a
b
d
e

Apsilankymas Bažnytinio paveldo muziejuje

Šį šeštadienį, kovo 25 d., 11.00 val.

KVIEČIAME

kartu aplankyti mūsų kaimynus – Bažnytinio paveldo muziejų – ir Katedros požemius.

Renkamės 10.50 val. prie Šv. Onos bažnyčios
arba 10.55 prie muziejaus.

Bilieto kaina - 7,50 € (su nuolaida – 4 €).

 

Filmas apie T. Matulionį

Šį sekmadienį, kovo 19 d.,
po 9.00 ir 11.00 val. šv. Mišių

KVIEČIAME

bendruomenės kambaryje (eiti per zakristiją)

pažiūrėti filmą apie arkiv. T. Matulionį

„PALAIMINTAS KANKINYS“

Filmo trukmė 37 min.

 

Pelenų dienos šv. Mišiomis pradedame gavėnios laikotarpį

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (Bendrosios liturginių metų ir kalendoriaus taisyklės, 27–28).

Popiežius Pranciškus savo žinioje 2017-ųjų metų gavėnios proga „Žodis yra dovana. Kitas asmuo yra dovana“ rašo, kad „Gavėnia yra nauja pradžia, kelias, vedantis į tikrą tikslą – Prisikėlimo Velykas, Kristaus pergalę prieš mirtį. Ir visada šis metas kviečia mus atsiversti: krikščionis pašauktas grįžti pas Dievą „visa savo širdimi“ (Jl 2, 12), nesitenkinti vidutinišku gyvenimu, bet puoselėti draugystę su Viešpačiu. <...> Gavėnia yra tinkamas metas suintensyvinti dvasios gyvenimą Bažnyčios siūlomomis priemonėmis – pasninku, malda ir išmalda. Visa to pagrindas yra Dievo žodis – šiuo laikotarpiu esame kviečiami uoliau jo klausytis bei jį apmąstyti“.

Pradėkime šį ypatingą metą kartu Pelenų dienos šv. Mišiomis trečiadienį, kovo 1 d., 17.30.

Kviečiame drauge mūsų bendruomenėje:

- išgyventi gavėnią malda:
• trečiadieniais po šv. Mišių giedame „Graudžius verksmus“ – tai giesmių ciklas, pasakojantis apie Išganytojo kančią ir mirtį bei Jo Motinos Marijos patirtus skausmus. Kviečiame atsinešti maldaknyges ir giedoti kartu;
• penktadieniais po šv. Mišių einame Kryžiaus kelius. Šiais Lietuvos vyskupų paskelbtais Teofiliaus Matulionio  metais Kryžiaus kelią I ir II gavėnios savaitę apmąstysime pagal šio Dievo tarno gyvenimo įvykius. III gavėnios savaitę kryžiaus kelio apmąstymus rengs bendruomenės jaunimas, o IV gavėnios savaitę - bendruomenės maldos grupė. Didįjį Penktadienį 11 val. eisime Kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose.

- išgyventi gavėnią atgaila:
• švęsti Susitaikymo sakramentą asmeniškai. Kunigas budi klausykloje prieš šv. Mišias;
• švęsti Susitaikymo sakramentą bendruomeniškai. Susitaikymo pamaldos mūsų bažnyčioje vyks balandžio 7 d., penktadienį, 18.00 val. Joms vadovaus tėvas dominikonas br. Bernardas OP. Tądien Kryžiaus kelių ir šv. Mišių nebus.

- išgyventi gavėnią pasninku ir išmalda:
• per visą gavėnią vyks „Pasninko dėžės“ akcija. Bendruomenės pastoracinės tarybos nutarimu šiemet šios akcijos metu rinksime ne maisto produktus, o pinigines aukas Šv. Teresės šeimynai, kurią ištiko gaisro nelaimė. Kviečiame: 1) su malda pasninkauti Pelenų trečiadienį ir gavėnios penktadieniais; 2) pasninkaujant sutaupytas lėšas mesti į bažnyčios gale tam skirtą aukų dėžutę.

