišios sekmadienio tvarka. 9.00 šv. Mišias aukos bažnyčios rektorius mons. Ž. Vabuolas, pamokslą sakys t. jėzuitas Gintaras Vitkus, giedos moterų choras „Liepos“ (vadovė Audronė Zupkauskienė). 11.00 val. iškilmingas šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys t. jėzuitas Gintaras Vitkus, giedos bendruomenės choras. Po šių Mišių – agapė šalia bažnyčios (kairėje, prie durų į zakristiją). Visų laukiame. Pakvieskite į atlaidus ir savo artimuosius bei pažįstamus.
• Liepos 26 d. – liturginio šv. Onos minėjimo diena. Šv. Mišios 11.00 ir 17.30. Tarp šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame įsipareigoti 1 val. pabudėti prie Švč. Sakramento. Užsirašyti galima zakristijoje.
• Zakristijoje turime žurnalo „Artuma“ liepos-rugpjūčio mėn. numerį. Kviečiame įsigyti.

XIV eilinio sekmadienio (2017 07 09) skelbimai

• Bažnyčios rektorius kun. Žydrūnas išvykęs iki liepos 14 d. Dėl šv. Mišių galite kreiptis į pavaduojančius kunigus, dėl kitų reikalų – į rektorių po liepos 14 d.
• Liepos 11 d., šį antradienį – šv. Benedikto, Europos globėjo, šventė. Šv. Mišios įprastu laiku vakare 17.30.
• Liepos 17 d., kitą pirmadienį, nuo 17 val. kviečiame į talką – tvarkysime bažnyčią prieš titulinius atlaidus. Kas nespėjate 17 val., ateikite vėliau. Atsineškite savo darbo priemonių (šluosčių, šepečių, kibirų, pirštinių).
• Titulinius šv. Onos atlaidus švęsime dvi dienas: liepos 23 d., sekmadienį, ir liepos 26 d., trečiadienį.
• Liepos 23 d. – pagrindinė atlaidų diena, šv. Mišios sekmadienio tvarka. 9.00 šv. Mišias aukos bažnyčios rektorius mons. Ž. Vabuolas, pamokslą sakys t. jėzuitas Gintaras Vitkus, giedos moterų choras „Liepos“ (vadovė Audronė Zupkauskienė). 11.00 val. iškilmingas šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys t. jėzuitas Gintaras Vitkus, giedos bendruomenės choras. Po šių Mišių – agapė šalia bažnyčios (kairėje, prie durų į zakristiją). Visų laukiame. Pakvieskite į atlaidus ir savo artimuosius bei pažįstamus.
• Liepos 26 d. – liturginio šv. Onos minėjimo diena. Šv. Mišios 11.00 ir 17.30. Tarp šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame įsipareigoti 1 val. pabudėti prie Švč. Sakramento. Užsirašyti galima zakristijoje.

XIII eilinio sekmadienio (2019 07 02) skelbimai

• Šiandien pirmasis mėnesio sekmadienis, tarp 9 ir 11 val. Mišių – Švč. Sakramento adoracija.
• Ateinantį ketvirtadienį – liepos 6-oji, Valstybės diena. Šv. Mišios už tėvynę 17.30.
• Ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 val. Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Bažnyčios rektorius kun. Žydrūnas išvykęs iki liepos 14 d. Dėl šv. Mišių galite kreiptis į pavaduojančius kunigus, dėl Krikštų, Santuokų ir kitų reikalų – į rektorių po liepos 14 d.

