a
b
d
e

Vyskupų laiškas Kalėdų proga

Ganytojų Laiškas Šv. Kalėdoms,
skelbiant arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Metus LietuvojeTiesa padarys jus laisvus!

Brangūs broliai ir seserys! Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!

Kokį nuostabų slėpinį švenčiame – Dievas tapo žmogumi! Dangaus ir Žemės Kūrėjas nužengė į istorijos tėkmę ir prakalbino žmogų Jėzaus iš Nazareto asmenyje. Kalėdos mums primena šį didį džiaugsmą, aidintį gausios dangaus kareivijos giesmėje: “Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!” (Lk 2, 14). Taip, žmonės Dievui yra jo mylimieji! Štai dėl ko Jis juos aplanko. Jis tampa kūdikiu, kad mūsų širdys būtų sujaudintos tos švelnios Dievo artumo paguodos. Ją mums primena ir kiekvienas pasaulį išvydęs kūdikis, atspindintis šį Kalėdų stebuklą. Įsikūnijęs ir šios žemės keliais vaikščiojęs Viešpats nori, kad žmogus patirtų Dievo Gailestingosios Meilės iniciatyvą. Kaip svarbu ją pastebėti ir į ją atsiliepti! Skaityti toliau

 

Pamaldų tvarka Vilniaus šv. Onos bažnyčioje švenčių metu

Gruodžio 24 d. (Kūčių vakarą)

Piemenėlių šv. Mišios ir prakartėlės šventinimas 20.00 val.

 

Gruodžio 25 d. (I Kalėdų dieną)

Šv. Mišios 9.00 ir 11.00 val. (9.00 val. Mišiose giedos moterų choras "Liepos", vadovė A. Zupkauskienė).

 

Gruodžio 26 d. (II Kalėdų dieną)

Šv. Mišios 11.00 val.

 

Gruodžio 30 d. (Šv. Šeimos šventėje)

Šv. Mišios už šiemet mūsų bažnyčioje susituokusias poras 17.30.

 

Gruodžio 31 d.

Padėkos šv. Mišios už praėjusius metus ir himnas "Tave, Dieve, garbinam" 17.30.

 

Sausio 1 d. (Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė, Kalėdų aštuondienio užbaiga, Naujieji civiliniai metai)

Šv. Mišios 9.00 ir 11.00.

 

Kviečiame į Susitaikymo pamaldas

Laukiant Kristaus Gimimo šventės, dera paruošti ateinančiam Viešpačiui savo širdį. Kviečiame į Susitaikymo pamaldas, kurios mūsų bažnyčioje vyks trečiadienį, gruodžio 21 d. 18.00 val. Jų metu klausysimės Dievo žodžio, kartu pasirengsime išpažinčiai, o paskui bus galima prieiti asmeninės išpažinties pas vieną iš dalyvaujančių kunigų.

 

 

 

Gailestingumo metų pabaiga, įvertinimas ir padėka

Kristaus Karaliaus sekmadienį, užbaigiant Gailestingumo jubiliejų, Gailestingojo Jėzaus paveikslas iš šoninio šv. Jono Nepomuko altoriaus buvo iškilmingai perkeltas į savo nuolatinę vietą presbiterijoje.

 

 

 

Taip pat tądien ir I Advento sekmadienį buvo padėkota bendruomenės narėms, koordinavusioms Gailestingumo vainikėlio kalbėjimą sekmadieniais po šv. Mišių per visus gailestingumo metus. Po 9 val. Mišių šios maldos kalbėjimu rūpinosi p. Julija Pliaukštienė, po 11 val. Mišių - p. Lina Čižeikienė. Kun. Žydrūnas visos bendruomenės vardu padėkojo joms už jų tarnystę ir įteikė Gailestingojo Jėzaus paveikslėlį ir knygutę apie Vilniaus šv. Onos bažnyčią "Dieviško perlo šviesa".

 

 

 

Bendruomenės pastoracinės tarybos posėdyje Gailestingumo vainikėlio malda buvo įvertinta kaip graži ir pavykusi bendruomenės iniciatyva Gailestingumo metų proga (buvo siūloma svarstyti galimybę šią pamaldumo praktiką tęsti ir toliau). Aptartos ir kitos iniciatyvos: piligriminė kelionė pėsčiomis iš Faustinos namelio į Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyną, apsilankymas Šv. Mykolo Sopočkos hospise, "pasninko dėžės" produktų nuvežimas Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams ir pagalba jų "sriubos valgykloje", bendruomenės šv. Mišių auka Gailestingumo šventovėje. Bene ryškiausiu projektu buvo įvardyta bendruomenės atstovų piligriminė kelionė į Romą. Visos numatytos veiklos buvo įgyvendintos, tiesa kai kurios iš jų truputį kitokiomis formomis arba ne ta apimtimi. Pažymėta, kad ne visada pavyko įtraukti į veiklas daugiau žmonių. Bene sunkiausiai sekėsi įgyvendinti karitatyvinius pasiūlymus, tačiau pasidžiaugta, kad bendruomenės nariai spontaniškai įgyvendinvo gailestingumą, rūpindamiesi sergančiais (dabar jau iškeliavusiais pas Viešpatį) mūsų bendruomenės nariais Vytautu ir Juoze.

