a
b
d
e

XX eilinio sekmadienio (2016 08 14) skelbimai

• Po Mišių kviečiame pasilikti Gailestingumo vainikėlio maldai.
• Rytoj Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė – Žolinė. Tai katalikams privaloma šventė. Nors bus pirmadienis, tačiau mūsų bažnyčia bus atidaryta ir šv. Mišios bus 11.00.

XIX eilinio sekmadienio (2016 08 07) skelbimai

• Po Mišių kviečiame pasilikti Gailestingumo vainikėlio maldai.
• Šis sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp šv. Mišių - Švč. Sakramento adoracija.
• Artėja Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė – Žolinė. Tai katalikams privaloma šventė. Nors bus pirmadienis, tačiau mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus 11.00.

XVIII eilinio sekmadienio (2016 07 31) skelbimai

• Po Mišių kviečiame pasilikti Gailestingumo vainikėlio maldai.
• Antradienį, rugpjūčio 2-ąją - Porciunkulės atlaidai. Juos galima įprastomis sąlygomis pelnyti visose katedrose ir parapinėse bažnyčiose.
• Ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 bus Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija. Turėkite savo maldaknyges.
• Ateinantis sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp Šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija.

Šv. Onos atlaidų sekmadienio (2016 07 24) skelbimai

• Po Mišių nebus Gailestingumo vainikėlio, bet kalbėsime šv. Onos litaniją.
• Po 11 val. Mišių kviečiame į agapę.
• Pirmadienį minimas šv. ap. Jokūbas, pentadienį – šv. Morta.
• Ačiū dalyvavusiems atlaidų paruošime, talkoje. Ačiū kun. svečiui br. Rolandui Taučiui OFM, ačiū „Liepų“ chorui ir jo vadovei p. Audronei Zupkauskienei.
• Atlaidus toliau švęsime ir liepos 26 d., antradienį – šv. Onos ir jos vyro šv. Joakimo liturginio minėjimo dieną. Šv. Mišios 11.00 ir 17.30, Tarp šv. Mišių – adoracija.

XVI eilinio sekmadienio (2016 07 17) skelbimai

• Po Mišių kviečiame pasilikti gailestingumo vainikėlio maldai.
• Penktadienį minima šv. Marija Magdalietė, šeštadienį – šv. Brigita, Europos globėja.
• Rytoj, pirmadienį, liepos 18 d. - talka prieš šv. Onos atlaidus. Pradžia 17 val., kas nesuspėjate šiai valandai, prisijukite vėliau. Prašytume atsinešti savo valymo ir darbo priemonių (skudurą, šepetį, šluostes, kibirus, pirštines).
• Liepos 26 d. – šv. Onos diena. Atlaidus švęsime liepos 24 d., sekmadienį (Mišios sekmadienio tvarka, t.y. 9.00 ir 11.00 val.) bei pačią liepos 26 d. (Mišios 11.00 ir 17.30). VII.24 d. 11 val. Mišiose giedos choras „Liepos“, šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys br. kun. Rolandas Taučius OFM (jis taip pat pamokslaus ir 9 val. Mišiose).
• Liepos 26 d. tarp 11.00 ir 17.30 Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija. Prašytume užsirašyti – lapas zakristijoje.

XV eilinio sekmadienio (2016 07 10) skelbimai

• Po Mišių kviečiame pasilikti gailestingumo vainikėlio maldai.
• Pirmadienį – liepos 11-oji, šv. Benedikto, Vakarų vienuolystės tėvo ir Europos globėjo diena. Mūsų bažnyčioje šv. Mišių nebus, tačiau nueiti į šv. Mišias kitose bažnyčiose.
• Antradienį – liepos 12-oji, Pal. J. Matulaičio liturginio minėjimo diena. Marijampolėje vyksta atlaidai. Kviečiame nuvykti.
• Liepos 18 d. talka prieš šv. Onos atlaidus. Pradžia 17 val., kas nesuspėjate šiai vlandai, prisijukite vėliau. Prašytume atsinešti savo valymo ir darbo priemonių (skudurą, šepetį, šluostes, pirštines).
• Kas galite paaukoti tujų šakelių vainikui (arba patys ir nupinti ilgesnį ar trumpesnį vainiką) – užeikite į zakristiją.
• Liepos 26 d. – šv. Onos diena. Atlaidus švęsime liepos 24 d., sekmadienį (Mišios sekmadienio tvarka, t.y. 9.00 ir 11.00 val.) bei pačią liepos 26 d. (Mišios 11.00 ir 17.30). VII.24 d. 11 val. Mišiose giedos choras „Liepos“, šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys kunigas svečias (jis taip pat pamokslaus ir 9 val. Mišiose).
• Liepos 26 d. tarp 11.00 ir 17.30 Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija. Prašytume užsirašyti – lapas zakristijoje.

