a
b
d
e

Lietuvos globėja, melski už mus!

Sveikiname su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena - kovo 11-ąja!

Tegu Trakų Dievo Motina, Lietuvos globėja, kurios atvaizdą jos metų proga pasikabinome mūsų bažnyčioje, užtaria ir globoja mūsų žemiškąją tėvynę ir kviečia į dangiškąją.

Nepriklausomybės dienos proga kviečiame prisiminti pamokslą, skambėjusį mūsų bažnyčioje sekmadienį po Valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo.

 

2018 m. gavėnia Vilniaus šv. Onos bendruomenėje

Gyvename gavėnią – pasirengimo Kristaus kančios, mirties ir Prisikėlimo minėjimui laiką. „Bažnyčia, mūsų Motina ir Mokytoja, išvien su karčiu tiesos vaistu šiuo gavėnios metu siūlo ir saldžią gydymo priemonę – maldą, išmaldą ir pasninką.[…] Bažnyčios narius kviečiu uoliai žengti gavėnios keliu dalijant išmaldą, pasninkaujant ir meldžiantis. Jei kartais atrodo, jog meilė daugelio širdyse gęsta, ji visada liepsnoja Dievo širdyje!“ (Popiežius Pranciškus, Žinia 2018 m. gavėnios proga).Kviečiame kartu išgyventi gavėnią mūsų bendruomenėje:


- Kartu melstis. „Skirdami laiko maldai, savo širdžiai leidžiame atrasti slaptus melus, kuriais apgaudinėjame patys save, ir galop imti ieškoti Dievo paguodos. Jis yra mūsų Tėvas ir trokšta, kad mes gyventume.“ (Popiežius Pranciškus, Žinia 2018 m. gavėnios proga)
• trečiadieniais po šv. Mišių giedame „Graudžius verksmus“ – tai giesmių ciklas, pasakojantis apie Išganytojo kančią ir mirtį bei Jo Motinos Marijos patirtus skausmus. Kviečiame atsinešti maldaknyges ir giedoti kartu;
• penktadieniais (išskyrus vasario 16 ir kovo 9 d.) po šv. Mišių einame Kryžiaus kelius. Kryžiaus kelio mąstymus šias metais parengs bendruomenės jaunimo maldos grupė, suaugusiųjų pasirengimo Sutvirtinimui grupė, maldos su Šv. Raštu grupė ir bendruomenės choras. Didįjį penktadienį, kovo 30 d., 11.00 val. eisime Kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose.

- Susitaikyti su Viešpačiu. Dievas „mums visada dovanoja naujų progų vėl imti mylėti. Gera proga tam ir šiais metais bus iniciatyva „24 valandos Viešpačiui“, kviečianti švęsti Sutaikinimo sakramentą Eucharistinės adoracijos kontekste. 2018-aisiais ji vyks kovo 9-ąją, penktadienį, ir 10-ąją, šeštadienį, ir įkvėpimo semsis iš Ps 130, 4 žodžių: „Tu turi galybę atleisti.“ Kiekvienoje vyskupijoje bent viena bažnyčia bus atvira viena po kitos 24 valandas, suteikdama galimybę adoracijos maldai ir sakramentinei išpažinčiai.” (Popiežius Pranciškus, Žinia 2018 m. gavėnios proga)
• švęsti Susitaikymo sakramentą asmeniškai. Kunigas budi klausykloje prieš šv. Mišias;
• švęsti Susitaikymo sakramentą Vilniaus arkikatedroje per „24 valandas Viešpačiui” nuo kovo 9 vakaro iki kovo 10 vakaro;
• švęsti Susitaikymo sakramentą bendruomeniškai. Susitaikymo pamaldos mūsų bažnyčioje vyks kovo 21 d., 18.00. Tądien šv. Mišių nebus.

- Pasninkauti ir dalintis pasninko vaisiais. „Išmalda išlaisvina iš godumo ir padeda mums atrasti, kad kitas yra mano brolis: tai, ką turiu, niekada nepriklauso vien man. Kaip norėčiau, kad išmaldos dalijimas virstų visų tikra gyvensena! Kaip norėčiau, kad mes, kaip krikščionys, sektume apaštalų pavyzdžiu ir galimybę dalytis su kitais savo gėrybėmis laikytume bendrystės, kuria gyvename Bažnyčioje, konkrečiu liudijimu. […]Pagaliau pasninkas atima iš mūsų smurto jėgą, nuginkluoja mus ir yra svarbi proga augti. Viena vertus, mums leidžiama patirti tai, ką išgyvena tie, kurie stokoja būtiniausių dalykų ir pažįsta kasdienį alkį. Kita vertus, juo išreiškiama mūsų dvasios, alkstančios gėrio ir trokštančios Dievo gyvenimo, būklė. Pasninkas mus supurto, padaro dėmesingesnius Dievui bei artimui, atgaivina norą paklusti Dievui, kuris vienintelis numalšina mūsų alkį. (Popiežius Pranciškus, Žinia 2018 m. gavėnios proga)
• per visą gavėnią vyks „Pasninko dėžės“ akcija. Joje esame kviečiami dalyvauti, pasninkauti gavėnios penktadieniais (ir kitomis asmeniškai pasirinktomis dienomis) ir už pasninkaujant sutaupytas lėšas nupirktus negendančius maisto produktus sekmadieniais atnešti į pasninko dėžę. Šiemet suaukoti maisto produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams ir seserų lankomoms skurstančioms šeimoms. Aukotinų produktų sąrašą galite rasti čia.

