a
b
d
e

Nuolatinė adoracija šv. Onos bažn.

2017 m. sausio 12 d. nuo 8 val. iki 21 val. mūsų bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija. Tai nuolatinės adoracijos, keliaujančios per visas Lietuvos bažnyčias, dalis.
Bendruomenės nariai adoracijai papuošė altorių, taip pat pasiskirstė visą dieną pakaitomis budėti prie Švč. Sakramento. Paskutinė adoracijos dalis, vykusi po vakaro šv. Mišių, buvo papildyta giedamomis giesmėmis ir skaitomomis maldomis.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems rengiant adoraciją, taip pat įsipareigojusiems pabudėti prie Švč. Sakramento ar tiesiog radusiems laiko dienos metu bent trumpai užsukti pabūti su Kristumi, pasilikusiu su mumis Eucharistinėje duonoje.

 

 

 

 

Šv. Mišios už 2016-aisiais pakrikštytuosius

2017 m. sausio 9 d., per Kristaus Krikšto šventę, mūsų bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už visus 2016-aisiais metais pakrikštytuosius. Iš viso praeitais metais mūsų bažnyčioje buvo pakrikštyti 85 asmenys (2 suaugę, 36 vaikai nuo 1 iki 7 m. amžiaus ir 47 kūdikiai iki 1 m.).

Džiaugiamės visais, kurie mūsų bažnyčioje tapo Dievo vaikais ir Bažnyčios bendruomenės nariais. Linkime, kad augtų ir gyventų Dievo globojami ir būtų sąmoningi ir aktyvūs krikščionys.

 

Po šv. Mišių - nuotrauka atminčiai

Blogį nugalėti gerumu?

Ar įmanoma blogį nugalėti gerumu? Kun. Ž. Vabuolo pamokslas Pasaulinę taikos dieną,
Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmėje


Šiandien švęsdami Švč. M. Marijos iškilmę ir užbaigdami Kalėdų aštuondienį, švenčiame ir pasaulinę taikos dieną. Ji pradėta švęsti lygiai prieš 50 metų, t.y. 1967-aisiais popiežiaus Pauliaus VI iniciatyva. Dabartinis popiežius Pranciškus savo žinioje šios dienos proga kviečia į nesmurtiškumą kaip taikos politikos stilių.

Popiežius kviečia pasipriešinti smurtui meile ir teisingumu. Tai nėra nauja mintis – dar ap. Paulius kvietė blogį nugalėti gerumu (Rom 12, 21), ir šį kvietimą save gyvenime įvykdė daug žmonių per visą istoriją, kad ir mūsų palaimintasis – arkivyskupas J. Matulaitis, kuris šiuos žodžius buvo pasirinkęs savo vyskupišku šūkiu. Popiežius Pranciškus kviečia nesmurtiškumui tiek tarptautinėje politikoje, tiek asmeniniuose santykiuose. Kaip nesmurtiškumo pavyzdį iškelia patį Kristų: „Jėzus nurodo nesmurtinį kelią, kuriuo eina iki galo, iki kryžiaus, ant kurio įgyvendina taiką ir sugriauna priešiškumą“ (Nesmurtiškumas – taikos politikos stilius, 3).

Tiesa šis pavyzdys mus gali priversti kiek sudvejoti: ar nesmurtiškumas būtinai priveda iki kūno mirties? Skaityti toliau

 

Vyskupų laiškas Kalėdų proga

Ganytojų Laiškas Šv. Kalėdoms,
skelbiant arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Metus LietuvojeTiesa padarys jus laisvus!

Brangūs broliai ir seserys! Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!

