a
b
d
e

Europos piliečių iniciatyva „Mama, tėtis ir vaikai“

 

Šiuo metu renkami parašai, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžti žodžiai „šeima“ ir „santuoka“. Kviečiame Jus parašu patvirtinti savo pritarimą, kad santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Pasirašyti galite internetu https://signatures.mumdadandkids.eu/, taip pat parašai bus renkami po sekmadienio 9 val. ir 11 val. šv. Mišių bei kitu metu zakristijoje. Kviečiame tuos, kurie nori prisidėti rinkdami parašus, užeiti į zakristiją.

Šie parašai renkami Europos piliečių iniciatyvai „Mama, tėtis ir vaikai“, kurią remia ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje. Parašai Lietuvoje renkami iki gruodžio 9 d. Norint pasirašyti Jums reikės nurodyti savo vardą, pavardę ir asmens kodą.

PLAČIAU APIE INICIATYVĄ:

Lietuva prisijungė prie Europos piliečių iniciatyvos santuokai ir šeimai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“. Siekiama Europoje surinkti vieną milijoną parašų, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžti žodžiai „šeima“ ir „santuoka“. Siūloma ES teisėje įtvirtinti, kad santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Pagal tokį apibrėžimą šeima taip pat būtų laikomi vieniša mama ar vienišas tėtis ir jų vaikai, tačiau šeima nebūtų laikomos vienalytės partnerystės.

Iniciatyvą „Mama, tėtis ir vaikai“ Europos Komisijoje užregistravo septynių Europos šalių organizacijų atstovai. Jei bus surinkta 1 mln. parašų, tai bus ženklas Europos Sąjungos vadovybei, jog Europos Sąjungos piliečiai nepritaria, jog šeima būtų laikomos tos pačios lyties partnerystės. Jei iniciatyva pasiseks, Europos Sąjunga negalės versti Lietuvos ir kitų šalių nacionalinėje teisėje vienalytes partnerystes prilyginti šeimai.

Keturios Europos šalys (Lenkija, Suomija, Graikija ir Slovakija) jau surinko jų šalims paskirtą parašų skaičių. Kad pasiektume Lietuvai skirtą minimalų parašų skaičių, reikia surinkti daugiau nei 8 tūkst. parašų. Parašų rinkimas Lietuvoje vyksta iki gruodžio 9 d., todėl laiko liko visai nedaug.

„Mama, tėtis ir vaikai“ yra pilietinė šeimą ginančių Europos organizacijų iniciatyva. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia kiekvieną tikintįjį būti pilietiškai aktyvų, išreikšti pritarimą iniciatyvai savo parašu ir taip prisidėti, jog Europoje būtų girdimas katalikų balsas, raginantis saugoti ir ginti visuomenės pagrindą – šeimą.

Parašų rinkimas remiamas Katalikų Bažnyčios Lietuvoje. Lapai su parašais už iniciatyvą „Mama, tėtis ir vaikai“ bus siunčiami į Briuselį.

Akcijos tinklalapis: http://www.mumdadandkids.eu/lt

 

 

Mišių ir kitų pamaldų tvarka Visų Šventųjų dieną ir Vėlinių aštuondienio (lapkričio 1- 8 d.) metu

Lapkričio  1 d. (antradienis) – VISI ŠVENTIEJI (PRIVALOMA ŠVENTĖ)
11.00   Iškilmės šv. Mišios
17.30   Iškilmės šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos.

Lapkričio  2 d. (trečiadienis) – MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA – VĖLINĖS
11.00   Gedulinės Vėlinių Šv. Mišios
17.30   Gedulinės Vėlinių Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Už mirusiuosius meldžiamasi visą Vėlinių oktavą:

Lapkričio 3 d. (ketvirtadienis)
17.30 Gedulinės Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Lapkričio 4 d. (pirmasis mėnesio penktadienis)
17.00 Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
17.30 Gedulinės Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Lapkričio 5 d. (šeštadienis)
17.30 Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Lapkričio 6 d. (sekmadienis)
09.00 Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos
Po šv. Mišių - Švč. Sakramento išstatymas ir Gailestingumo jubiliejaus malda
Iki kitų Mišių - Švč. Sakramento adoracija (Gailestingumo vainikėlio nebus).
~10.45 Gailestingumo jubiliejaus malda, palaiminimas Švč. Sakramentu.
11.00 Šv. Mišios
Po šv. Mišių - Gailestingumo vainikėlio malda.

