a
b
d
e

Bendruomenės rekolekcijos Šumske

2017 m. vasario 3-4 d. Šumske, šalia bažnyčios esančiuose rekolekcijų namuose įvyko išvažiuojamosios Vilniaus šv. Onos bendruomenės rekolekcijos. Jas tema "Dievo dovanos" vedė bažnyčios rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, dalyvavo 19 bendruomenės narių.

Rekolekcijos prasidėjo vasario 3-iosios vakarą įvadu ir pasidalinimu apie tai, kas kiekvienam dalyviui yra Dievo dovana. Pagrindinę rekolekcijų dieną buvo skirta laiko asmeninei maldai tyloje su Dievo Žodžiu, vyko adoracija, pasidalinimas, dalyviai meldėsi Gailestingumo vainikėlį, susipažino su Šumsko parapijos klebonu kun. Jonu Černiausku ir kartu su juo aplankė Šumsko bažnyčią bei apžiūrėjo joje esančius meno kūrinius. Buvo laiko pabendrauti ne tik su Dievu, bet ir tarpusavyje, ypač per rekolekcijų namų šeimininkių skaniai pagamintus pietus ir vakarienes. Rekolekcijas užbaigė dovanų vakaras, per kuri dalyviai buvo pakviesti susimąstyti, kokia Dievo dovana esu apdovanotas, ir ja pasidalinti su bendruomene, nes kiekviena Dvasios dovana, anot apaštalo Pauliaus, yra skirta bendram labui (plg. 1 Kor 12, 7).

Kviečiame pažiūrėti rekolekcijų nuotraukas, kurios yra bendruomenės nario ir rekolekcijų dalyvio Regimanto dovana bendruomenei.

 

 

Nelaimė Šv. Teresės šeimynos namuose

Naktį iš vasario 1-osios į vasario 2-ąją Užpaliuose, Utenos rajone, sudegė Jūratės ir Eugenijaus Keraminų namai, kuriuose jie, įkūrę Šv. Teresės šeimyną, globojo 12 nepilnamečių vaikų. Gaisro metu žmonės nenukentėjo, šiuo metu vaikai perkelti į kitus namus. Kviečiame paremti nelaimės ištiktą šeimyną savo malda bei esant galimybei ir kitais būdais. Pačios šeimynos pasidalinimą ištikus gaisrui rasite čia, o informacijos apie galimą paramą čia.

Šią šeimyną mūsų bendruomenė remia jau keletą metų, neseniai ją aplankė bendruomenės nariai. Akimirkas iš apsilankymo galite rasti čia. 

Nuolatinė adoracija šv. Onos bažn.

2017 m. sausio 12 d. nuo 8 val. iki 21 val. mūsų bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija. Tai nuolatinės adoracijos, keliaujančios per visas Lietuvos bažnyčias, dalis.
Bendruomenės nariai adoracijai papuošė altorių, taip pat pasiskirstė visą dieną pakaitomis budėti prie Švč. Sakramento. Paskutinė adoracijos dalis, vykusi po vakaro šv. Mišių, buvo papildyta giedamomis giesmėmis ir skaitomomis maldomis.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems rengiant adoraciją, taip pat įsipareigojusiems pabudėti prie Švč. Sakramento ar tiesiog radusiems laiko dienos metu bent trumpai užsukti pabūti su Kristumi, pasilikusiu su mumis Eucharistinėje duonoje.

 

 

 

 

Šv. Mišios už 2016-aisiais pakrikštytuosius

2017 m. sausio 9 d., per Kristaus Krikšto šventę, mūsų bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už visus 2016-aisiais metais pakrikštytuosius. Iš viso praeitais metais mūsų bažnyčioje buvo pakrikštyti 85 asmenys (2 suaugę, 36 vaikai nuo 1 iki 7 m. amžiaus ir 47 kūdikiai iki 1 m.).

Džiaugiamės visais, kurie mūsų bažnyčioje tapo Dievo vaikais ir Bažnyčios bendruomenės nariais. Linkime, kad augtų ir gyventų Dievo globojami ir būtų sąmoningi ir aktyvūs krikščionys.

 

Po šv. Mišių - nuotrauka atminčiai

Blogį nugalėti gerumu?

Ar įmanoma blogį nugalėti gerumu? Kun. Ž. Vabuolo pamokslas Pasaulinę taikos dieną,
Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmėje


Šiandien švęsdami Švč. M. Marijos iškilmę ir užbaigdami Kalėdų aštuondienį, švenčiame ir pasaulinę taikos dieną. Ji pradėta švęsti lygiai prieš 50 metų, t.y. 1967-aisiais popiežiaus Pauliaus VI iniciatyva. Dabartinis popiežius Pranciškus savo žinioje šios dienos proga kviečia į nesmurtiškumą kaip taikos politikos stilių.

