a
b
d
e

Ekskursija į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją

Kristaus Karaliaus sekmadienį (lapkričio 22 d.) įvyko Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenės apsilankymas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Nuotraukas iš apsilankymo rasite čia.

 

Rugpjūčio 15 d. – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė) – privaloma Bažnytinė šventė

Tai viena iš pagrindinių Katalikų Bažnyčios su Švč. Mergele Marija susijusių švenčių. Ankstyvajai Bažnyčiai (nuo III a.) būdingas Marijos kultas, o nuo  V a. iki šiandien Rytų stačiatikių Bažnyčiose  tebegyvas jos užmigimo liturginis šventimas.  Stačiatikiai tiki, kad Marija mirė („užmigo“) natūralia mirtimi ir kad jos siela iš karto atsidūrė pas Kristų. Tuo tarpu Dievo Motinos kūnas buvo prikeltas trečią dieną po jos mirties ir paimtas į dangų. Švč. Mergelės Marijos kapas (pagal stačiatikių tradiciją jis yra Getsemanės soduose Jeruzalėje, prie Visų tautų bažnyčios) po mirties buvo rastas tuščias, o karstas buvo pilnas gėlių. Katalikiškoji tradicija šios konkrečios Dievo Motinos „užmigimo“ ir „prisikėlimo“ temos neliečia, tačiau Ėmimo į dangų liturginė šventė iš Rytų Bažnyčios buvo perkelta iš pradžių į Romą, o vėliau į Ispaniją, Prancūziją, Angliją ir kitas Vakarų šalis. 

 

 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė (Žolinė) turi ne vien religinę prasmę, bet ir etnines tradicijas bei prasmę. Tą dieną bažnyčiose nuo seno šventinamos vaistingos laukų žolelės, gėlės, javai ir daržovės.  

 

 

 

 

 

 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinės) iškilmės dieną – rugpjūčio 15 d. (šeštadienį) – šv. Mišios mūsų bažnyčioje 9.00 val. ir 18.00 val.  Bus šventinami žolynai, gėlės ir vaisiai. 

 

Liepos 26-ąją bažnyčia mini šventuosius JOAKIMĄ IR ONĄ - Dievo Motinos gimdytojus

TITULINIUS  BAŽNYČIOS  VARDO  ATLAIDUS –

ŠV. ONOS  ATLAIDUS – ŠVĘSIME  LIEPOS  25 – 26 D.

Šv. Mišių tvarka atlaidų dienomis:

Liepos 25 d. (šeštadienį)  11.00  val.  ir  18.00  val.

Liepos 26 d. (sekmadienį) 9.00  val.  ir   11.00  val.

Sekmadienį (liepos 26 d.):

 po 9.00 val. šv. Mišių iki 11.00 šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija

11.00 šv. Mišių metu giedos  vyrų vokalinis ansamblis „Bijūnai" (vadovas Algirdas Čirplys)

Po 11.00 val. šv. Mišių – religinės muzikos valanda

 

Miela sese/broli,

Jei esi šv. Onos bažnyčios lankytojas, kviečiame Tave 2015 m. liepos 23 d. vakare po 18.00 val. šv. Mišių į pasiruošimo šv. Onos atlaidams (bažnytėlės tvarkymo) talką.

Jei nusprendei prisidėti prie tvarkymosi darbų, maloniai prašome atsinešti ir ,,darbo įrankį“ – šluostę grindimas ar dulkėms valyti.

Šv. Onos bažnyčios bendruomenė

 

2015 m. liepos 7 d. tarnystę šv. Onos bažnyčioje pradėjo monsinjoras Žydrūnas Vabuolas


Mielas kunige Žydrūnai,

Malda lydėdami Jus šioje tarnystėje, linkime surasti savyje ir maldoje stiprybės, einant pašaukimo keliu. Ir toliau tieskite žmogiškumo ir artimo meilės tiltus, nepritrūkite energijos ir nepraraskite stiprybės. Būkit išmintingas, drąsus ir atviras Dievo palaimai, kuri paliečia Jūsų kuriančias, dirbančias ir laiminančias rankas.