Šeštinių (2017 05 28) skelbimai

• Ačiū už aukas katalikiškai žiniasklaidai paremti.
• 11 val. šv. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius gegužės mėn., po jų – sekmadienio arbatėlė, po jos - trumpas benduomenės narės Margaritos pasidalinimas apie kelionę į Šv. Žemę ir nuotraukos.
• Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių. Ketvirtadienį pradėsime birželio mėn. – birželinės pamaldos bus tuo pačiu laiku.
• Kitą sekmadienį – Šv. Dvasios atsiuntimo iškilmė - Sekminės. Jau nuo praeito penktadienio meldžiamės devyndienio maldomis. Šiandien jos 11 val. šv. Mišių pabaigoje.
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, adoracija po Mišių (kartu su birželinėmis pamaldomis). Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9 ir 11 val. šv. Mišių adoracija. Tądien senamiestyje dėl viešo renginio uždarytos gatvės – skaičiuokite atvykimo į šv. Mišias laiką.
• Kitas sekmadienis – ir tėvo diena. Raginu užprašyti Mišias už gyvus ir mirusius tėvus, taip pat juos pasveikinti. Po kiekvienų Mišių – tėvų palaiminimas.
• Nuo penktadienio iki sekmadienio – Sekminių atlaidai Vilniaus Kalvarijose. Programa plakate, lankstukuose ir internete.
• Birželio 23-25 d. Vilniuje vyks Lietuvos jaunimo dienos (jaunimui nuo 16 iki 35 m.). Raginu registruotis ir dalyvauti.
• Organizuojama piligriminė kelionė į lietuvių dienas Fatimoje ir į Santjago de Compostela spalio 19–23 d. – dar yra vietų. Kviečiame registruotis. Informacija Vilniaus arkivyskupijos interneto svetainėje .

XII eilinio sekmadienio (2017 06 25) skelbimai

• Šiandien 14 val. – arkiv. T. Matulionio beatifikacijos iškilmes. Į jas ateiti galima nuo 10 iki 12 val. Siūlome bendruomenės nariams eiti į beatifikaciją kartu – renkamės 11 val. prie mūsų bažnyčios. Galima turėti kėdutę, reiktų turėti galvos apdangalą ir vandens. Mišios truks iki 3 val. Daugiau info mūsų www ir skelbime prie durų. Mūsų bažnyčioje 11 val. Mišių nebus!
• Birželinės pamaldos šiokiadieniais po šv. Mišių.
• Ateinantį ketvirtadienį – birželio 29-oji, šv. ap. Petro ir Pauliaus iškilmė. Mišios 17.30. Tądien už katedros aplankymą, įvykdžius kitas sąlygas – visuotiniai atlaidai.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9 ir 11 val. Mišių – adoracija.
• Nuo kito sekmadienio būsiu išvykęs iki liepos 14 d. Dėl šv. Mišių galite kreiptis į pavaduojančius kunigus, dėl Krikštų ir kitų reikalų – į mane po liepos 14 d.

VI Velykų sekmadienio (2017 05 21) skelbimai

• Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių.
• Kitas sekmadienis – Kristaus Žengimo į dangų iškilmė – Šeštinės, kurios turėtų būti švenčiamos ketvirtadienį (40 dienų po Velykų), tačiau pas mus perkeltos į sekmadienį. Aukos bus renkamos katalikiškai žiniasklaidai.
• Nuo ateinančio penktadienio – devyndienio į Šv. Dvasią maldos po kiekvienų šiokiadienio šv. Mišių, o sekmadienį – po 11 val. Mišių.
• Kitą sekmadienį 11 val. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius gegužės mėn., po jų – sekmadienio arbatėlė.
• Birželio 23-25 d. Vilniuje vyks Lietuvos jaunimo dienos (jaunimui nuo 16 iki 35 m.). Raginu registruotis ir dalyvauti.
• Organizuojama piligriminė kelionė į lietuvių dienas Fatimoje ir į Santjago de Compostela spalio 19–23 d. – dar yra vietų. Kviečiame registruotis. Informacija Vilniaus arkivyskupijos interneto svetainėje .

Devintinių (2017 06 18) skelbimai

• Devintinių proga Vilniaus Ganytojai kviečia į procesiją nuo Katedros ir Aušros Vartų. Pradžia apie 13.30. Informacija plakate.
• Birželinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių.
• Šią savaitę penktadienį Švč. Jėzaus Širdies iškilmė – šv. Mišios 17.30, po jų – Švč. Sakramento adoracija ir birželinės pamaldos. Šeštadienį – šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė – šv. Mišios 11.00, o tądien vakare įprastu laiku 17.30 – jau sekmadienio Mišios. Taip pat tądien nuo 16 val. mūsų bažnyčioje vyks vienas iš Lietuvos jaunimo dienų teminių užsiėmimų.
• Lietuvos vyskupai visus kviečia į jo beatifikaciją birželio 25 d., 14 val. Katedros aikštėje. Tą sekmadienį mūsų bažn. bus tik 9 val. Mišios. 11 val. Mišių nebus.
• Į beatifikacijos iškilmes ateiti galima nuo 10 iki 12 val. Siūlome bendruomenės nariams eiti kartu - renkamės birželio 25 d. 11 val. prie bažnyčios. Galima turėti kėdutę, reiktų turėti galvos apdangalą ir vandens. Mišios truks maždaug 2 - 3 val. Daugiau info raudonuose skelbimuose prie durų ir mūsų interneto svetainėje.