 

Švęskime Nepriklausomos Lietuvos 100-metį kartu!

Šį penktadienį, 2018 vasario 16-ąją dieną, minimos Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100-osios metinės. Kviečiame šią nepaprastai iškilmingą dieną švęsti kartu.

Vasario 16 d. Šv. Mišios už Lietuvą mūsų bažnyčioje 11 val. Po jų sugiedosime Lietuvos himną ir sukalbėsime Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai, maldą. Vakare tądien šv. Mišių nebus.

Vasario 17 d., šeštadienį, po vakaro šv. Mišių kviečiame į dainų apie Lietuvą vakarą bendruomenės kambaryje.

 

Šv. Mišios už prieš 5 metus susituokusiuosius

2018 vasario 13 d. vakare, Šv. Valentino dienos išvakarėse, buvo aukojamos šv. Mišios už visas mūsų bažnyčioje 2013 metais susituokusias poras, šiemet švęsiančias 5 metų santuokos sukaktį. Džiaugiamės visais, kurie galėjo dalyvauti ir padėkoti Dievui už Santuokos Sakramento malonę. Šv. Mišių metu dalyvavę sutuoktiniai buvo pakviesti padėkoti Dievui už vienas kitą ir už bendro gyvenimo dovaną bei priėmė specialų jiems skirtą Bažnyčios palaiminimą.

 

Po šv. Mišių

 

Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai

2018 m. vasario 11 dieną 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

Kviečiame paskaityti šią proga paskelbtą Lietuvos vyskupų krepimąsi ir jungtis į šį tikėjimo aktą dalyvaujant šv. Mišiose Trakų bazilikoje arba LRT televizijos ar Marijos radijo tiesioginių transliacijų iš Trakų bazilikos pagalba.

Mūsų bažnyčioje taip pat kalbėsime Lietuvos paaukojimo maldą po kiekvienų ateinančio sekmadienio Mišių.

Pal. Teofiliaus metus prisimenant

Lietuvos vyskupai 2017-uosius metus Lietuvoje paskelbė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) metais. Garbingasis T. Matulionio gyvenimas nebuvo ramus: prasidėjus sovietizacijai jis tapo kankiniu. Kaišiadorių vyskupijos ganytojas iškentėjo tris kalinimus, tačiau niekuomet nesiskundė, atvirkščiai – apsiginklavo stipriu tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu.

Šv. Onos bažnyčios bendruomenė atsiliepė į Lietuvos vyskupų kvietimą švęsti T. Matulionio metus. Skaityti toliau

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!

Nuolatinė šv. Sakramento adoracija

2018 sausio 6 d. nuo 8 val. iki 20 val. mūsų bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija. Dėkojame visiems, padėjusiems jai pasiruošti, taip pat visiems, kurie atėjo pagarbinti Viešpatį, pasilikusį su mumis pašventintoje duonoje.

 

 

PAMALDŲ TVARKA KALĖDŲ LAIKOTARPIU

Gruodžio 20 d., trečiadienis
Susitaikymo pamaldos: 18.00 val.
Šv. Mišių nebus!

Gruodžio 24 d., IV Advento sekmadienis ir Kūčios
Šv. Mišios (IV Advento sekmadienio): 9.00 val. ir 11.00 val.
Kalėdų nakties (Piemenėlių) šv. Mišios: 20.00 val.

Gruodžio 25 d.,pirmadienis – Kristaus Gimimas (Šv. Kalėdos)
Šv. Mišios: 9.00 (gieda moterų choras „Liepos“) ir 11.00 val.

Gruodžio 26 d., antradienis – II Kalėdų diena
Šv. Mišios: 11.00 val.
Vakare šv. Mišių nebus!

Gruodžio 30 d., šeštadienis – Šv. Šeimos šventės išvakarės
Šv. Mišios už šiemet mūsų bažnyčioje susituokusias poras: 17.30 val.

Gruodžio 31 d., sekmadienis – Šv. Šeimos šventė
Šv. Mišios: 9.00 val. ir 11.00 val.
Padėkos ir Švč. Mergelės Marijos iškilmės išvakarių šv. Mišios: 17.30

Sausio 1 d., pirmadienis – Šv. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmė
Šv. Mišios: 11.00 ir 17.30 val.

Šv. Mišios už 2017-aisiais susituokusiuosius

2017 gruodžio 30 d. vakare, Šventosios Šeimos šventės išvakarėse, buvo aukojamos šv. Mišios už visas mūsų bažnyčioje besibaigiančiais metais susituokusias poras. Džiaugiamės visais, kurie galėjo dalyvauti ir padėkoti Dievui už Santuokos Sakramento malonę. Visoms 24-ioms šeimoms, kurios susituokė šv. Onos bažnyčioje 2017-aisiais, linkime darnos ir Šventosios Šeimos globos.

 

Po šv. Mišių

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"