a
b
d
e

ŠV. ONOS ATLAIDAI 2017 m.

Liepos 23 d., sekmadienį – pagrindinė atlaidų diena.

9.00 val. šv. Mišios

Šv. Mišias aukos mons. Ž. Vabuolas, pamokslą sakys t. Gintaras Vitkus SJ, giedos moterų choras „Liepos“ (vad. A. Zupkauskienė).

11.00 val. iškilmingos šv. Mišios

Šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys t. Gintaras Vitkus SJ, giedos bendruomenės choras (vad. G. Baltakytė).

Po 11.00 val. Mišių – agapė bažnyčios kiemelyje (kairėje, prie durų į zakristiją).


Liepos 26 d., trečiadienį – šv. Onos liturginio minėjimo diena.

11.00 val. Šv. Mišios

12.00 – 17.20 val. Švč. Sakramento adoracija

17.30 val. Šv. Mišios


 

KVIEČIAME Į TALKĄ

2017 m. 07 mėn. 17 d. nuo 17 val.

KVIEČIAME Į TALKĄ

Valysime ir puošime bažnyčią prieš atlaidus

 

Prašytume atsinešti savo valymo ir darbo priemonių

(skudurą, šepetį, šluostes, kibirus, pirštines...). 

Šv. Mišių tvarka 2017 birželio 23 - 25 d.

Birželio 23 d., penktadienis - Švč. Jėzaus širdies iškilmė

Šv. Mišios: 17.30 val.

Po šv. Mišių – Švč. Sakramento Adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija

Birželio 24 d. šeštadienis - Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė (Joninės)

Šv. Mišios: 11.00 val.

Vakaro šv. Mišios – 17.30 val. (sekmadienio išvakarių)

Birželio 25 d., XII eilinis sekmadienis

Šv. Mišios: 9.00 val.

11.00 val. šv. Mišių nebus!

Visus galinčius kviečiame dalyvauti arkiv. T. Matulionio beatifikacijos iškilmėse Vilniaus Katedros aikštėje 14.00 val. (žr. informaciją apačioje)

Arkiv. T. Matulionio beatifikacijos iškilmės

Kviečiame dalyvauti arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju (beatifikacijos) iškilmėje birželio 25 d., sekmadienį, 14 val. Vilniaus Katedros aikštėje. Tiems, kurie vyks į šventę viešuoju transportu ar savo mašinomis, registruotis iš anksto nereikia.

Ruošiantis šventei, Katedroje per visą naktį vyks Švč. Sakramento adoracija – nuo šeštadienio (birželio 24 d.) 18 val. iki sekmadienio (birželio 25 d.) 7 val.

Renginio dieną patekti į aikštę bus galima nuo 10 val. Įeidami į sektorių, gausite apyrankę, su kuria bus galima vėl ten pat sugrįžti, jei prireiktų išeiti. Patariama turėti galvos apdangalą ir vandens buteliuką. Galima atsinešti savo sulanktomą kėdutę.

Kviečiame Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenės narius eiti į beatifikacijos iškilmes kartu. Renkamės birželio 25 d. 11 val. prie mūsų bažnyčios – iš čia pajudėsime link renginio vietos.

12 val. prasidės programa apie Teofilių, vyks birželinės pamaldos, o 14 val. prasidės Šv. Mišios. Numatoma, kad jos truks 2-3 valandas. Po Mišių sarkofagas su Palaimintojo Teofiliaus relikvijomis bus perneštas į Katedrą, kur bus galima prieiti asmeniškai pasimelsti prie jo. Katedra bus atidaryta iki 23 val.

Šv. Mišių patarnautojų išvyka

2017 m. birželio 16 d. įvyko šv. Onos bažnyčios šv. Mišių patarnautojų susitikimas. Kartu aplankėme Pūčkorių atodangą, taip pat tremtinių memorialą prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties, iš kur prieš ir po II Pasaulinio karo tremtiniai buvo vežami į Sibirą. Prie šio memorialo sukalbėjome maldą už visus tremtyje žuvusius. Susitikimą užbaigėme pietumis picerijoje.

Džiaugiamės kad ir negausiu, bet ištikimu patarnautojų būreliu, ir tikimės, kad jis bręs ir gausės, ir tarnaus prie altoriaus Dievo garbei.

 

Prie Pūčkorių atodangos

 

Po maldos prie memorialo tremtiniams

 

Paroda apie T. Matulionį

Mūsų bažnyčioje šią savaitę (nuo 2017 m. gegužės 13 iki 19 d.) veikia kilnojamoji paroda apie Dievo Tarną, būsimą palaimintąjį arkiv. Teofilių Matulionį. Kviečiame apžiūrėti parodą ir taip artimiau susipažinti su šiuo iškiliu mūsų tautos sūnumi, į kurio beatifikacijos iškilmes Vilniaus Katedros aikštėje š.m. birželio 25 d. 14.00 visi esame kviečiami.

Apsilankykite ir mūsų interneto svetainėje jam skirtoje erdvėje ir kas savaitę pasiskaitykite "Sekmadienio pasišnekėjimus apie Teofilių", pateikiančius įžvalgų į to sekmadienio liturgijos skaitinius, sugretinant juos su arkiv. T. Matulionio gyvenimu.

 

Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka 2017 m.

Balandžio 7 d.: Susitaikymo pamaldos 18.00 val. (vadovauja br. Bernardas OP).
Šv. Mišių tądien nebus!