X eilinio sekmadienio (2016 06 05) skelbimai

• Šis sekmadienis – pirmasis mėnesio, todėl po Mišių – Švč. Sakramento išstatymas, tada – Gailestingumo metų malda ir Gailestingumo vainikėlis.
• Pradėjome birželio mėn., skirtą Švč. Jėzaus Širdžiai. Birželinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po Mišių. Sekmadieniais nebus.
• Užvakar adoracijoje meldėmės už Sutvirtinamuosius, o vakar mūsų bažnyčioje viešėjo J.E. vysk. A. Poniškaitis ir suteikė Sutvirtinimą 10 mūsų bendruomenės jaunuolių, taip pat keletui svečių iš kitų parapijų.

XIV eilinio sekmadienio (2016 07 03) skelbimai

• Praeitą savaitę šventėme šv. ap. Petro ir Pauliaus iškilmę, todėl šį sekmadienį kaip artimiausią šiai šventei aukas rinksime popiežiaus vykdomai labdarai (ši rinkliava vadinama "šv. Petro skatiku"). Surinktas aukas perduosime į Vilniaus arkivyskupijos kuriją, kuri savo ruožtu jas perduos Šventajam Sostui. Šventasis Sostas paskirsto "Šv. Petro skatiką" krikščioniškiems artimo meilės darbams bei šelpia stokojančiuosius įvairiuose kraštuose.
• Šis sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9 ir 11 val. Mišių Švč. Sakramento adoracija ir Gailestingumo jubiliejaus malda, taip pat ir Gailestingumo vainikėlis.
• Zakristijoje jau turime "Artumos" žurnalo liepos - rugpjūčio mėn. dvigubą nr. - kviečiame įsigyti.
• Trečiadienį – liepos 6-oji, Lietuvos Valstybės diena. Šv. Mišios už Lietuvą 11 val., po jų Lietuvos himnas, vakare šv. Mišių nebus.
• Žemaičių Kalvarijoje nuo praeito penktadienio iki kito sekmadienio vyksta atlaidai - kviečiame apsilankyti.

Devintinių sekmadienio (2016 05 29) skelbimai

• Noriu pasidžiaugti praeito sekmadienio piligrimyste Ačiū, kas dalyvavot. Nuotraukos mūsų interneto svetainėje. Ateityje kviečiu daugiau prisijungti prie bendruomenės renginių.
• Po Mišių kviečiu pasilikti gailestingumo vainikėliui.
• Šiandien esame kviečiami į Devintinių procesiją ~13.30 nuo Vilniaus arkikatedros.
• Ateinančią savaitę gausu liturginių švenčių: antradienį – Švč. M. Marijos apsilankymas, penktadienį - Švč. Jėzaus Širdis, šeštadienį – Nekaltoji Marijos Širdis.
• Pradėsime birželio mėn., skirtą Švč. Jėzaus Širdžiai. Birželinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po Mišių. Sekmadieniais nebus.
• Ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio, todėl bus adoracija ir Jėzaus Širdies litanija prieš Mišias (po Mišių birželinių pamaldų nebebus). Adoracija skirta už Sutvirtinamuosius. Kviečiu už juos pasimelsti.
• Šeštadienį 17.30 mūsų bažnyčioje – Sutvirtinimo šventė. Mišias aukos ir sutvirtinimą teiks J.E. vysk. A. Poniškaitis. Tądien birželinių pamaldų nebus.
• Kitas sekmadienis – Tėvo diena. 9.00 melsimės už gyvus ir mirusius tėvus. Po abejų Mišių bus teikiamas palaiminimas tėvams. Taip pat tai pirmasis mėnesio sekmadienis – tarp 9.00 ir 11.00 val. Mišių – Švč. Sakramento adoracija.

XIII eilinio sekmadienio (2016 06 26) skelbimai

• Po šv. Mišių kviečiame pasilikti gailestingumo vainikėlio maldai.
• Kviečiame į birželines pamaldas šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių. Sekmadieniais nebūna.
• Trečiadienį – šv. Petro ir Pauliaus iškilmė. Šv. Mišios bus išvakarėse, t.y. antradienį 17.30, o taip pat trečiadienį 11.00 val. ir 17.30.
• Ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio, todėl 17.00 Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija. Ateinantis sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9 ir 11 val. Mišių Švč. Sakramento adoracija ir Gailestingumo jubiliejaus malda.

