a
b
d
e

Didžiosios savaitės įvykiai

Kviečiame į bendruomenės kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose

Didįjį penktadienį, balandžio 14 d., kviečiame į bendruomenės Kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose. Pradžia 11 val. nuo Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios koplyčios.
Kartu apmąstysime mūsų Viešpaties iškentėtą kančią nuo Paskutinės Vakarienės iki palaidojimo. Kryžiaus kelią aukosime už Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenę, taip pat šioje bažnyčioje besilankančius, Santuokos bei Krikšto sakramentus čia norinčius priimti žmones.

 

   

Chormeisterio I. Petrošiaus jubiliejus

Didįjį Trečiadienį ilgametis mūsų bažnyčios chormeisteris Ipolitas Petrošius švenčia 80-ies metų jubliejų. Nuoširdžiai sveikiname jubiliatą ir dėkojame jam už pasiaukojamą tarnystę Vilniaus šv. Onos bažnyčioje.

 

 

Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka 2017 m.

Balandžio 7 d.: Susitaikymo pamaldos 18.00 val. (vadovauja br. Bernardas OP).
Šv. Mišių tądien nebus!

Balandžio 9 d. – KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Šv. Mišios: išvakarėse (šeštadienio vakare, balandžio 8 d.) 17.30, sekmadienį 9.00 val. ir 11.00 val. Per šv. Mišias šventinamos verbos. Sekmadienio Mišių rinkliava skiriama kunigų seminarijos išlaikymui.

Balandžio 10 d. (DIDYSIS PIRMADIENIS): šv. Mišios 17.30 val.

Balandžio 11 d. (DIDYSIS ANTRADIENIS): šv. Mišios 17.30 val.

Balandžio 12 d. (DIDYSIS TREČIADIENIS): šv. Mišios 17.30 val.
Iki Velykų išpažinčių nebebus klausoma!


Balandžio 13 d. – DIDYSIS KETVIRTADIENIS – EUCHARISTIJOS IR KUNIGYSTĖS ĮSTEIGIMO DIENA. Prieš vakaro Mišias baigiasi gavėnia ir įžengiame į Didįjį Tridienį - Kristaus Kančios, mirties ir Prisikėlimo minėjimą.

18.00 val. Paskutinės vakarienės šv. Mišios. Gieda Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkojo choralo grupė.

Balandžio 14 d. – DIDYSIS PENKTADIENIS – KRISTAUS KANČIOS ATMINIMO DIENA
Šią dieną privalomas pasninkas!

11.00 val. Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose
(renkamės 10.50 prie Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios koplyčios šalia sanatorijos ,,Pušyno kelias“ Baltupiuose; kas nežino šios koplyčios, kviečiami rinktis prieš Kalvarijų bažn. centrines duris 10.30)

18.00 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos šv. Onos bažnyčioje.Rinkliava skiriama Šventosios Žemės krikščionims.


Balandžio 15 d. – DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

VELYKNAKČIO šv. Mišios 20.30 val. Šv. Mišių dalyviai turi turėti žvakes! Po šv. Mišių šventinami Velykų valgiai.


Balandžio 16 d. – KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS

9.00 val. iškilmingos šv. Mišios. Gieda moterų choras "Liepos". Po šv. Mišių šventinami Velykų valgiai. Kitų šv. Mišių šią dieną nebus.


Balandžio 17 d. – II VELYKŲ DIENA šv. Mišios 11.00 val.

Dievo Tarno arkiv. T. Matulionio paveikslas

IV gavėnios sekmadienį, 2017 m. kovo 26 d., po 11 val. šv. Mišių buvo pašventintas Dievo tarno ir būsimo palaimintojo arkiv. Teofiliaus Matulionio paveikslas. Nuoširdžiai dėkojame šį paveikslą nutapiusiam mūsų bendruomenės nariui Modestui Saukaičiui bei tapybą parėmusiai geradarei p. Erikai Vaičaitienei. Paveikslas, nutapytas ant stiklo Verre églomisé technika, puoš mūsų bažnyčios šoninį altorių per visus šiuos Lietuvos vyskupų paskelbtus Teofiliaus Matulionio metus. Vėliau jis bus pakabintas bendruomenės patalpose.