Balandžio 9 d. – KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Šv. Mišios: išvakarėse (šeštadienio vakare, balandžio 8 d.) 17.30, sekmadienį 9.00 val. ir 11.00 val. Per šv. Mišias šventinamos verbos. Sekmadienio Mišių rinkliava skiriama kunigų seminarijos išlaikymui.

Balandžio 10 d. (DIDYSIS PIRMADIENIS): šv. Mišios 17.30 val.

Balandžio 11 d. (DIDYSIS ANTRADIENIS): šv. Mišios 17.30 val.

Balandžio 12 d. (DIDYSIS TREČIADIENIS): šv. Mišios 17.30 val.
Iki Velykų išpažinčių nebebus klausoma!


Balandžio 13 d. – DIDYSIS KETVIRTADIENIS – EUCHARISTIJOS IR KUNIGYSTĖS ĮSTEIGIMO DIENA. Prieš vakaro Mišias baigiasi gavėnia ir įžengiame į Didįjį Tridienį - Kristaus Kančios, mirties ir Prisikėlimo minėjimą.

18.00 val. Paskutinės vakarienės šv. Mišios. Gieda Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkojo choralo grupė.

Balandžio 14 d. – DIDYSIS PENKTADIENIS – KRISTAUS KANČIOS ATMINIMO DIENA
Šią dieną privalomas pasninkas!

11.00 val. Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose
(renkamės 10.50 prie Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios koplyčios šalia sanatorijos ,,Pušyno kelias“ Baltupiuose; kas nežino šios koplyčios, kviečiami rinktis prieš Kalvarijų bažn. centrines duris 10.30)

18.00 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos šv. Onos bažnyčioje.Rinkliava skiriama Šventosios Žemės krikščionims.


Balandžio 15 d. – DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

VELYKNAKČIO šv. Mišios 20.30 val. Šv. Mišių dalyviai turi turėti žvakes! Po šv. Mišių šventinami Velykų valgiai.


Balandžio 16 d. – KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS

9.00 val. iškilmingos šv. Mišios. Gieda moterų choras "Liepos". Po šv. Mišių šventinami Velykų valgiai. Kitų šv. Mišių šią dieną nebus.


Balandžio 17 d. – II VELYKŲ DIENA šv. Mišios 11.00 val.

Bažnyčios palėpės tvarkymo talka

2017 balandžio 29 d., šeštadienį, nuo ryto į bažnyčią rinkosi darbo drabužiais apsirengę bendruomenės nariai. Tądien vyko bažnyčios palėpės valymo ir tvarkymo talka. Kelias valandas darbavęsi, talkininkai iškuopė palėpėje susikaupusias statybines atliekas ir kitokias šiukšles bei teršalus. Dėkojame visiems bendruomenės nariams, prisijungusiems prie talkos, taip pat p. Gediminui Marinskui ir UAB "Viadukas", daug pagelbėjusiems talkai pasiruošiant ir išgabenant šiukšles, o taip pat picerijai "Public", pavaišinusiai talkininkus skania pica.

Te Viešpats visus laimina ir suteikia džiaugsmo, darbuojantis dėl Jo Bažnyčios!

 

Dievo Tarno arkiv. T. Matulionio paveikslas

IV gavėnios sekmadienį, 2017 m. kovo 26 d., po 11 val. šv. Mišių buvo pašventintas Dievo tarno ir būsimo palaimintojo arkiv. Teofiliaus Matulionio paveikslas. Nuoširdžiai dėkojame šį paveikslą nutapiusiam mūsų bendruomenės nariui Modestui Saukaičiui bei tapybą parėmusiai geradarei p. Erikai Vaičaitienei. Paveikslas, nutapytas ant stiklo Verre églomisé technika, puoš mūsų bažnyčios šoninį altorių per visus šiuos Lietuvos vyskupų paskelbtus Teofiliaus Matulionio metus. Vėliau jis bus pakabintas bendruomenės patalpose.

Labai džiaugiamės, kad švęsdami arkiv. T. Matulionio metus, kuris birželio 25 d. Vilniuje bus paskelbtas palaimintuoju, galime turėti jo atvaizdą, nutapytą vieno iš mūsų bendruomenės narių. Preliminarią programą, kaip šiuos metus išgyvensime savo bendruomenėje, galite rasti čia.

 

Paveikslo pašventinimas

 

Paveikslo autorius Modestas Saukaitis šalia savo kūrinio

 

Didžiosios savaitės įvykiai

Kviečiame į bendruomenės kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose

Didįjį penktadienį, balandžio 14 d., kviečiame į bendruomenės Kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose. Pradžia 11 val. nuo Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios koplyčios.
Kartu apmąstysime mūsų Viešpaties iškentėtą kančią nuo Paskutinės Vakarienės iki palaidojimo. Kryžiaus kelią aukosime už Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenę, taip pat šioje bažnyčioje besilankančius, Santuokos bei Krikšto sakramentus čia norinčius priimti žmones.

 

   

Chormeisterio I. Petrošiaus jubiliejus

Didįjį Trečiadienį ilgametis mūsų bažnyčios chormeisteris Ipolitas Petrošius švenčia 80-ies metų jubliejų. Nuoširdžiai sveikiname jubiliatą ir dėkojame jam už pasiaukojamą tarnystę Vilniaus šv. Onos bažnyčioje.

 

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"