 

Šv. Mišios už šeimas

Šeštadienį po šv. Valentino dienos, sausio 18 d. vakarą į šv. Onos bažnyčią rinkosi šeimos su vaikais. Buvo aukojamos šv. Mišios už 2012 m. mūsų bažnyčioje susituokusias poras, šiemet švęsiančias 5 metų santuokos sukaktį. Pamoksle kunigas linkėjo sutuoktiniams visada pirmiems rodyti meilę, o jos semtis iš Dievo, kuris mus pirmas pamilo ir savo meilę mums leidžia patirti sakramentuose. Šv. Mišių pabaigoje visoms prieš 5 metus Santuokos Sakramentą priėmusioms poroms buvo suteiktas ypatingas palaiminimas, o po Mišių įteikta nedidelė dovanėlė - knygelė šeimoms "Namų bažnyčia".

Nuoširdžiai dėkojame visoms šeimoms, dalyvavusioms šiose šv.Mišiose. Tikimės Jūsų sulaukti mūsų bažnyčioje ir dažniau, ypač Jūsų santuokos dieną. Dievo palaimos Jums!

 

Palaiminimas šeimoms 

 

Nuotrauka atminčiai

 

Lietuvos Valstybės Atkūrimo diena

Ketvirtadienį, vasario 16-ąją dieną, šventėme Lietuvos Valstybės Atkūrimo 99-ąsias metines ir įžengėme į 100-uosius Nepriklausomos mūsų valstybės metus.
 Kaip įprasta tautinių ir valstybinių švenčių metu, bažnyčioje iškabinome valstybės vėliavą. 11 val. šventėme šv. Mišias, kuriose meldėmės už Lietuvą. Po jų sugiedojome Lietuvos himną - Tautišką giesmę.

 

Bendruomenės rekolekcijos Šumske

2017 m. vasario 3-4 d. Šumske, šalia bažnyčios esančiuose rekolekcijų namuose įvyko išvažiuojamosios Vilniaus šv. Onos bendruomenės rekolekcijos. Jas tema "Dievo dovanos" vedė bažnyčios rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, dalyvavo 19 bendruomenės narių.

Rekolekcijos prasidėjo vasario 3-iosios vakarą įvadu ir pasidalinimu apie tai, kas kiekvienam dalyviui yra Dievo dovana. Pagrindinę rekolekcijų dieną buvo skirta laiko asmeninei maldai tyloje su Dievo Žodžiu, vyko adoracija, pasidalinimas, dalyviai meldėsi Gailestingumo vainikėlį, susipažino su Šumsko parapijos klebonu kun. Jonu Černiausku ir kartu su juo aplankė Šumsko bažnyčią bei apžiūrėjo joje esančius meno kūrinius. Buvo laiko pabendrauti ne tik su Dievu, bet ir tarpusavyje, ypač per rekolekcijų namų šeimininkių skaniai pagamintus pietus ir vakarienes. Rekolekcijas užbaigė dovanų vakaras, per kuri dalyviai buvo pakviesti susimąstyti, kokia Dievo dovana esu apdovanotas, ir ja pasidalinti su bendruomene, nes kiekviena Dvasios dovana, anot apaštalo Pauliaus, yra skirta bendram labui (plg. 1 Kor 12, 7).

Kviečiame pažiūrėti rekolekcijų nuotraukas, kurios yra bendruomenės nario ir rekolekcijų dalyvio Regimanto dovana bendruomenei.

 

 

Šv. Mišios už 2016-aisiais pakrikštytuosius

2017 m. sausio 9 d., per Kristaus Krikšto šventę, mūsų bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už visus 2016-aisiais metais pakrikštytuosius. Iš viso praeitais metais mūsų bažnyčioje buvo pakrikštyti 85 asmenys (2 suaugę, 36 vaikai nuo 1 iki 7 m. amžiaus ir 47 kūdikiai iki 1 m.).