 

 

 

Dar kartą dėkojame visiems, kurie įvairiais būdais prisidėjo prie Gailestingumo metų išgyvenimo: apsiimdami pravesti Gailestingumo vainikėlį, dalyvaudami Gailestingumo metų renginiuose, prisidėdami prie karitatyvinių akcijų. Popiežius Pranciškus savo apaštaliniame laiške "Misericordia et misera", skirtame Gailestingumo jubiliejaus užbaigimui, rašo, kad Gailestingumas negali būti tik skliausteliai Bažnyčios gyvenime, bet sudaro pačią jos gyvenimo esmę. Tikėkimės, kad Dievas per šiuos Gailestingumo metus  palietė kiekvieną mūsų bažnyčios lankytoją ir kad nuo šiol tiek asmeniškai, tiek kaip bendruomenė pajėgsime labiau Dievo Gailestingumą patirti, juo gyventi ir dalintis.

 

Gerumas mus vienija

 

Prasideda Caritas akcija "Gerumas mus vienija".

 

Šioje akcijoje kviečiame už auką įsigyti žvakeles, kurios gaminamos Caritas žvakelių dirbtuvėse, suteikiančiose progą socialinių sunkumų turintiems žmonėms įgyti darbo įgūdžių. Žvakeles raginame naudoti ir Advento vainikui (gausite ir Caritas išleistą lankstuką su žvakių uždegimo maldomis). Už žvakeles surinktos aukos bus kaip ir pernai perduotos šv.Teresės šeimynai Užpaliuose, Utenos rajone, kurioje globojami 13 nepilnamečių vaikų.

 

Žvakeles galite įsigyti zakristijoje arba po sekmadieninių šv.Mišių prie bažnyčios durų.

 

Advento ženklai liturgijoje ir mūsų bažnyčioje

Šįvakar pradėjome Adventą. Liturginiame kalendoriuje rašoma: "Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas ir maldingo ir džiugaus laukimo metas". Liturgijoje ir mūsų bažnyčioje gausu ženklų, padėsiančių mums geriau išgyventi Adventą:


Advento metu liturgijoje naudojama violetinė liturginė spalva, primenanti mums rimtį ir laukimą. Mūsų sakykla papuošta violetiniu užtiesalu, o altoriai - violetinėmis altortiesėmis. Už jas dėkojame mūsų bendruomenės narei Vidai, kuris jas pasiuvo.

Per visą Adventą (išskyrus pasitaikančias iškilmes) liturgijoje negiedamas Garbės himnas - jį su džiaugsmu vėl užgiedosime Kalėdų naktį, kada jį iš dangaus giedojo piemenims apsireiškę angelai, skelbdami Išganytojo gimimą.


Pagal labai seną Bažnyčios tradiciją prie Švč. Mergelės Marijos per Adventą dega žvakė. Ji primena, kad Marija savo įsčiose nešioja pasaulio šviesą - Dievo Sūnų Jėzų Kristų. Ir nors Jo Gimimo šventės dar tik laukiame, bet Jis jau šviečia mums savo Švenčiausioje Motinoje.Šios šviesos gausėjimą liudija ir Advento vainikas, už kurio nupynimą esame dėkingi bendruomenės narei Audronei. Kiekvieno Advento sekmadienio išvakarių Mišiose šeštadieniais 17.30 val. su malda uždegsime po vieną šio vainiko žvakę, ir taip šviesos vis daugės, ir tai bus mums ženklas, jog tikroji šviesa ateina į šį pasaulį.


Šiemet dar turime Kalėdų žvaigždę. Jėzui gimus, žvaigždė rodė išminčiams kelią pas jį. Tegu ši žvaigždė mums irgi rodo kelią per Adventą pas gimsiantį Jėzų. Už ją dėkojame Roberto ir Manjos Feiereis šeimai iš Vokietijos.