Popiežius kviečia pasipriešinti smurtui meile ir teisingumu. Tai nėra nauja mintis – dar ap. Paulius kvietė blogį nugalėti gerumu (Rom 12, 21), ir šį kvietimą save gyvenime įvykdė daug žmonių per visą istoriją, kad ir mūsų palaimintasis – arkivyskupas J. Matulaitis, kuris šiuos žodžius buvo pasirinkęs savo vyskupišku šūkiu. Popiežius Pranciškus kviečia nesmurtiškumui tiek tarptautinėje politikoje, tiek asmeniniuose santykiuose. Kaip nesmurtiškumo pavyzdį iškelia patį Kristų: „Jėzus nurodo nesmurtinį kelią, kuriuo eina iki galo, iki kryžiaus, ant kurio įgyvendina taiką ir sugriauna priešiškumą“ (Nesmurtiškumas – taikos politikos stilius, 3).

Tiesa šis pavyzdys mus gali priversti kiek sudvejoti: ar nesmurtiškumas būtinai priveda iki kūno mirties? Skaityti toliau

 

Vyskupų laiškas Kalėdų proga

Ganytojų Laiškas Šv. Kalėdoms,
skelbiant arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Metus LietuvojeTiesa padarys jus laisvus!

Brangūs broliai ir seserys! Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!

Kokį nuostabų slėpinį švenčiame – Dievas tapo žmogumi! Dangaus ir Žemės Kūrėjas nužengė į istorijos tėkmę ir prakalbino žmogų Jėzaus iš Nazareto asmenyje. Kalėdos mums primena šį didį džiaugsmą, aidintį gausios dangaus kareivijos giesmėje: “Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!” (Lk 2, 14). Taip, žmonės Dievui yra jo mylimieji! Štai dėl ko Jis juos aplanko. Jis tampa kūdikiu, kad mūsų širdys būtų sujaudintos tos švelnios Dievo artumo paguodos. Ją mums primena ir kiekvienas pasaulį išvydęs kūdikis, atspindintis šį Kalėdų stebuklą. Įsikūnijęs ir šios žemės keliais vaikščiojęs Viešpats nori, kad žmogus patirtų Dievo Gailestingosios Meilės iniciatyvą. Kaip svarbu ją pastebėti ir į ją atsiliepti! Skaityti toliau

 

Gailestingumo metų pabaiga, įvertinimas ir padėka

Kristaus Karaliaus sekmadienį, užbaigiant Gailestingumo jubiliejų, Gailestingojo Jėzaus paveikslas iš šoninio šv. Jono Nepomuko altoriaus buvo iškilmingai perkeltas į savo nuolatinę vietą presbiterijoje.

 

 

 

Taip pat tądien ir I Advento sekmadienį buvo padėkota bendruomenės narėms, koordinavusioms Gailestingumo vainikėlio kalbėjimą sekmadieniais po šv. Mišių per visus gailestingumo metus. Po 9 val. Mišių šios maldos kalbėjimu rūpinosi p. Julija Pliaukštienė, po 11 val. Mišių - p. Lina Čižeikienė. Kun. Žydrūnas visos bendruomenės vardu padėkojo joms už jų tarnystę ir įteikė Gailestingojo Jėzaus paveikslėlį ir knygutę apie Vilniaus šv. Onos bažnyčią "Dieviško perlo šviesa".

 

 

 

Bendruomenės pastoracinės tarybos posėdyje Gailestingumo vainikėlio malda buvo įvertinta kaip graži ir pavykusi bendruomenės iniciatyva Gailestingumo metų proga (buvo siūloma svarstyti galimybę šią pamaldumo praktiką tęsti ir toliau). Aptartos ir kitos iniciatyvos: piligriminė kelionė pėsčiomis iš Faustinos namelio į Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyną, apsilankymas Šv. Mykolo Sopočkos hospise, "pasninko dėžės" produktų nuvežimas Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams ir pagalba jų "sriubos valgykloje", bendruomenės šv. Mišių auka Gailestingumo šventovėje. Bene ryškiausiu projektu buvo įvardyta bendruomenės atstovų piligriminė kelionė į Romą. Visos numatytos veiklos buvo įgyvendintos, tiesa kai kurios iš jų truputį kitokiomis formomis arba ne ta apimtimi. Pažymėta, kad ne visada pavyko įtraukti į veiklas daugiau žmonių. Bene sunkiausiai sekėsi įgyvendinti karitatyvinius pasiūlymus, tačiau pasidžiaugta, kad bendruomenės nariai spontaniškai įgyvendinvo gailestingumą, rūpindamiesi sergančiais (dabar jau iškeliavusiais pas Viešpatį) mūsų bendruomenės nariais Vytautu ir Juoze.

 

 

 

Dar kartą dėkojame visiems, kurie įvairiais būdais prisidėjo prie Gailestingumo metų išgyvenimo: apsiimdami pravesti Gailestingumo vainikėlį, dalyvaudami Gailestingumo metų renginiuose, prisidėdami prie karitatyvinių akcijų. Popiežius Pranciškus savo apaštaliniame laiške "Misericordia et misera", skirtame Gailestingumo jubiliejaus užbaigimui, rašo, kad Gailestingumas negali būti tik skliausteliai Bažnyčios gyvenime, bet sudaro pačią jos gyvenimo esmę. Tikėkimės, kad Dievas per šiuos Gailestingumo metus  palietė kiekvieną mūsų bažnyčios lankytoją ir kad nuo šiol tiek asmeniškai, tiek kaip bendruomenė pajėgsime labiau Dievo Gailestingumą patirti, juo gyventi ir dalintis.

