a
b
d
e

II Velykų sekmadienio (2017 04 23) skelbimai

• Po Mišių kviečiu pasilikti Gailestingumo vainikėlio maldai.
• Jei dar kam reikia, pasiimkite Velyknaktį šventinto vandens.
• Šiandien baigiasi Velykų aštuondienis, bet Velykų džiaugsmas tęsiasi – iki pat Sekminių.
• Dėkoju už aukas: pasninko dėžės akcijoje surinkome beveik 1350 €, kurie bus skirti Šv. Teresės šeimynai, Verbų sekamdienį seminarijai surinkta beveik 950 €, Didįjį penktadienį Šv. Žemei 113 €.
• Skirkite 2 proc. mūsų bažn. – blankai www arba zakristijoje. Iš anksto dėkojame.
• Vyrus kviečiame į talką kitą šeštadienį, balandžio 29 d., 10.00 – 16.00 tvarkyti bažnyčios palėpės. Registruotis pas Vladą (tel. 8 698 48847).
• Kitą sekmadienį 11 val. Mišiose melsimės už balandžio mėn. gimusius bendruomenės narius, po jų – „sekmadienio arbatėlė“.

Velykų sekmadienio (2017 04 16) skelbimai

• Dėkoju visiems padėjusiems paruošti ir švęsti liturgiją, mūsų chorui ir jo vadovei Gintarei.
• Po Mišių pasveikinkite vieni kitus su Prisikėlimu: „Kristus prisikėlė! – Iš tiesų prisikėlė!“
• Švęskite Velykas namie: prie stalo užsidekite (Velyknakčio) žvakę, persižegnokite švęstu vandeniu, pasimelskite, pasveikinkite vieni kitus, papasakokite vaikams apie Velykas.
• Rytoj – II Velykų diena. Šv. Mišios 11 val.
• Dar galime prisijungti prie „Pasninko dėžės“ akcijos ir pasninkaujant sutaupytas paaukoti gaisro ištiktai šv. Teresės šeimynai Užpaliuose, globojančiai 13 vaikų.
• Skirkite 2 proc. mūsų bažn. – blankai www arba zakristijoje. Iš anksto dėkojame.
• Vyrus kviečiame į talką balandžio 29 d. tvarkyti palėpės. Registruotis pas Vladą (tel. 869848847).
• Prasidėjo Gailestingumo savaitė. Per ją kasdien po šv. Mišių kalbėsime Gailestingumo vainikėlį ir ant šoninio altoriaus turėsime Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Gailestingumo šventovė kviečia į šios savaitės renginius – info lankstukuose. Ypač kviečiame į Šviesos kelią šeštadienį 21 val. nuo Aušros Vartų. Po jo šventovėje – naktinė adoracija ir šlovinimas jaunimui.

Verbų sekmadienio (2017 04 09) skelbimai

• Įžengėme į Didžiąją savaitę. Pamaldų tvarka – skelbimuose prie durų ir internete. Labai kviečiu dalyvauti Didžiojo Tridienio pamaldose.
• Kviečiu Didįjį ketvirtadienį 10 val. į vadinamąsias Krizmos šv. Mišias katedroje, kuriose šventinami aliejai ir kunigai atnaujina savo šventimų pažadus. Tądien 18 val. mūsų bažnyčioje - Paskutinės vakarienės Mišios su kojų plovimo apeigomis.
• Kviečiu Didįjį penktadienį 11 val. į Kryžiaus kelias Kalvarijose. Kas norite, galite pasiruošti keletą žodžių vienai stočiai - kreiptis į Juventą (tel. 861520464). Tos dienos vakare – Kryžiaus pagerbimo pamaldos mūsų bažnyčioje, po jų dar trumpas budėjimas prie Kryžiaus.
• Didįjį pentkadienį privalomas pasninkas (ne tik susilaikyti nuo mėsos, bet apriboti maisto kiekį). Dar galime prisijungti prie „Pasninko dėžės“ akcijos ir pasninkaujant sutaupytas paaukoti gaisro ištiktai šv. Teresės šeimynai Užpaliuose, globojančiai 13 vaikų.
• Iki trečiadienio dar galite atlikti išpažintį. Nuo ketvirtadienio mūsų bažnyčioje išpažinčių nebebus klausoma.
• Skirkite 2 proc. mūsų bažnyčiai – blankai prie durų arba zakristijoje, taip pat mūsų interneto svetainėje, skyrelyje "Parama". Iš anskto dėkojame.
• Vyrus kviečiame į talką balandžio 29 d. tvarkyti palėpės. Registruotis pas Vladą (tel. 869848847).
• Esam kviečiami į Gailestingumo savaitės renginius – programa lankstukuose prie durų.
• Sveikiname ilgametį mūsų bažnyčios chorvedį, vadovaujantį sekmadienių 9 val. chorui p. Ipolitą Petrošių, ateinančią savaitę švęsiantį 80 metų jubiliejų.

