a
b
d
e

Piligrimystė nuo šv. Faustinos namelio iki Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyno

DĖMESIO!

Gegužės 22 d., sekmadienį, 14 val. kviečiame į BENDRUOMENĖS PILIGRIMINĘ KELIONĘ pėsčiomis nuo šv. Faustinos namelio iki Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyno, kur buvo nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Aplankysime ir Pal. M. Sopočkos hospisą.

Renkamės 13.50 prie šv. Faustinos namelio (Antakalnyje, Grybo g. 29a), arba 13.30 prie šv. ap. Petro ir Povilo bažn. (priešais šventoriaus vartus).

 

Piligrimystės į Romą pristatymas

DĖMESIO!

Gegužės 21 d., šeštadienį, po vakaro šv. Mišių kviečiame į bendruomenės atstovų
PILIGRIMINĖS KELIONĖS Į ROMĄ PRISTATYMĄ. Papasakosime, kur buvome ir kaip meldėmės už visą mūsų bendruomenę, nuotraukose parodysime, ką matėme, ir paliudysime, ką patyrėme.

LABAI VISŲ LAUKIAME!

 

Pirmosios Komunijos šventė

 

Š. m. balandžio 24 d. mūsų jaukioje bažnytėlėje penkiolika vaikų pirmą kartą priėmė Šv. Komuniją. Net lietingas sekmadienis nesudrumstė šventinės nuotaikos. Džiaugiamės kartu su vaikais, jų tėveliais ir artimaisiais, kad sakramentas, kuriam vaikai ruošėsi nuo spalio mėnesio, pagaliau buvo priimtas ir atvėrė duris Viešpaties malonių gausybei. Tikime, kad mūsų draugystė ir bendra malda tęsis toliau, visi esate labai laukiami Šv. Mišiose ne tik sekmadieniais, bet ir paprastomis dienomis. Kuo dažniau atvesime vaikus prie Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo, kuo nuoširdžiau dalinsimės jų dvasiniu ugdymu su pačiu Viešpačiu, tuo ramiau bus mums patiems.

 

Nuotraukose matome ir mūsų bažnytėlės rektorių, monsinjorą Žydrūną Vabuolą, kuris kiekvieną sekmadienį užpildavo vaikus gudriais klausimais, o ruošdamas jiems pamokslus pasitelkė lakią vaizduotę, pedagoginius įgūdžius ir visokius aktualius daiktus – pavyzdžiui, išardytą paspirtuką.:)

 

Taip pat matome ir mūsų mielą katechetę Eglę Jankauskaitę, kuriai nuoširdžiai dėkojame už kantriai ir kūrybingai mūsų vaikams perduotas katekizmo žinias.

 

Daugiau nuotraukų žiūrėkite Nuotraukų galerijoje.

 

 

Dievo Gailestingumo devyndienis rengiantis kongresui

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia nuo šio trečiadienio, balandžio 27 d., melstis Dievo Gailestingumo devyndienį, ruošiantis Nacionaliniam Gailestingumo kongresui: „Noriu patikėti Jums svarbią misiją – melstis už Gailestingumo kongresą, kad jis būtų Viešpaties malonės metas ir pasitarnautų mūsų visų gilesniam atsivertimui bei Bažnyčios atsinaujinimui.“ Daugiau skaitykite čia.

Mūsų bažnyčioje po šiokiadienio šv.Mišių kartu kalbėsime Dievo Gailestingumo litaniją, o sekmadienį šia intencija aukosime Dievo Gailestingumo vainikėlį, kalbamą po abejų šv. Mišių. Kviečiame visus melstis ir asmeniškai.

 

Gailestingumo metai Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje

ATRASTI GAILESTINGUMO PAMALDUMĄ

1. Kiekvieną sekmadienį po šv. Mišių 9.00 val ir 11.00 val. melstis „Gailestingumo vainikėlį“.
2. Kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį adoracijos metu kalbėti Gailestingumo Jubiliejaus maldą.
3. Kryžiaus kelią gavėnios metu melstis pagal Pal. Mykolo Sopočkos parengtus tekstus, taip pat naudoti šiems metams Vilniaus arkivyskupijos Caritas specialiai paruoštus mąstymus.
4. Gailestingumo metams įsigyti ir garbinimui pakabinti Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopiją.


PAŽINTI IR PRIIMTI DIEVO GAILESTINGUMĄ

1. Keletas katechezių apie gailestingumą sekmadieniais tarp šv. Mišių. – Pirmoji katechezė – balandžio 17 d. ~10.00 val.
2. Švęsti Susitaikymo sakramentą. – Per Adventą ir gavėnią rengti Susitaikymo pamaldas.
3. Švęsti bendruomenės Mišias Gailestingumo šventovėje. – Numatoma kurio nors rugsėjo penktadienio vakarą. Bus patikslinta vėliau.
4. Piligriminė kelionė pėsčiomis nuo Šv. Faustinos namelio Antakalnyje iki Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos namų Rasose, aplankant ir Pal. kun. M. Sopočkos hospisą. – 2016 gegužės mėn. 22 d. nuo ~ 14.00 val.
5. Bendruomenės atstovų piligiminė kelionė į Romą. – 2016 balandžio mėn. 5 – 9 d.