Kokį nuostabų slėpinį švenčiame – Dievas tapo žmogumi! Dangaus ir Žemės Kūrėjas nužengė į istorijos tėkmę ir prakalbino žmogų Jėzaus iš Nazareto asmenyje. Kalėdos mums primena šį didį džiaugsmą, aidintį gausios dangaus kareivijos giesmėje: “Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!” (Lk 2, 14). Taip, žmonės Dievui yra jo mylimieji! Štai dėl ko Jis juos aplanko. Jis tampa kūdikiu, kad mūsų širdys būtų sujaudintos tos švelnios Dievo artumo paguodos. Ją mums primena ir kiekvienas pasaulį išvydęs kūdikis, atspindintis šį Kalėdų stebuklą. Įsikūnijęs ir šios žemės keliais vaikščiojęs Viešpats nori, kad žmogus patirtų Dievo Gailestingosios Meilės iniciatyvą. Kaip svarbu ją pastebėti ir į ją atsiliepti! Skaityti toliau

 

Pamaldų tvarka Vilniaus šv. Onos bažnyčioje švenčių metu

Gruodžio 24 d. (Kūčių vakarą)

Piemenėlių šv. Mišios ir prakartėlės šventinimas 20.00 val.

 

Gruodžio 25 d. (I Kalėdų dieną)

Šv. Mišios 9.00 ir 11.00 val. (9.00 val. Mišiose giedos moterų choras "Liepos", vadovė A. Zupkauskienė).

 

Gruodžio 26 d. (II Kalėdų dieną)

Šv. Mišios 11.00 val.

 

Gruodžio 30 d. (Šv. Šeimos šventėje)

Šv. Mišios už šiemet mūsų bažnyčioje susituokusias poras 17.30.

 

Gruodžio 31 d.

Padėkos šv. Mišios už praėjusius metus ir himnas "Tave, Dieve, garbinam" 17.30.

 

Sausio 1 d. (Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė, Kalėdų aštuondienio užbaiga, Naujieji civiliniai metai)

Šv. Mišios 9.00 ir 11.00.

 

Kviečiame į Susitaikymo pamaldas

Laukiant Kristaus Gimimo šventės, dera paruošti ateinančiam Viešpačiui savo širdį. Kviečiame į Susitaikymo pamaldas, kurios mūsų bažnyčioje vyks trečiadienį, gruodžio 21 d. 18.00 val. Jų metu klausysimės Dievo žodžio, kartu pasirengsime išpažinčiai, o paskui bus galima prieiti asmeninės išpažinties pas vieną iš dalyvaujančių kunigų.

 

 

 

Advento ženklai liturgijoje ir mūsų bažnyčioje

Šįvakar pradėjome Adventą. Liturginiame kalendoriuje rašoma: "Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas ir maldingo ir džiugaus laukimo metas". Liturgijoje ir mūsų bažnyčioje gausu ženklų, padėsiančių mums geriau išgyventi Adventą:


Advento metu liturgijoje naudojama violetinė liturginė spalva, primenanti mums rimtį ir laukimą. Mūsų sakykla papuošta violetiniu užtiesalu, o altoriai - violetinėmis altortiesėmis. Už jas dėkojame mūsų bendruomenės narei Vidai, kuris jas pasiuvo.

Per visą Adventą (išskyrus pasitaikančias iškilmes) liturgijoje negiedamas Garbės himnas - jį su džiaugsmu vėl užgiedosime Kalėdų naktį, kada jį iš dangaus giedojo piemenims apsireiškę angelai, skelbdami Išganytojo gimimą.


Pagal labai seną Bažnyčios tradiciją prie Švč. Mergelės Marijos per Adventą dega žvakė. Ji primena, kad Marija savo įsčiose nešioja pasaulio šviesą - Dievo Sūnų Jėzų Kristų. Ir nors Jo Gimimo šventės dar tik laukiame, bet Jis jau šviečia mums savo Švenčiausioje Motinoje.Šios šviesos gausėjimą liudija ir Advento vainikas, už kurio nupynimą esame dėkingi bendruomenės narei Audronei. Kiekvieno Advento sekmadienio išvakarių Mišiose šeštadieniais 17.30 val. su malda uždegsime po vieną šio vainiko žvakę, ir taip šviesos vis daugės, ir tai bus mums ženklas, jog tikroji šviesa ateina į šį pasaulį.


Šiemet dar turime Kalėdų žvaigždę. Jėzui gimus, žvaigždė rodė išminčiams kelią pas jį. Tegu ši žvaigždė mums irgi rodo kelią per Adventą pas gimsiantį Jėzų. Už ją dėkojame Roberto ir Manjos Feiereis šeimai iš Vokietijos.