V gavėnios sekmadienio (2017 04 02) skelbimai

• Šiandien pirmasis mėnesio sekmadienis, tarp šv. Mišių - adoracija.
• Per gavėnią esam kviečiami pasninkauti ir paremti stokojančius. „Pasninko dėžės“ akcijoje renkame pinigines aukas Šv. Teresės šeimynai Užpaliuose.
• Raginu švęsti susitaikymo sakramentą: ateinantį penktadienį, balandžio 7 d. 18.00 mūsų bažnyčioje Susitaikymo pamaldos. Vadovaus br. Bernardas OP. Kadangi tai pirmasis mėnesio penktadienis, pamaldų metu vyks ir adoracija. Šv. Mišių tądien nebus.
• Kitas sekmadienis – Kristaus Kančios, arba Verbų. Per šv. Mišias bus šventinamos Verbos. Rinkliava skiriama kunigų seminarijos išlaikymui.
• Didįjį penktadienį, balandžio 14 d., 11 val. - Kryžiaus kelias Kalvarijose. Kviečiame dalyvauti ir pasiruošti vieną stotį. Kreiptis į Juventą (tel. 861520464).
• Didžiosios savaitės pamaldų tvarka – mūsų interneto svetainėje ir skelbime prie durų.
• Skirkite 2 proc. mūsų bažn. – blankai mūsų interneto svetainėje arba zakristijoje. Iš anskto dėkojame.

IV gavėnios sekmadienio (2017 03 26) skelbimai

• Po 11 val. Mišių kviečiu į bendruomenės kambarį „sekmadienio arbatėlei“.
• Per gavėnią esame kviečiame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, taip pat asmeninei ir bendruomeninei maldai. Dėkoju jaunimo maldos gr. už Kryžiaus kelią užvakar, ateinantį penktadienį Kryžiaus kelią rengia suaugusiųjų maldos grupė. Kviečiu ir į graudžių verksmų giedojimą trečiadieniais po šv. Mišių.
• Per gavėnią esam kviečiami pasninkauti ir paremti stokojančius. „Pasninko dėžės“ akcijoje renkame pinigines aukas Šv. Teresės šeimynai Užpaliuose.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp šv. Mišių – adoracija.
• Raginu švęsti susitaikymo sakramentą: balandžio 7 d. 18.00 mūsų bažnyčioje Susitaikymo pamaldos. Vadovaus br. Bernardas OP.
• Didįjį penktadienį, balandžio 14 d., 11 val. - Kryžiaus kelias Kalvarijose. Kviečiame dalyvauti ir pasiruošti vieną stotį. Kreiptis į Juventą 861520464.
• Mūsų bažnyčioje atsirado Dievo Tarno T. Matulionio portretas. Už jį dėkojame bendruomenes nariui Modestui Saukaičiui ir rėmėjai p. Erikai Vaičaitienei.
• Kas galite, prašome skirti 2 proc. mūsų bažn. – blankai interneto svetainėje arba zakristijoje.
• Vyrus kviečiame į talką balandžio 29 d. tvarkyti palėpės.

III gavėnios sekmadienio (2017 03 19) skelbimai

• Per gavėnią kviečiu asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius. Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms.
• Gavėnios pamaldumai mūsų bažn.: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių, graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių. Į pamaldumus atsineškite maldaknyges! Kviečiame jungtis į „Pasninko dėžės“ akciją – renkame pinigines aukas Šv. Teresės šeimynai Užpaliuose.
• Rytoj – šv. Juozapo iškilmė, šv. Mišios 17.30
• Kitą šeštadienį – vasario 25 d., Viešpaties Apreiškimo iškilmė. Šv. Mišios išvakarėse, penktadienį 17.30. šeštadienio vakare šv. Mišios jau gavėnios sekmadienio.
• Taip pat šeštadienį 11 val. – apsilankymas pas kaimynus – Bažn. paveldo muziejuje ir katedros požemiuose. Kaina 7,5 euro.
• Kitą sekmadienį 11 val. šv. Mišiose, melsimės už kovo mėn. gimusius bendruomenės narius, po šv. Mišių – „sekmadienio arbatėlė“.