DALINTIS GAILESTINGUMU

1. Karitatyvinės akcijos:
• Advento akcija „Gerumas mus vienija“.
• III Advento sekmadienio rinkliava karitatyviniams reikalams.
• Gavėnios „Pasninko dėžės” akcija.
• Kraujo donorystės akcija. – kurį nors vasaros sekmadienį po abiejų šv. Mišių. Bus ieškoma galimybių.
2. Susitikimai ir buvimas arti žmonių, išgyvenančių skurdą ar patiriančių sunkumų:
• Apsilankyti Motinos Teresės seserų „sriubos valgykloje“ (vyksta pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 16.00, sekmadieniais ~10.30). - Tiksli data bus pranešta vėliau.
• Apsilankyti Vilniaus arkivyskupijos Caritas „Motinos ir vaiko globos namuose“, Odminių g. 12 (vidiniame kieme) - Balandžio 21 d. 16.00 - 19.00
• Susipažinti su šalia mūsų esančiais vargšais, sužinoti jų vardus, istorijas, poreikius.

Maldos už Pasaulio lietuvius diena

Šiemet IV gavėnios sekmadienį minėsime Maldos už pasaulio lietuvius dieną. Kviečiame paskaityti Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininko J.E. arkiv. G. Grušo ir delegato užsienio lietuviams katalikams prel. E. Putrimo kreipimąsi šia proga, o taip pat specialiai šiai dienai sukurtą Visuotinę maldą.

 

Maldų už Krikščionių vienybę savaitė

Sausio 18-25 d. Bažnyčia meldžia vienybės visiems krikščionims. Ekumeninės pamaldos vyks Vilniaus šv. Jonų bažn. sausio 25 d. 18 val. Medžiagos visos savaitės kasdienei asmeninei maldai galima rasti katalikai.lt svetainėje.


Bažnyčia - Kristaus KūnasKeletas pamąstymų III eilinį sekmadienį apie krikščionių ir mūsų bendruomenės vienybę.


Šiandienos antrasis skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams pateikia mums vieną gražiausių ir svarbiausių palyginimų apie Bažnyčią. Bažnyčia Šv. Rašte ir teologijoje pristatoma įvairiais įvaizdžiais: Dievo tauta, vynmedis, šventovė, Kristaus sužadėtinė. Šiandien girdime apie dar vieną jos įvaizdį – ji yra Kristaus kūnas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes visi – kartu su Kristumi – priklausome tam pačiam kūnui – Bažnyčiai. Kristus yra šio kūno Galva, mes gi – jo nariai.

Nuo pirmadienio meldžiamės už krikščionių vienybę, todėl šis skaitinys ypač tinka šiam laikotarpiui. Krikščionys – Kristaus Kūno nariai – susiskaldę tarpusavyje. Jei kas plėšo kūną į gabalus, kūnui skauda. Taip ir Kristui skauda dėl jį tikinčių ir jo vardu pakrikštytųjų pasidalinimo. Skaityti toliau

 

Gavėnia Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje

Pradėjome gavėnią – pasirengimo Kristaus kančios, mirties ir Prisikėlimo minėjimui laiką. Šiuo laikotarpiu esame kviečiami į gilesnę ir dažnesnę maldą, pasninką, Dievo gailestingumo priėmimą ir į dalinimąsi gailestingumu su kitais, ypač vargstančiais. Jubiliejinių metų gavėniai popiežius Pranciškus mus siunčia kaip "gailestingumo misionierius" (Šventojo Tėvo žinią galite rasti čia.).Kviečiame kartu išgyventi gavėnią mūsų bendruomenėje:


- Melstis:
• trečiadieniais po šv. Mišių giedame „Graudžius verksmus“ – tai giesmių ciklas, pasakojantis apie Išganytojo kančią ir mirtį bei Jo Motinos Marijos patirtus skausmus. Kviečiame atsinešti maldaknyges ir giedoti kartu;
• penktadieniais po šv. Mišių einame Kryžiaus kelius. Šiais Gailestingumo metais Kryžiaus kelių apmąstymui naudosime šv. Faustinos nuodėmklausio, pal. kun. M. Sopočkos Kryžiaus kelio apmąstymus, taip pat Vilniaus arkivyskupijos Carito specialiai šiems metams parengtus Kryžiaus kelio tekstus.

- Priimti Dievo gailestingumą:
• švęsti Susitaikymo sakramentą asmeniškai. Kunigas gavėnios metu budės klausykloje pusvalandį prieš šv. Mišias;
• švęsti Susitaikymo sakramentą bendruomeniškai. Susitaikymo pamaldos mūsų bažnyčioje vyks Didįjį trečiadienį, kovo 23 d., 17.30. Po Susitaikymo pamaldų švęsime šv. Mišias.