Švč. Trejybės sekmadienio (2016 05 22) skelbimai

• Po Mišių nebus Gailestingumo vainikėlio – jį kalbėsime piligriminėje.
• 14.00 – mūsų bendruomenės piligrimystė pėsčiomis iš šv. Faustinos namelio į Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyną Rasų g. Tai mūsų bendruomenės Gailestingumo metų programos dalis. Aplankysime ir pal. Kun. M. Sopočkos hospisą. Renkamės 13.50 prie namelio Grybo g. 29 a, kas nežino – 13.30 prie Petro Povilo bažnyčios.
• Kitą sekmadienį – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė - Devintinės. Esate kviečiami į Devintinių procesiją ~13.30 nuo Vilniaus arkikatedros. Pirmosios Komunijos vaikai kviečiami dalyvauti ir Mišiose bei procesijoje (renkasi 12.15 Vilniaus arkikatedroje, pirmojoje kairėje koplyčioje). Žr. plakatą prie durų.
• Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po Mišių. Sekmadieniais nebūna.

XII eilinio sekmadienio (2016 06 19) skelbimai

• Po šv. Mišių kviečiame pasilikti gailestingumo vainikėlio maldai.
• Kviečiame į birželines pamaldas šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių. Sekmadieniais nebūna.
• Penktadienį, birželio 24-ąją – šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė – Joninės. Šv. Mišios bus išvakarėse, t.y. ketvirtadienį 17.30, o penktadienį 11.00 val. Penktadienio vakare šv. Mišių nebus!
• Kun. Žydrūnas išvykęs iki birželio 25. Dėl patarnavimų prašome kreiptis po Joninių. Šv. Mišias užprašyti galite ir toliau, jas aukos kunigai svečiai.

Sekminių sekmadienio (2016 05 15) skelbimai

• Po Mišių kviečiame pasilikti Gailestingumo vainikėliui.
• Zakristijoje gegužės mėn. „Artuma“
• Kitą šeštadienį po vakaro Mišių – kelionės į Romą pristatymas. Nuoširdžiai visus kviečiame!
• Kitą sekmadienį – Švč. Trejybės šventė. Atkreipkime dėmesį, kad centre vyks bėgimas – bus uždarytos gatvės, taip pat ir pro mus einanti gatvė.
• Kitą sekmadienį – piligrimystė pėsčiomis iš šv. Faustinos namelio į Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyną Rasų g. Tai mūsų bendruomenės Gailestingumo metų programos dalis. Aplankysime ir pal. kun. M. Sopočkos hospisą. Renkamės 13.50 prie namelio Grybo g. 29 a, kas nežino – 13.30 prie Petro Povilo bažnyčios. Kelionės ilgis apie 6 km.
• Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po Mišių. Sekmadieniais nebūna.
• Gegužės 21 d. 11 val. – Atvirų durų diena seminarijoje. Visi kviečiami.

XI eilinio sekmadienio (2016 06 12) skelbimai

• Po Mišių kviečiame pasilikti gailestingumo vainikėlio maldai.
• Kviečiame į birželines pamaldas šiokiadieniais ir šeštadieniais po Mišių. Sekmadieniais nebūna.
• Antradienį birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. Šv. Mišios už Lietuvą 17.30.
• Kun. Žydrūnas bus išvykęs iki birželio 25. Dėl patarnavimų prašome kreiptis po Joninių. Šv. Mišias užprašyti galite ir toliau, jas aukos kunigai svečiai.

Šeštinių sekmadienio (2016 05 08) skelbimai

• Po Mišių kviečiame pasilikti Gailestingumo vainikėliui.
• Ačiū už aukas katalikiškai žiniasklaidai. Remkime ją ne tik finansiškai, bet pirmiausia skaitydami. Zakristijoje galite įsigyti gegužės mėn. „Artumą“ su temomis apie motinystę.
• Nebus 11 val. Mišių. Kviečiame į Nacionalinio Gailestingumo kongreso eiseną ir šv. Mišias.
• Kitą sekmadienį – Sekminės, Šv. Dvasios atsiuntimas. Bus įvairių renginių, svarbiausi – Vilniaus Kalvarijose.
• Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po Mišių. Sekmadieniais nebūna.
• Gegužės 21 d. po šv. Mišių – pasidalinimas apie bendruomenės atstovų piligriminę kelionę į Romą. Gegužės 22 d. 14 val. – piligriminė kelionė pesčiomis nuo Faustinos namelio į Gailestingumo seserų vienuolyną prie Rasų.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"