VI eilinio sekmadienio (2017 02 12) skelbimai

• Ketvirtadienį – Lietuvos Valstyvės atkūrimo diena. Mišios už Lietuvą 11 val., po jų Lietuvos himnas. Vakare šv. Mišių nebus.
• Antradienį – šv. Kirilo ir Metodijaus, Europos globėjų diena, tačiau populiariai labiau švenčiama kaip šv. Valentino ir įsimylėjėlių diena. Tądien Mišios įprastai 17.30, šeštadienį po jos – šv. Mišios už prieš 5 metus mūsų bažn. susituokusias poras.
• Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija vasario 24 – 26 d. kviečia jaunus vyrus į pašaukimų savaitgalį. Dalyviai pagyvens pagal seminarijos dienotvarkę, dalyvaus bendrose maldose, išgirs vysk. K. Kėvalo pašaukimo liudijimą, turės galimybę pabendrauti su klierikais. Norint dalyvauti, būtina užsiregistruoti. Daugiau informacijos seminarija.lt.

II gavėnios sekmadienio (2017 03 12) skelbimai

• Per gavėnią kviečiu asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius. Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms.
• Gavėnios programa mūsų bendruomenėje – mūsų interneto svetainėje.
• Gavėnios pamaldumai mūsų bažn.: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių (II savaitę – pagal arkiv. T. Matulionio gyvenimą, kurio metus minime, III savaitę – paruoštas mūsų jaunimo), graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių. Į pamaldumus atsineškite maldaknyges!
• Pasninko dėžė (sako pasauliečiai). Kaip ir kasmet per gavėnią vyksta Pasninko dėžės akcija. Bendruomenės pastoracinės tarybos nutarimu šiemet šios akcijos metu renkame ne maisto produktus, o pinigines aukas Šv. Teresės šeimynai, kurią ištiko gaisro nelaimė. Kviečiame: 1) su malda pasninkauti gavėnios penktadieniais; 2) pasninkaujant sutaupytas lėšas mesti į bažnyčios gale tam skirtą aukų dėžutę.
• Kitą sekmadienį kviečiu pasižiūrėti filmo apie T. Matulionį po 9 ir 11 val. Mišių.
• Po 2 sav. šeštadienį, vasario 25 d., 11 val. – apsilankymas pas kaimynus – Bažn. paveldo muziejuje.

V eilinio sekmadienio (2017 02 05) skelbimai

• Noriu pasidžiaugti įvykusiomis bendruomenės rekolekcijomis, ačiū tiems, kurie padėjo surengti ir dalyvavo.
• (9 val.) Šis sekmadienis – pirmasis mėnesio, todėl po šv. Mišių adoracija.
• Šeštadienį – ligonių diena. Šv. Mišios bus sekmadienio, tačiau per jas melsimės už ligonius ir bus teikiamas ligonių sakramentas. Raginu atvežti pažįstamus ligonius, taip pat patiems priimti. Primenu, kad jį galime priimti esant sunkesnei arba lėtinei ligai. Vyresniems žmonėms jį rekomenduojama priimti reguliariai. Sakramento priėmimui dera pasiruošti atliekant išpažintį.
• Atiduota pastoracinė ataskaita kurijai. Keletas skaičių iš jos: pernai pakrikštyti 85 asmenys (2 suaugę, 47 kūdikiai, 36 vaikai), susituokė 47 poros, Sutvirtinimui pasiruošė 10 žmonių, jį priėmė 17 (kartu su svečiais, pasiruošusiais kitose bažnyčiose), 19 vaikų ir jaunuolių priėmė Pirmąją Komuniją, 11 žmonių - ligonių sakramentą.
• Ačiū už 2 proc. (2016-aisiais gavome beveik 2300 eurų). Kviečiame ir toliau paremti. Blanką užpildyti galima www arba zakristijoje.
• „Artumos“ žurnalo vasario nr. zakristijoje, o prie durų – Saleziečių žinių kalendorius (pasiimti veltui).
• Mūsų remtą Šv. Teresės šeimyną ištiko nelaimė – sudegė jų namai. Informacija mūsų interneto svetainėje. Galvosime dėl pagalbos.