Labai džiaugiamės, kad švęsdami arkiv. T. Matulionio metus, kuris birželio 25 d. Vilniuje bus paskelbtas palaimintuoju, galime turėti jo atvaizdą, nutapytą vieno iš mūsų bendruomenės narių. Preliminarią programą, kaip šiuos metus išgyvensime savo bendruomenėje, galite rasti čia.

 

Paveikslo pašventinimas

 

Paveikslo autorius Modestas Saukaitis šalia savo kūrinio

 

Apsilankymas Bažnytinio paveldo muziejuje

Šį šeštadienį, kovo 25 d., 11.00 val.

KVIEČIAME

kartu aplankyti mūsų kaimynus – Bažnytinio paveldo muziejų – ir Katedros požemius.

Renkamės 10.50 val. prie Šv. Onos bažnyčios
arba 10.55 prie muziejaus.

Bilieto kaina - 7,50 € (su nuolaida – 4 €).

 

Filmas apie T. Matulionį

Šį sekmadienį, kovo 19 d.,
po 9.00 ir 11.00 val. šv. Mišių

KVIEČIAME

bendruomenės kambaryje (eiti per zakristiją)

pažiūrėti filmą apie arkiv. T. Matulionį

„PALAIMINTAS KANKINYS“

Filmo trukmė 37 min.

 

Pelenų dienos šv. Mišiomis pradedame gavėnios laikotarpį

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (Bendrosios liturginių metų ir kalendoriaus taisyklės, 27–28).

Popiežius Pranciškus savo žinioje 2017-ųjų metų gavėnios proga „Žodis yra dovana. Kitas asmuo yra dovana“ rašo, kad „Gavėnia yra nauja pradžia, kelias, vedantis į tikrą tikslą – Prisikėlimo Velykas, Kristaus pergalę prieš mirtį. Ir visada šis metas kviečia mus atsiversti: krikščionis pašauktas grįžti pas Dievą „visa savo širdimi“ (Jl 2, 12), nesitenkinti vidutinišku gyvenimu, bet puoselėti draugystę su Viešpačiu. <...> Gavėnia yra tinkamas metas suintensyvinti dvasios gyvenimą Bažnyčios siūlomomis priemonėmis – pasninku, malda ir išmalda. Visa to pagrindas yra Dievo žodis – šiuo laikotarpiu esame kviečiami uoliau jo klausytis bei jį apmąstyti“.

Pradėkime šį ypatingą metą kartu Pelenų dienos šv. Mišiomis trečiadienį, kovo 1 d., 17.30.

Kviečiame drauge mūsų bendruomenėje:

- išgyventi gavėnią malda:
• trečiadieniais po šv. Mišių giedame „Graudžius verksmus“ – tai giesmių ciklas, pasakojantis apie Išganytojo kančią ir mirtį bei Jo Motinos Marijos patirtus skausmus. Kviečiame atsinešti maldaknyges ir giedoti kartu;
• penktadieniais po šv. Mišių einame Kryžiaus kelius. Šiais Lietuvos vyskupų paskelbtais Teofiliaus Matulionio  metais Kryžiaus kelią I ir II gavėnios savaitę apmąstysime pagal šio Dievo tarno gyvenimo įvykius. III gavėnios savaitę kryžiaus kelio apmąstymus rengs bendruomenės jaunimas, o IV gavėnios savaitę - bendruomenės maldos grupė. Didįjį Penktadienį 11 val. eisime Kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose.

- išgyventi gavėnią atgaila:
• švęsti Susitaikymo sakramentą asmeniškai. Kunigas budi klausykloje prieš šv. Mišias;
• švęsti Susitaikymo sakramentą bendruomeniškai. Susitaikymo pamaldos mūsų bažnyčioje vyks balandžio 7 d., penktadienį, 18.00 val. Joms vadovaus tėvas dominikonas br. Bernardas OP. Tądien Kryžiaus kelių ir šv. Mišių nebus.

- išgyventi gavėnią pasninku ir išmalda:
• per visą gavėnią vyks „Pasninko dėžės“ akcija. Bendruomenės pastoracinės tarybos nutarimu šiemet šios akcijos metu rinksime ne maisto produktus, o pinigines aukas Šv. Teresės šeimynai, kurią ištiko gaisro nelaimė. Kviečiame: 1) su malda pasninkauti Pelenų trečiadienį ir gavėnios penktadieniais; 2) pasninkaujant sutaupytas lėšas mesti į bažnyčios gale tam skirtą aukų dėžutę.