 Gailestingumo metų pabaiga, įvertinimas ir padėka

Kristaus Karaliaus sekmadienį, užbaigiant Gailestingumo jubiliejų, Gailestingojo Jėzaus paveikslas iš šoninio šv. Jono Nepomuko altoriaus buvo iškilmingai perkeltas į savo nuolatinę vietą presbiterijoje.

 

 

 

Taip pat tądien ir I Advento sekmadienį buvo padėkota bendruomenės narėms, koordinavusioms Gailestingumo vainikėlio kalbėjimą sekmadieniais po šv. Mišių per visus gailestingumo metus. Po 9 val. Mišių šios maldos kalbėjimu rūpinosi p. Julija Pliaukštienė, po 11 val. Mišių - p. Lina Čižeikienė. Kun. Žydrūnas visos bendruomenės vardu padėkojo joms už jų tarnystę ir įteikė Gailestingojo Jėzaus paveikslėlį ir knygutę apie Vilniaus šv. Onos bažnyčią "Dieviško perlo šviesa".

 

 

 

Bendruomenės pastoracinės tarybos posėdyje Gailestingumo vainikėlio malda buvo įvertinta kaip graži ir pavykusi bendruomenės iniciatyva Gailestingumo metų proga (buvo siūloma svarstyti galimybę šią pamaldumo praktiką tęsti ir toliau). Aptartos ir kitos iniciatyvos: piligriminė kelionė pėsčiomis iš Faustinos namelio į Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyną, apsilankymas Šv. Mykolo Sopočkos hospise, "pasninko dėžės" produktų nuvežimas Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams ir pagalba jų "sriubos valgykloje", bendruomenės šv. Mišių auka Gailestingumo šventovėje. Bene ryškiausiu projektu buvo įvardyta bendruomenės atstovų piligriminė kelionė į Romą. Visos numatytos veiklos buvo įgyvendintos, tiesa kai kurios iš jų truputį kitokiomis formomis arba ne ta apimtimi. Pažymėta, kad ne visada pavyko įtraukti į veiklas daugiau žmonių. Bene sunkiausiai sekėsi įgyvendinti karitatyvinius pasiūlymus, tačiau pasidžiaugta, kad bendruomenės nariai spontaniškai įgyvendinvo gailestingumą, rūpindamiesi sergančiais (dabar jau iškeliavusiais pas Viešpatį) mūsų bendruomenės nariais Vytautu ir Juoze.

 

 

 

Dar kartą dėkojame visiems, kurie įvairiais būdais prisidėjo prie Gailestingumo metų išgyvenimo: apsiimdami pravesti Gailestingumo vainikėlį, dalyvaudami Gailestingumo metų renginiuose, prisidėdami prie karitatyvinių akcijų. Popiežius Pranciškus savo apaštaliniame laiške "Misericordia et misera", skirtame Gailestingumo jubiliejaus užbaigimui, rašo, kad Gailestingumas negali būti tik skliausteliai Bažnyčios gyvenime, bet sudaro pačią jos gyvenimo esmę. Tikėkimės, kad Dievas per šiuos Gailestingumo metus  palietė kiekvieną mūsų bažnyčios lankytoją ir kad nuo šiol tiek asmeniškai, tiek kaip bendruomenė pajėgsime labiau Dievo Gailestingumą patirti, juo gyventi ir dalintis.

 

Vilniaus šv. Onos bendruomenės Mišios Gailestingumo šventovėje

2016 lapkričio 11 d. įvyko vienas iš mūsų bendruomenės Gailestingumo metų renginių - šv. Mišios Vilniaus Gailestingumo šventovėje, prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Dėkojame visiems, kurie dalyvavote ir meldėtės kartu, patarnautojams Rokui ir Lukui, skaitovams, tiems, kurie vadovavo Gailestingumo vainikėlio maldai bei ypač gražiai giedojusiam mūsų bendruomenės chorui ir jo vadovei Gintarei. Daugiau s. Birutės darytų nuotraukų iš šių Mišių galite rasti mūsų bažnyčios Veidaknygės paskyroje.


Kas bus paimtas, o kas paliktas?


Pamokslas per Mišias Gailestingumo šventovėje.


Besibaigiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtam Gailestingumo jubiliejui, susirinkome šiandien čia, prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Kad dar kartą būtume paliesti Dievo gailestingumo kiekvienas asmeniškai ir kaip bendruomenė. Kad suprastume, jog iš gailestingumo esame gyvi ir kad tik jo palytėti, galime tikėti ir dar truputį gailestingumo vienas kitam parodyti.

Tiesa, šiandienos evangelija gal neatrodo itin maloni ir kalbanti apie gailestingumą. Jėzus prisimena tvano ir Sodomos laikus, kai žmonės pagal Šv. Rašto pasakojimą buvo sunaikinti už savo nuodėmes. Taip – sako Jėzus – bus ir paskutinėmis dienomis, kai jis sugrįš. „Dviese miegos vienoje lovoje, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi moterys mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta“ – pasakoja Jėzus. Taigi net arti esantys, net ta pačia veikla užsiimantys žmonės bus išskirti, ir vienas bus paimtas į Dievo karalystę, o kitas paliktas. Kaip čia yra, kad Dievas taip skirsto? Jeigu jis gailestingas, ar neturėtų paimti visų? Ar neturėtų visų pasigailėti? Skaityti toliau

 Gerumas mus vienija

 

Prasideda Caritas akcija "Gerumas mus vienija".

 

Šioje akcijoje kviečiame už auką įsigyti žvakeles, kurios gaminamos Caritas žvakelių dirbtuvėse, suteikiančiose progą socialinių sunkumų turintiems žmonėms įgyti darbo įgūdžių. Žvakeles raginame naudoti ir Advento vainikui (gausite ir Caritas išleistą lankstuką su žvakių uždegimo maldomis). Už žvakeles surinktos aukos bus kaip ir pernai perduotos šv.Teresės šeimynai Užpaliuose, Utenos rajone, kurioje globojami 13 nepilnamečių vaikų.

 

Žvakeles galite įsigyti zakristijoje arba po sekmadieninių šv.Mišių prie bažnyčios durų.

 

Daugiau įrašų...

 1. Europos piliečių iniciatyva „Mama, tėtis ir vaikai“
 2. Mišių ir kitų pamaldų tvarka Visų Šventųjų dieną ir Vėlinių aštuondienio (lapkričio 1- 8 d.) metu
 3. Gailestingojo Jėzaus paveikslas šv. ses. Faustinos dienoraštyje
 4. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė
 5. Šv. Onos atlaidai
 6. Visus kviečiame į šv. Onos atlaidus
 7. Kviečiame į talką!
 8. Sutvirtinimo sakramentas
 9. Arkivyskupo J.E. G. Grušo kvietimas
 10. Sekmadienio piligriminė kelionė
 11. Piligrimystė nuo šv. Faustinos namelio iki Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyno
 12. Piligrimystės į Romą pristatymas
 13. Pirmosios Komunijos šventė
 14. Dievo Gailestingumo devyndienis rengiantis kongresui
 15. Gailestingumo metai Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje
 16. Maldos už Pasaulio lietuvius diena
 17. Gavėnia Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje
 18. Nuolatinė Pašvęstojo gyvenimo metų Adoracija
 19. Maldų už Krikščionių vienybę savaitė
 20. Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena
 21. Laisvės gynėjų diena
 22. Kalėdų sveikinimas
 23. 2015 m. gruodžio 20 d. – ketvirtasis Advento sekmadienis
 24. 2015 m. gruodžio 13 - trečiasis advento sekmadienis (Gaudete)
 25. Advento akcija "Gerumas mus vienija"
 26. Gruodžio 8-ąją prasideda šventieji gailestingumo metai
 27. Gruodžio 6-ąją, Bažnyčiai minint šv. Mikalojų, šv. Onos bažnyčios bendruomenę, o ypač vaikučius, savo apsilankymu nudžiugino šv. vyskupas Mikalojus
 28. 2015 m. gruodžio 6 d. – antrasis advento sekmadienis
 29. 2015 m. lapkričio 29 d. – Pirmasis advento sekmadienis
 30. Keičiasi šiokiadienių šv. Mišių laikas

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

 • Vaškinių žvakių
 • Žurnalą "Artuma"