V Velykų sekmadienio (2017 05 14) skelbimai

• Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių.
• Nuo vakar iki kito penktadienio mūsų bažn. savaitę bus paroda apie Dievo tarną, būsimą palaimintąjį arkiv. T. Matulionį.
• Birželio 23-25 d. Vilniuje vyks Lietuvos jaunimo dienos (jaunimui nuo 16 iki 35 m.). Raginu registruotis ir dalyvauti.

Švč. Trejybės sekmadienio (2017 06 11) skelbimai

• 11 val. šv. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius birželio mėn., po jų – sekmadienio arbatėlė.
• Birželinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių.
• Kitas sekmadienis – Švč. Jėzaus Kūno ir Kraujo iškilmė (devintinės). Vilniaus Ganytojai kviečia į procesiją nuo Katedros ir Aušros Vartų. Pradžia apie 13.30. Informacija plakate.
• Birželio 23-25 d. Vilniuje vyks Lietuvos jaunimo dienos (jaunimui nuo 16 iki 35 m.). Raginu registruotis ir dalyvauti.
• Lietuvos vyskupai visus kviečia į jo beatifikaciją birželio 25 d., 14 val. Katedros aikštėje. Tą sekmadienį mūsų bažn. bus tik 9 val. Mišios. 11 val. Mišių nebus.
• Į beatifikacijos iškilmes ateiti nuo 10 iki 12 val. Galima turėti kėdutę, reiktų turėti galvos apdangalą ir vandens. Mišios truks apie 2 val.

IV Velykų sekmadienio (2017 05 07) skelbimai

• Šiandien maldų už pašaukimus į kunigus ir vienuolius diena, tad netrukus sukalbėsime maldą už pašaukimus.
• Šiandien motinos diena, tad netrukus suteiksiu palaiminimą visoms čia esančioms motinoms.
• Šis sekmadienis - pirmasis mėnesio, po 9.00 šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija.
• Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių.
• Turime „Artumos“ gegužės mėn. nr. – ypač šeimas kviečiame įsigyti.
• Nuo kito šeštadienio mūsų bažn. savaitę bus paroda apie Dievo tarną, būsimą palaimintąjį arkiv. T. Matulionį.

Sekminių (2017 06 04) skelbimai

• Šiandien tėvo diena. Sveikinu visus tėvus, netrukus suteiksiu jums ypatingą palaiminimą.
• Kitas sekmadienis – Švč. Trejybės iškilmė. 11 val. šv. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius birželio mėn., po jų – sekmadienio arbatėlė.
• Birželinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių.
• Po dviejų savaičių sekmadienį – Devintinės. Vilniaus ganytojai kviečia į procesiją nuo Katedros iki Aušros Vartų. Pradžia apie 13.30.
• Birželio 23-25 d. Vilniuje vyks Lietuvos jaunimo dienos (jaunimui nuo 16 iki 35 m.). Raginu registruotis ir dalyvauti.
• Lietuvos vyskupai visus kviečia į jo beatifikaciją birželio 25 d., 14 val. Katedros aikštėje. Tą sekmadienį mūsų bažn. bus tik 9 val. Mišios. 11 val. Mišių nebus.
• Yra „Artumos“ žurnalo birželio mėn. nr. kviečiu įsigyti zakristijoje.

III Velykų sekmadienio (2017 04 30) skelbimai

• 11.00 Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius balandžio mėnesį, po to kviečiu sekmadienio arbatėlei.
• Labai ačiū visiems už talką tvarkant bažnyčios palėpę.
• Šiandien paskutinė diena internetu skirti 2 proc. mūsų bažn. Iš anksto dėkojame.
• Pirmadienį pradedame gegužės mėnesį. Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių.
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, pusvalandį prieš Mišias – Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija. Tądien gegužinių pamaldų nebus.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija. Taip pat tai Gerojo ganytojo sekmadienis. Todėl jis ir visa savaitė prieš tai skiriama maldoms už pašaukimus į kunigus. Už pašaukimus melsimės ir mes visą savaitę kiekvienų Mišių pabaigoje. Taip pat tai motinos diena. Po kiekvienų Mišių – ypatingas palaiminimas motinoms.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"