- Dalintis gailestingumu:
• per visą gavėnią vyks „Pasninko dėžės“ akcija. Joje esame kviečiami dalyvauti tokiu būdu: 1) maldoje prašyti širdies perkeitimo; 2) pasninkauti gavėnios penktadieniais; 3) už pasninkaujant sutaupytas lėšas nupirktus negendančius maisto produktus sekmadieniais atnešti į pasninko dėžę. Šiemet suaukoti maisto produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams ir seserų lankomoms skurstančioms šeimoms. Aukotinų produktų sąrašą galite rasti čia.

 

Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena

Sausio 17-oji – migrantų ir pabėgėlių diena.
Kviečiame paskaityti Katalikai.lt tinklalapyje publikuojamą popiežiaus Prančiškaus žinią šios dienos proga.

 

Nuolatinė Pašvęstojo gyvenimo metų Adoracija

2016 sausio 27 d., trečiadienį, nuo 8 iki 20 val.
mūsų bažnyčioje vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Ji buvo skirta besibaigiantiems Pašvęstojo gyvenimo metams. Per visus metus ji nuolat vyko įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Džiugu, kad ir mūsų bendruomenė galėjo prisidėti prie šios maldos už pašvęstuosius beveik pačioje Pašvęstojo gyvenimo metų pabaigoje (jie baigiasi 2016 m. vasario 2 d., per Kristaus Paaukojimo šventę).

Kadangi sausio 27-oji yra pal. Jurgio Matulaičio minėjimas, baigiamojoje adoracijos dalyje po vakaro Šv. Mišių buvo skaitomos ištraukos iš jo dienoraščio bei skambėjo giesmės.

Ačiū visiems, kurie padėjo šiai adoracijai ruoštis, kurie įsipareigojo pabudėti prie Švenčiausiojo Sakramento ar rado laiko nors trumpai užsukti ir pagarbinti Viešpatį. Norisi palinkėti mums visiems, o ypač pašvęstojo gyvenimo broliams ir sesėms, palaimintojo Jurgio žodžiais, kad "Dievas ir jo garbė būtų viduriu viso mūsų gyvenimo, ašimi, apie kurią suktųsi visos mūsų mintys, jausmai, norai ir darbai" (plg. "Jurgio Matulaičio užrašai", 14. X. 1910).

Daugiau įrašų...

 1. Laisvės gynėjų diena
 2. Kalėdų sveikinimas
 3. 2015 m. gruodžio 20 d. – ketvirtasis Advento sekmadienis
 4. 2015 m. gruodžio 13 - trečiasis advento sekmadienis (Gaudete)
 5. Advento akcija "Gerumas mus vienija"
 6. Gruodžio 8-ąją prasideda šventieji gailestingumo metai
 7. Gruodžio 6-ąją, Bažnyčiai minint šv. Mikalojų, šv. Onos bažnyčios bendruomenę, o ypač vaikučius, savo apsilankymu nudžiugino šv. vyskupas Mikalojus
 8. 2015 m. gruodžio 6 d. – antrasis advento sekmadienis
 9. 2015 m. lapkričio 29 d. – Pirmasis advento sekmadienis
 10. Keičiasi šiokiadienių šv. Mišių laikas
 11. Ekskursija į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją
 12. Rugpjūčio 15 d. – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė) – privaloma Bažnytinė šventė
 13. Liepos 26-ąją bažnyčia mini šventuosius JOAKIMĄ IR ONĄ - Dievo Motinos gimdytojus
 14. Miela sese/broli,
 15. 2015 m. liepos 7 d. tarnystę šv. Onos bažnyčioje pradėjo monsinjoras Žydrūnas Vabuolas
 16. Padėka kunigui Kęstučiui Latožai
 17. Velykinis sveikinimas
 18. Didžiosios savaitės ir šv. Velykų šventės pamaldų tvarka
 19. Verbų sekmadienis 2015-03-29
 20. Gavėnios kelionė su ,,Pasninko dėže“. III Gavėnios sekmadienis.
 21. Akcija ,,Pasninko dėžė“
 22. Popiežiaus Pranciškaus laiškas 2015 m. gavėniai – Žinia gavėnios proga. Sustiprinkite širdis
 23. Gavėnia 2015
 24. Apaštališkasis laiškas visiems pašvęstiesiems asmenims Pašvęstojo gyvenimo metų proga
 25. Kalėdinis sveikinimas
 26. Kalėdų savaitės Šv. Mišių tvarka
 27. Liepos 26-ąją bažnyčia mini šventuosius JOAKIMĄ IR ONĄ
 28. Velykinis sveikinimas
 29. Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka Šv. Onos bažnyčioje
 30. ,,Atmink žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi.“

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

 • Vaškinių žvakių
 • Žurnalą "Artuma"