Lapkričio 7 d. (pirmadienis)
17.30 Gedulinės Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Lapkričio 8 d. (antradienis) 
17.30 Gedulinės Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Gailestingojo Jėzaus paveikslas šv. ses. Faustinos dienoraštyje

Dėmesio!

Ateinantį sekmadienį, spalio 23 d., tarp 9 ir 11 val. Mišių Vilniaus šv. Onos bažnyčioje – Gailestingumo metų katechezė tema "Gailestingojo Jėzaus paveikslas šv. ses. Faustinos dienoraštyje".

Katechezę ves teologas, Vilniaus arkivyskupijos Caritas darbuotojas Miroslavas Seniutis.

Pradžia ~ 10 val.

Visus maloniai kviečiame!

 

 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė

Rugpjūčio 15 d. Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę - Žolinę. Tai katalikams privaloma šventė.


Mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus 11.00 val.

Po šv. Mišių bus šventinami žolynai.

Šv. Onos atlaidai

 

Liepos 24 d. Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenė šventė pagrindinę savo globėjos šv. Onos titulinių atlaidų dieną. Priešatlaidinės talkos metu išgražintoje, gėlių puokštėmis, juostomis ir tujų vainikais papuoštoje bažnyčioje 11.00 val. iškilmingas šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė br. kun.Rolandas Taučius OFM, Mišiose giedojo moterų choras "Liepos", vadovaujamas A. Zupkauskienės. Mišiose buvo skaitoma bendruomenės narių specialiai šiai dienai sukurta Visuotinė malda, kurioje buvo meldžiamasi už įvairias bažnyčioje besilankančias žmonių grupes (čia besituokiančias poras, krikštijamus vaikus, bendruomenės jaunimą ir senjorus) bei už Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos ir pasaulio reikalus. Bendruomenės nariai prie altoriaus kartu su duona ir vynu atnešė įvairias kitas atnašas (Šv. Raštą, smilkalus, duonos kepalą, žvakę, vaisius, mažą šv. Onos bažnyčios kopiją). Po šv. Mišių šalia bažnyčios atlaidų dalyviai susirinko į agapę pasivaišinti, pabendrauti ir pasidalinti kai kuriomis per atnašas paaukotomis gėrybėmis.

Atlaidai tęsis ir liepos 26-ąją - šv. Onos ir jos vyro šv. Joakimo liturginio minėjimo dieną. Šv. Mišios bus aukojamos 11.00 ir 17.30, tarp šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija.

 

Daugiau nuotraukų žiūrėkite Nuotraukų galerijoje.

 

 

Visus kviečiame į šv. Onos atlaidus

 

Artėja mūsų bažnyčios globėjos šv. Onos ir jos vyro šv. Joakimo liturginio minėjimo diena. Visus kviečiame į šv. Onos atlaidus, kuriuos švęsime net dvi dienas.

 

Liepos 24 d., sekmadienį – pagrindinė atlaidų diena. Programa:

9.00 val. šv. Mišios (Mišias aukos bažnyčios rektorius mons. Ž. Vabuolas, pamokslą sakys kun. Rolandas Taučius OFM, giedos bendruomenės senjorų choras, vad. I. Petrošius).

11.00 val. iškilmingos šv. Mišios (Mišias aukos ir pamokslą sakys kun. Rolandas Taučius OFM, giedos moterų choras „Liepos“, vad. A. Zupkauskienė).

Po 11.00 val. Mišių – agapė bažnyčios kiemelyje (kairėje, prie durų į zakristiją).

 

Liepos 26 d., antradienį – šv. Onos liturginio minėjimo diena.  Programa:

11.00 Šv. Mišios

12.00 – 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija (kviečiame įsipareigoti pabudėti – užeikite į zakristiją!).

17.30 Šv. Mišios

 

 

Arkivyskupo J.E. G. Grušo kvietimas

Vilniaus arkivyskupas J.E. G. Grušas prašo kunigus, pasauliečius, parapijose veikiančias maldos grupes vienytis maldoje už šeimą ir gyvybę! Šį ketvirtadienį (birželio 2 d.) Seime bus svarstomi du labai svarbūs šeimos ir gyvybės apsaugai įstatymų projektai. Nuo jų gali priklausyti daugelio žmonių likimai mūsų Tėvynėje. 