Džiaugiamės visais, kurie mūsų bažnyčioje tapo Dievo vaikais ir Bažnyčios bendruomenės nariais. Linkime, kad augtų ir gyventų Dievo globojami ir būtų sąmoningi ir aktyvūs krikščionys.

 

Po šv. Mišių - nuotrauka atminčiai

Nelaimė Šv. Teresės šeimynos namuose

Naktį iš vasario 1-osios į vasario 2-ąją Užpaliuose, Utenos rajone, sudegė Jūratės ir Eugenijaus Keraminų namai, kuriuose jie, įkūrę Šv. Teresės šeimyną, globojo 12 nepilnamečių vaikų. Gaisro metu žmonės nenukentėjo, šiuo metu vaikai perkelti į kitus namus. Kviečiame paremti nelaimės ištiktą šeimyną savo malda bei esant galimybei ir kitais būdais. Pačios šeimynos pasidalinimą ištikus gaisrui rasite čia, o informacijos apie galimą paramą čia.

Šią šeimyną mūsų bendruomenė remia jau keletą metų, neseniai ją aplankė bendruomenės nariai. Akimirkas iš apsilankymo galite rasti čia. 

Blogį nugalėti gerumu?

Ar įmanoma blogį nugalėti gerumu? Kun. Ž. Vabuolo pamokslas Pasaulinę taikos dieną,
Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmėje


Šiandien švęsdami Švč. M. Marijos iškilmę ir užbaigdami Kalėdų aštuondienį, švenčiame ir pasaulinę taikos dieną. Ji pradėta švęsti lygiai prieš 50 metų, t.y. 1967-aisiais popiežiaus Pauliaus VI iniciatyva. Dabartinis popiežius Pranciškus savo žinioje šios dienos proga kviečia į nesmurtiškumą kaip taikos politikos stilių.

Popiežius kviečia pasipriešinti smurtui meile ir teisingumu. Tai nėra nauja mintis – dar ap. Paulius kvietė blogį nugalėti gerumu (Rom 12, 21), ir šį kvietimą save gyvenime įvykdė daug žmonių per visą istoriją, kad ir mūsų palaimintasis – arkivyskupas J. Matulaitis, kuris šiuos žodžius buvo pasirinkęs savo vyskupišku šūkiu. Popiežius Pranciškus kviečia nesmurtiškumui tiek tarptautinėje politikoje, tiek asmeniniuose santykiuose. Kaip nesmurtiškumo pavyzdį iškelia patį Kristų: „Jėzus nurodo nesmurtinį kelią, kuriuo eina iki galo, iki kryžiaus, ant kurio įgyvendina taiką ir sugriauna priešiškumą“ (Nesmurtiškumas – taikos politikos stilius, 3).

Tiesa šis pavyzdys mus gali priversti kiek sudvejoti: ar nesmurtiškumas būtinai priveda iki kūno mirties? Skaityti toliau

 

Nuolatinė adoracija šv. Onos bažn.

2017 m. sausio 12 d. nuo 8 val. iki 21 val. mūsų bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija. Tai nuolatinės adoracijos, keliaujančios per visas Lietuvos bažnyčias, dalis.
Bendruomenės nariai adoracijai papuošė altorių, taip pat pasiskirstė visą dieną pakaitomis budėti prie Švč. Sakramento. Paskutinė adoracijos dalis, vykusi po vakaro šv. Mišių, buvo papildyta giedamomis giesmėmis ir skaitomomis maldomis.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems rengiant adoraciją, taip pat įsipareigojusiems pabudėti prie Švč. Sakramento ar tiesiog radusiems laiko dienos metu bent trumpai užsukti pabūti su Kristumi, pasilikusiu su mumis Eucharistinėje duonoje.

 

 

 

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"