 

Bendruomenės rekolekcijos Šumske

2017 m. vasario 3-4 d. Šumske, šalia bažnyčios esančiuose rekolekcijų namuose įvyko išvažiuojamosios Vilniaus šv. Onos bendruomenės rekolekcijos. Jas tema "Dievo dovanos" vedė bažnyčios rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, dalyvavo 19 bendruomenės narių.

Rekolekcijos prasidėjo vasario 3-iosios vakarą įvadu ir pasidalinimu apie tai, kas kiekvienam dalyviui yra Dievo dovana. Pagrindinę rekolekcijų dieną buvo skirta laiko asmeninei maldai tyloje su Dievo Žodžiu, vyko adoracija, pasidalinimas, dalyviai meldėsi Gailestingumo vainikėlį, susipažino su Šumsko parapijos klebonu kun. Jonu Černiausku ir kartu su juo aplankė Šumsko bažnyčią bei apžiūrėjo joje esančius meno kūrinius. Buvo laiko pabendrauti ne tik su Dievu, bet ir tarpusavyje, ypač per rekolekcijų namų šeimininkių skaniai pagamintus pietus ir vakarienes. Rekolekcijas užbaigė dovanų vakaras, per kuri dalyviai buvo pakviesti susimąstyti, kokia Dievo dovana esu apdovanotas, ir ja pasidalinti su bendruomene, nes kiekviena Dvasios dovana, anot apaštalo Pauliaus, yra skirta bendram labui (plg. 1 Kor 12, 7).

Kviečiame pažiūrėti rekolekcijų nuotraukas, kurios yra bendruomenės nario ir rekolekcijų dalyvio Regimanto dovana bendruomenei.

 

 

Šv. Mišios už šeimas

Šeštadienį po šv. Valentino dienos, sausio 18 d. vakarą į šv. Onos bažnyčią rinkosi šeimos su vaikais. Buvo aukojamos šv. Mišios už 2012 m. mūsų bažnyčioje susituokusias poras, šiemet švęsiančias 5 metų santuokos sukaktį. Pamoksle kunigas linkėjo sutuoktiniams visada pirmiems rodyti meilę, o jos semtis iš Dievo, kuris mus pirmas pamilo ir savo meilę mums leidžia patirti sakramentuose. Šv. Mišių pabaigoje visoms prieš 5 metus Santuokos Sakramentą priėmusioms poroms buvo suteiktas ypatingas palaiminimas, o po Mišių įteikta nedidelė dovanėlė - knygelė šeimoms "Namų bažnyčia".

Nuoširdžiai dėkojame visoms šeimoms, dalyvavusioms šiose šv.Mišiose. Tikimės Jūsų sulaukti mūsų bažnyčioje ir dažniau, ypač Jūsų santuokos dieną. Dievo palaimos Jums!

 

Palaiminimas šeimoms 

 

Nuotrauka atminčiai

 

Nelaimė Šv. Teresės šeimynos namuose

Naktį iš vasario 1-osios į vasario 2-ąją Užpaliuose, Utenos rajone, sudegė Jūratės ir Eugenijaus Keraminų namai, kuriuose jie, įkūrę Šv. Teresės šeimyną, globojo 12 nepilnamečių vaikų. Gaisro metu žmonės nenukentėjo, šiuo metu vaikai perkelti į kitus namus. Kviečiame paremti nelaimės ištiktą šeimyną savo malda bei esant galimybei ir kitais būdais. Pačios šeimynos pasidalinimą ištikus gaisrui rasite čia, o informacijos apie galimą paramą čia.

Šią šeimyną mūsų bendruomenė remia jau keletą metų, neseniai ją aplankė bendruomenės nariai. Akimirkas iš apsilankymo galite rasti čia. 

Lietuvos Valstybės Atkūrimo diena

Ketvirtadienį, vasario 16-ąją dieną, šventėme Lietuvos Valstybės Atkūrimo 99-ąsias metines ir įžengėme į 100-uosius Nepriklausomos mūsų valstybės metus.
 Kaip įprasta tautinių ir valstybinių švenčių metu, bažnyčioje iškabinome valstybės vėliavą. 11 val. šventėme šv. Mišias, kuriose meldėmės už Lietuvą. Po jų sugiedojome Lietuvos himną - Tautišką giesmę.

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"