 

Svarbu, kad Seimas ketvirtadienį PRITARTŲ Konstitucijos 38 str. pataisai, aiškiai įtvirtinančiai šeimos sampratos ryšį su vyro ir moters santuoka bei tėvyste ir motinyste. 

 

Taip pat labai svarbu, kad Seimas ketvirtadienį NEPRITARTŲ Sveikatos ministro  ir grupės Seimo narių siūlymams Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekte panaikinti ką tik užsimezgusios gyvybės apsaugą, leisti be didesnių apribojimų kurti embrionus tam, kad dauguma jų vėliau būtų sunaikinti, ir atimti daliai pagalbinio apvaisinimo būdu pradedamų vaikų galimybę turėti ir žinoti savo tikrus tėvus. 

 

Gailestingumo Motina, melski už mus! 

 

Kviečiame į talką!

Liepos 18 d. nuo 17 val. kviečiame į talką prieš atlaidus!  Valysime ir puošime bažnytėlę. Kas nesuspėjate į pradžią, prisijunkite vėliau! Prašytume atsinešti savo valymo ir darbo priemonių (skudurą, šepetį, šluostes, kibirus, pirštines...). 

 

Sekmadienio piligriminė kelionė

 

Labai džiaugiamės sekmadienį įvykusia antrąja musų bendruomenės Gailestingumo metų piligrimine kelione. Pradėjome nuo šv. ses. Faustinos namelio antakalnyje, nuėję 5km apsilankėme pal. kun. Mykolo Sopočkos hospise ir Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyne. Meldėmės už mūsų bendruomenės narius ir visus į bažnyčią užeinančiuosius.

 

Daugiau nuotraukų žiūrėkite Nuotraukų galerijoje.

 

 

Sutvirtinimo sakramentas

 

Šį šeštadienį (birželio 4 d.) vakarinių šv. Mišių metu 17.30 mūsų bažnyčioje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Šv. Mišias aukos ir Sutvirtinimą teiks J.E. vyskupas Arūnas Poniškaitis. 

 

Visus maloniai kviečiame ateiti į šventę ir palydėti maldoje šv. Dvasios dovaną priimsiančius jaunuolius.

 

 

Daugiau įrašų...

 1. Piligrimystė nuo šv. Faustinos namelio iki Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyno
 2. Piligrimystės į Romą pristatymas
 3. Pirmosios Komunijos šventė
 4. Dievo Gailestingumo devyndienis rengiantis kongresui
 5. Gailestingumo metai Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje
 6. Maldos už Pasaulio lietuvius diena
 7. Gavėnia Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje
 8. Nuolatinė Pašvęstojo gyvenimo metų Adoracija
 9. Maldų už Krikščionių vienybę savaitė
 10. Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena
 11. Laisvės gynėjų diena
 12. Kalėdų sveikinimas
 13. 2015 m. gruodžio 20 d. – ketvirtasis Advento sekmadienis
 14. 2015 m. gruodžio 13 - trečiasis advento sekmadienis (Gaudete)
 15. Advento akcija "Gerumas mus vienija"
 16. Gruodžio 8-ąją prasideda šventieji gailestingumo metai
 17. Gruodžio 6-ąją, Bažnyčiai minint šv. Mikalojų, šv. Onos bažnyčios bendruomenę, o ypač vaikučius, savo apsilankymu nudžiugino šv. vyskupas Mikalojus
 18. 2015 m. gruodžio 6 d. – antrasis advento sekmadienis
 19. 2015 m. lapkričio 29 d. – Pirmasis advento sekmadienis
 20. Keičiasi šiokiadienių šv. Mišių laikas
 21. Ekskursija į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją
 22. Rugpjūčio 15 d. – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė) – privaloma Bažnytinė šventė
 23. Liepos 26-ąją bažnyčia mini šventuosius JOAKIMĄ IR ONĄ - Dievo Motinos gimdytojus
 24. Miela sese/broli,
 25. 2015 m. liepos 7 d. tarnystę šv. Onos bažnyčioje pradėjo monsinjoras Žydrūnas Vabuolas
 26. Padėka kunigui Kęstučiui Latožai
 27. Velykinis sveikinimas
 28. Didžiosios savaitės ir šv. Velykų šventės pamaldų tvarka
 29. Verbų sekmadienis 2015-03-29
 30. Gavėnios kelionė su ,,Pasninko dėže“. III Gavėnios sekmadienis.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

 • Vaškinių žvakių
 • Žurnalą "Artuma"