 Mišių ir kitų pamaldų tvarka Visų Šventųjų dieną ir Vėlinių aštuondienio (lapkričio 1- 8 d.) metu

Lapkričio  1 d. (antradienis) – VISI ŠVENTIEJI (PRIVALOMA ŠVENTĖ)
11.00   Iškilmės šv. Mišios
17.30   Iškilmės šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos.

Lapkričio  2 d. (trečiadienis) – MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA – VĖLINĖS
11.00   Gedulinės Vėlinių Šv. Mišios
17.30   Gedulinės Vėlinių Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Už mirusiuosius meldžiamasi visą Vėlinių oktavą:

Lapkričio 3 d. (ketvirtadienis)
17.30 Gedulinės Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Lapkričio 4 d. (pirmasis mėnesio penktadienis)
17.00 Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
17.30 Gedulinės Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Lapkričio 5 d. (šeštadienis)
17.30 Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Lapkričio 6 d. (sekmadienis)
09.00 Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos
Po šv. Mišių - Švč. Sakramento išstatymas ir Gailestingumo jubiliejaus malda
Iki kitų Mišių - Švč. Sakramento adoracija (Gailestingumo vainikėlio nebus).
~10.45 Gailestingumo jubiliejaus malda, palaiminimas Švč. Sakramentu.
11.00 Šv. Mišios
Po šv. Mišių - Gailestingumo vainikėlio malda.

Lapkričio 7 d. (pirmadienis)
17.30 Gedulinės Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Lapkričio 8 d. (antradienis) 
17.30 Gedulinės Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Vilniaus šv. Onos bendruomenės Mišios Gailestingumo šventovėje

2016 lapkričio 11 d. įvyko vienas iš mūsų bendruomenės Gailestingumo metų renginių - šv. Mišios Vilniaus Gailestingumo šventovėje, prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Dėkojame visiems, kurie dalyvavote ir meldėtės kartu, patarnautojams Rokui ir Lukui, skaitovams, tiems, kurie vadovavo Gailestingumo vainikėlio maldai bei ypač gražiai giedojusiam mūsų bendruomenės chorui ir jo vadovei Gintarei. Daugiau s. Birutės darytų nuotraukų iš šių Mišių galite rasti mūsų bažnyčios Veidaknygės paskyroje.


Kas bus paimtas, o kas paliktas?


Pamokslas per Mišias Gailestingumo šventovėje.


Besibaigiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtam Gailestingumo jubiliejui, susirinkome šiandien čia, prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Kad dar kartą būtume paliesti Dievo gailestingumo kiekvienas asmeniškai ir kaip bendruomenė. Kad suprastume, jog iš gailestingumo esame gyvi ir kad tik jo palytėti, galime tikėti ir dar truputį gailestingumo vienas kitam parodyti.

Tiesa, šiandienos evangelija gal neatrodo itin maloni ir kalbanti apie gailestingumą. Jėzus prisimena tvano ir Sodomos laikus, kai žmonės pagal Šv. Rašto pasakojimą buvo sunaikinti už savo nuodėmes. Taip – sako Jėzus – bus ir paskutinėmis dienomis, kai jis sugrįš. „Dviese miegos vienoje lovoje, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi moterys mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta“ – pasakoja Jėzus. Taigi net arti esantys, net ta pačia veikla užsiimantys žmonės bus išskirti, ir vienas bus paimtas į Dievo karalystę, o kitas paliktas. Kaip čia yra, kad Dievas taip skirsto? Jeigu jis gailestingas, ar neturėtų paimti visų? Ar neturėtų visų pasigailėti? Skaityti toliau

 Gailestingojo Jėzaus paveikslas šv. ses. Faustinos dienoraštyje

Dėmesio!

Ateinantį sekmadienį, spalio 23 d., tarp 9 ir 11 val. Mišių Vilniaus šv. Onos bažnyčioje – Gailestingumo metų katechezė tema "Gailestingojo Jėzaus paveikslas šv. ses. Faustinos dienoraštyje".

Katechezę ves teologas, Vilniaus arkivyskupijos Caritas darbuotojas Miroslavas Seniutis.

Pradžia ~ 10 val.

Visus maloniai kviečiame!

 

 

Europos piliečių iniciatyva „Mama, tėtis ir vaikai“

 

Šiuo metu renkami parašai, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžti žodžiai „šeima“ ir „santuoka“. Kviečiame Jus parašu patvirtinti savo pritarimą, kad santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Pasirašyti galite internetu https://signatures.mumdadandkids.eu/, taip pat parašai bus renkami po sekmadienio 9 val. ir 11 val. šv. Mišių bei kitu metu zakristijoje. Kviečiame tuos, kurie nori prisidėti rinkdami parašus, užeiti į zakristiją.