I gavėnios sekmadienio (2013 03 05) skelbimai

• Šiandien I mėnesio sekmadienis, po 9 val. šv. Mišių - Švč. Sakramento adoracija.
• Pradėjome gavėnią – pasirengimo Velykoms laiką. Esam kviečiami asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius. Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms.
• Gavėnios programa mūsų bendruomenėje – mūsų interneto svetainėje. Taip pat į svetainę jau įdėtas pranešimas ir nuotraukų iš bendruomenės rekolekcijų, nuoroda į Lietuvos jaunimo dienų svetainę ir nuoroda į atskirą erdvę Teofiliaus Matulionio metams, kur kas sekmadienį bus dedami trumpi tekstai apie jo gyvenimą, pritaikyti to sekmadienio Dievo žodžiui.
• Gavėnios pamaldumai mūsų bažnyčioje: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių (I - II savaitę – pagal arkiv. T. Matulionio gyvenimą, kurio metus minime), graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių. Į pamaldumus atsineškite maldaknyges!
• Noriu pasidžiaugti atsiradusiu mūsų bendruomenės veiklų stendu – ačiū Agnei už jos paruošimą.
• Šeštadienį – kovo 11-oji. Šv. Mišiose 17.30 melsimės už Lietuvą, po šv. Mišių – Valstybės himnas.
• Pasninko dėžė (sako pasauliečiai). Kaip ir kasmet per gavėnią vyksta Pasninko dėžės akcija. Bendruomenės pastoracinės tarybos nutarimu šiemet šios akcijos metu renkame ne maisto produktus, o pinigines aukas Šv. Teresės šeimynai, kurią ištiko gaisro nelaimė. Kviečiame: 1) su malda pasninkauti gavėnios penktadieniais; 2) pasninkaujant sutaupytas lėšas mesti į bažnyčios gale tam skirtą aukų dėžutę.

IV eilinio sekmadienio (2017 01 29) skelbimai

• Ketviradienį, vasario 2 d. – Grabnyčios, Kristaus paaukojimo šventė ir Pašvęstojo Gyvenimo diena. Asmeniškai pasimelskime už pažįstamus vienuolius ir vienuoles. Šv. Mišios 17.30. Į Mišias atsinešti žvakes (arba prieš Mišias įsigyti zakristijoje). Žvakės bus šventinamos.
• Penktadienį, vasario 3 d. – šv. Blažiejus. Šv. Mišių metu – palaiminimas šv. Blažiejaus žvakėmis. Tai taip pat pirmasis mėnesio penktadienis, todėl 17.00 Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9 ir 11 val. šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija. Tai taip pat šv. Agotos diena, per abejas šv. Mišias bus šventinami duona ir vanduo.
• Kvietimas į rekolekcijas (sako pasauliečiai). Vasario 3-4 d. bendruomenės rekolekcijos Šumsko rekolekcijų namuose. Rekolekcijas ves kun. Žydrūnas. Dalyvio įnašas 15 eurų. Registruotis pas bendruomenės narę Margaritą tel. 8 620 76941.

VIII eilinio sekmadienio (2017 02 26) skelbimai

• Po 11 val. Mišių kviečiame arbatos į bendruomenės kambarį.
• Ateinantį trečiadienį - Pelenų diena. Šv. Mišios 17.30. Jose šventinami ir barstomi pelenai. Tą dieną privalomas griežtas pasninkas.
• Šia diena prasideda gavėnia – pasirengimo Velykoms laikas. Esame kviečiami asmeninei ir bendruomeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius. Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms.
• Gavėnios pamaldumai mūsų bažnyčioje: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių, Graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!). Pirmi Graudūs verksmai – jau pelenų trečiadienį.
• Ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 Švč. Sakramento adoracija. Po šv. Mišių – Kryžiaus kelias (kadangi tai gavėnios penktadienis). Tačiau šv. Mišios tądien – šv. Kazimiero iškilmės išvakarių, kadangi ateinantis šeštadienis – šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, diena. Šeštadienio vakaro Mišios – jau gavėnios sekmadienio išvakarių.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija. Tai ir maldos už pasaulio lietuvius diena - už juos ir aukosime Švč. Sakramento adoraciją.
• Penktadienį – sekmadienį vyks Kaziuko mugė – atkreipkime dėmesį, kad atvykimas iki bažnyčios bus sudėtingesnis.
• Vilniaus arkikatedra, kur palaidotas šv. Kazimieras, kviečia į renginius jo šventės proga. Programa arkikatedros interneto svetainėje katedra.lt. Ypatingas kvietimas jaunimui į „karališką naktį“ nuo penktadienio 20.00 val. vakaro.