 

Pamaldų tvarka Vilniaus šv. Onos bažnyčioje švenčių metu

Gruodžio 24 d. (Kūčių vakarą)

Piemenėlių šv. Mišios ir prakartėlės šventinimas 20.00 val.

 

Gruodžio 25 d. (I Kalėdų dieną)

Šv. Mišios 9.00 ir 11.00 val. (9.00 val. Mišiose giedos moterų choras "Liepos", vadovė A. Zupkauskienė).

 

Gruodžio 26 d. (II Kalėdų dieną)

Šv. Mišios 11.00 val.

 

Gruodžio 30 d. (Šv. Šeimos šventėje)

Šv. Mišios už šiemet mūsų bažnyčioje susituokusias poras 17.30.

 

Gruodžio 31 d.

Padėkos šv. Mišios už praėjusius metus ir himnas "Tave, Dieve, garbinam" 17.30.

 

Sausio 1 d. (Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė, Kalėdų aštuondienio užbaiga, Naujieji civiliniai metai)

Šv. Mišios 9.00 ir 11.00.

 

Gerumas mus vienija

 

Prasideda Caritas akcija "Gerumas mus vienija".

 

Šioje akcijoje kviečiame už auką įsigyti žvakeles, kurios gaminamos Caritas žvakelių dirbtuvėse, suteikiančiose progą socialinių sunkumų turintiems žmonėms įgyti darbo įgūdžių. Žvakeles raginame naudoti ir Advento vainikui (gausite ir Caritas išleistą lankstuką su žvakių uždegimo maldomis). Už žvakeles surinktos aukos bus kaip ir pernai perduotos šv.Teresės šeimynai Užpaliuose, Utenos rajone, kurioje globojami 13 nepilnamečių vaikų.

 

Žvakeles galite įsigyti zakristijoje arba po sekmadieninių šv.Mišių prie bažnyčios durų.

 

Kviečiame į Susitaikymo pamaldas

Laukiant Kristaus Gimimo šventės, dera paruošti ateinančiam Viešpačiui savo širdį. Kviečiame į Susitaikymo pamaldas, kurios mūsų bažnyčioje vyks trečiadienį, gruodžio 21 d. 18.00 val. Jų metu klausysimės Dievo žodžio, kartu pasirengsime išpažinčiai, o paskui bus galima prieiti asmeninės išpažinties pas vieną iš dalyvaujančių kunigų.

 

 

 

Daugiau įrašų...

 1. Advento ženklai liturgijoje ir mūsų bažnyčioje
 2. Vilniaus šv. Onos bendruomenės Mišios Gailestingumo šventovėje
 3. Europos piliečių iniciatyva „Mama, tėtis ir vaikai“
 4. Mišių ir kitų pamaldų tvarka Visų Šventųjų dieną ir Vėlinių aštuondienio (lapkričio 1- 8 d.) metu
 5. Gailestingojo Jėzaus paveikslas šv. ses. Faustinos dienoraštyje
 6. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė
 7. Šv. Onos atlaidai
 8. Visus kviečiame į šv. Onos atlaidus
 9. Kviečiame į talką!
 10. Sutvirtinimo sakramentas
 11. Arkivyskupo J.E. G. Grušo kvietimas
 12. Sekmadienio piligriminė kelionė
 13. Piligrimystė nuo šv. Faustinos namelio iki Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyno
 14. Piligrimystės į Romą pristatymas
 15. Pirmosios Komunijos šventė
 16. Dievo Gailestingumo devyndienis rengiantis kongresui
 17. Gailestingumo metai Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje
 18. Maldos už Pasaulio lietuvius diena
 19. Gavėnia Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje
 20. Nuolatinė Pašvęstojo gyvenimo metų Adoracija
 21. Maldų už Krikščionių vienybę savaitė
 22. Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena
 23. Laisvės gynėjų diena
 24. Kalėdų sveikinimas
 25. 2015 m. gruodžio 20 d. – ketvirtasis Advento sekmadienis
 26. 2015 m. gruodžio 13 - trečiasis advento sekmadienis (Gaudete)
 27. Advento akcija "Gerumas mus vienija"
 28. Gruodžio 8-ąją prasideda šventieji gailestingumo metai
 29. Gruodžio 6-ąją, Bažnyčiai minint šv. Mikalojų, šv. Onos bažnyčios bendruomenę, o ypač vaikučius, savo apsilankymu nudžiugino šv. vyskupas Mikalojus
 30. 2015 m. gruodžio 6 d. – antrasis advento sekmadienis

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

 • Vaškinių žvakių
 • Žurnalą "Artuma"