Šie parašai renkami Europos piliečių iniciatyvai „Mama, tėtis ir vaikai“, kurią remia ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje. Parašai Lietuvoje renkami iki gruodžio 9 d. Norint pasirašyti Jums reikės nurodyti savo vardą, pavardę ir asmens kodą.

PLAČIAU APIE INICIATYVĄ:

Lietuva prisijungė prie Europos piliečių iniciatyvos santuokai ir šeimai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“. Siekiama Europoje surinkti vieną milijoną parašų, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžti žodžiai „šeima“ ir „santuoka“. Siūloma ES teisėje įtvirtinti, kad santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Pagal tokį apibrėžimą šeima taip pat būtų laikomi vieniša mama ar vienišas tėtis ir jų vaikai, tačiau šeima nebūtų laikomos vienalytės partnerystės.

Iniciatyvą „Mama, tėtis ir vaikai“ Europos Komisijoje užregistravo septynių Europos šalių organizacijų atstovai. Jei bus surinkta 1 mln. parašų, tai bus ženklas Europos Sąjungos vadovybei, jog Europos Sąjungos piliečiai nepritaria, jog šeima būtų laikomos tos pačios lyties partnerystės. Jei iniciatyva pasiseks, Europos Sąjunga negalės versti Lietuvos ir kitų šalių nacionalinėje teisėje vienalytes partnerystes prilyginti šeimai.

Keturios Europos šalys (Lenkija, Suomija, Graikija ir Slovakija) jau surinko jų šalims paskirtą parašų skaičių. Kad pasiektume Lietuvai skirtą minimalų parašų skaičių, reikia surinkti daugiau nei 8 tūkst. parašų. Parašų rinkimas Lietuvoje vyksta iki gruodžio 9 d., todėl laiko liko visai nedaug.

„Mama, tėtis ir vaikai“ yra pilietinė šeimą ginančių Europos organizacijų iniciatyva. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia kiekvieną tikintįjį būti pilietiškai aktyvų, išreikšti pritarimą iniciatyvai savo parašu ir taip prisidėti, jog Europoje būtų girdimas katalikų balsas, raginantis saugoti ir ginti visuomenės pagrindą – šeimą.

Parašų rinkimas remiamas Katalikų Bažnyčios Lietuvoje. Lapai su parašais už iniciatyvą „Mama, tėtis ir vaikai“ bus siunčiami į Briuselį.

Akcijos tinklalapis: http://www.mumdadandkids.eu/lt

 

 

Daugiau įrašų...

 1. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė
 2. Šv. Onos atlaidai
 3. Visus kviečiame į šv. Onos atlaidus
 4. Kviečiame į talką!
 5. Sutvirtinimo sakramentas
 6. Arkivyskupo J.E. G. Grušo kvietimas
 7. Sekmadienio piligriminė kelionė
 8. Piligrimystė nuo šv. Faustinos namelio iki Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyno
 9. Piligrimystės į Romą pristatymas
 10. Pirmosios Komunijos šventė
 11. Dievo Gailestingumo devyndienis rengiantis kongresui
 12. Gailestingumo metai Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje
 13. Maldos už Pasaulio lietuvius diena
 14. Gavėnia Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje
 15. Nuolatinė Pašvęstojo gyvenimo metų Adoracija
 16. Maldų už Krikščionių vienybę savaitė
 17. Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena
 18. Laisvės gynėjų diena
 19. Kalėdų sveikinimas
 20. 2015 m. gruodžio 20 d. – ketvirtasis Advento sekmadienis
 21. 2015 m. gruodžio 13 - trečiasis advento sekmadienis (Gaudete)
 22. Advento akcija "Gerumas mus vienija"
 23. Gruodžio 8-ąją prasideda šventieji gailestingumo metai
 24. Gruodžio 6-ąją, Bažnyčiai minint šv. Mikalojų, šv. Onos bažnyčios bendruomenę, o ypač vaikučius, savo apsilankymu nudžiugino šv. vyskupas Mikalojus
 25. 2015 m. gruodžio 6 d. – antrasis advento sekmadienis
 26. 2015 m. lapkričio 29 d. – Pirmasis advento sekmadienis
 27. Keičiasi šiokiadienių šv. Mišių laikas
 28. Ekskursija į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją
 29. Rugpjūčio 15 d. – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė) – privaloma Bažnytinė šventė
 30. Liepos 26-ąją bažnyčia mini šventuosius JOAKIMĄ IR ONĄ - Dievo Motinos gimdytojus

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

 • Vaškinių žvakių
 • Žurnalą "Artuma"