II eilinio sekmadienio (2017 01 15) skelbimai

• Kviečiu pasiimti nuo Trijų Karalių iškilmės likusios pašventintos kreidos ir užsirašyti ant savo durų K+M+B+ 2017.
• Šis sekmadienis – Migrantų ir pabėgėlių diena. Pasiskaitykite popiežiaus žinią .
• Dėkoju visiems, kurie prisidėjo ruošiant dienos adoraciją ir įsipareigojote pabudėti. Nuotraukas rasite Veidaknygeje.
• Trečiadienį prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Už dalyvavimą kokiame nors savaitės renginyje ir užbaigime galima pelnyti visuotinius atlaidus. Mūsų bažnyčioje po Mišių kalbėsime maldą už vienybę. Kviečiame melstis ir asmeniškai. Medžiagos maldai rasite čia.
• Kvietimas į rekolekcijas (sako pasauliečiai). Vasario 3-4 d. bendruomenės rekolekcijos Šumsko rekolekcijų namuose. Rekolekcijas ves kun. Žydrūnas. Dalyvio įnašas 15 eurų. Registruotis pas bendruomenės narę Margaritą tel. 8 620 76941.

VII eilinio sekmadienio (2017 02 19) skelbimai

• Trečiadienį – šv. ap. Petro sosto šventė. Tądien pamaldžiai aplankius katedrą bei sukalbėjus Tėve mūsų ir Tikėjimo išpažinimą, galima laimėti visuotinius atlaidus.
• Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija ateinantį savaitgalį, vasario 24 – 26 d. kviečia jaunus vyrus į pašaukimų savaitgalį. Dalyviai pagyvens pagal seminarijos dienotvarkę, dalyvaus bendrose maldose, išgirs vysk. K. Kėvalo pašaukimo liudijimą, turės galimybę pabendrauti su klierikais. Norint dalyvauti, būtina užsiregistruoti. Daugiau informacijos seminarija.lt.

Viešpaties Apsireiškimo išklimės (2017 01 08) skelbimai

• Kviečiu pasiimti pašventintos kreidos ir užsirašyti ant savo durų K+M+B+ 2017.
• Po šv. Mišių pašventinsiu auksą.
• Vakar 750 € kaip auką nuo mūsų bendruomenės perdavėme šv. Teresės šeimynai Užpaliuose. Jų vardu dėkojame. Dar daugiau kaip 200 € bus perduoti VA Caritui.
• Penktadienį – sausio 13-oji, Laisvės gynėjų diena. Šv. Mišios už Lietuvą 17.30. Po šv. Mišių – Lietuvos himnas.
• Rytoj - Kristaus Krikšto šventė ir Kalėdų laiko pabaiga. Šv. Mišios 17.30 už visus praeitais metais mūsų bažnyčioje pakrikštytuosius ir jų tėvelius.
• Kvietimas į maldos grupę (sako pasauliečiai). Bendruomenėje renkama maldos grupė. Pirmas susirinkimas sausio 11 d. (trečiadienį) po vakaro šv. Mišių. Norintys gali kreiptis į bendruomenės narę Laurą Sintiją tel. 8 682 02745.
• Mūsų bažnyčioje sausio 12 d. (ketvirtadienį) nuo 8.00 val. iki 21.00 val. vyks Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame užsirašyti valandai pabudėti.
• Vasario 3-4 d. bendruomenės rekolekcijos Šumsko rekolekcijų namuose. Rekolekcijas ves kun. Žydrūnas. Dalyvio įnašas 15 eurų. Registruotis pas bendruomenės narę Margaritą tel. 8 620 76941.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"