Šv. Onos bažnyčios bendruomenė 

Padėka kunigui Kęstučiui Latožai


Šv. Onos bažnyčios bendruomenė nuoširdžiai dėkoja
monsinjorui Kęstučiui Latožai už šešerių metų tarnystę šioje bendruomenėje – toliau kunigas tarnystę tęs Vilniaus šv. Teresės parapijoje.

   Dėkojame už tarnystę Dievui ir žmonėms, už nuostabią šešerių metų kelionę, kurioje buvo daug naujų, nepamirštamų patirčių; dėkojame už nuveiktus darbus, maldas! Dieve duok jam jėgų, neblėstančio ryžto,
energijos, sveikatos ir džiaugsmo uždegant kitus tikėjimu, vedant link Dievo, dirbant ir gyvenant kunigyste!
Ačiū Jums, kunige Kęstuti!

  Gerasis mūsų Kunige, meldžiame Jums
Didžios sveikatos, dvasinės kaitros,
Kad perteiktas mums žmogiškas dosnumas
Grąžintų Jus į erdvę dieviškos maldos.
Tikėdami į Dievą Tėvą,  maldaujame,
Kad Jus globotų Viešpaties galia,
Suteikus valią sunaikint apgaulę,
Dalinti žemėj gėrį Viešpaties Dvasia.

Gerasis mūsų Kunige, padėką priimkit,
O Dievo siųstą žodį vėl kitiems dalinkit.
Už dievišką gerumą melsim Jums dangaus
Ir rojaus žemėj — amžino, šviesaus.


 

Verbų sekmadienis 2015-03-29

Didžiai džiūgauk, Ziono dukra, garsiai krykštauk, dukra Jeruzale! Štai tavo karalius pas tave ateina, - jis išaukštintas ir pergalingas, nuolankus ir joja ant asilo – ant asiliuko, asilės jauniklio.

                                                                                               (Zch 9,9) 

 

Sekmadienį prieš šv. Velykas (šiais metais – kovo 29-ąją) Katalikų bažnyčia mini Verbų (palmių) arba Viešpaties kančios sekmadienį

 

Tai iškilmingo Kristaus įžengimo į Jeruzalę, kada ,,gausiai susirinkusi į šventes minia“ sužinojo, kad Jėzus ateinąs į Jeruzalę, paminėjimas. Žmonės pasiėmė palmių šakas ir išėjo jo pasitikti, garsiai šaukdami: ,,Osana! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu - Izraelio karaliui!" (Jn 12, 12). Šiam įvykiui prisiminti per Verbas šventinamos palmių, alyvmedžių ar kitų medžių šakelės, vadinamos verbomis.

 

Vakarų Bažnyčioje verbų šventinimas žinomas jau nuo popiežiaus Gelazijaus (492-496) laikų. Nuo VIII a. jos buvo šventinamos per šv. Mišias, o paskui dalijamos žmonėms. Pažymėtinos verbos Romos Šv. Petro bazilikoje. Popiežiaus Siksto V suteikta privilegija verbas šiai bazilikai paruošia ir pristato viena giminė (Bresca di S. Remo). Jos gaminamos iš sausų palmių šakų, sudarant įvairias figūras ir ornamentus. Tokių verbų kasmet padaroma 600 (300 bazilikai ir 300 kitų bažnyčių kapituloms bei vienuolynams). Popiežiui pagaminti ir padovanoti verbą turi vienuolės kamaldulės (privilegija suteikta 1829 m. popiežiaus Leono XII). Ši verba labiau panaši į medelį su visokiais papuošalais ir paveikslais. Tą verbą popiežius paprastai padovanoja kokiam nors žymesniam asmeniui (ją iš popiežiaus Pijaus XI 1926 m. gavo arkivyskupas P. Karevičius). Lietuvoje Verbų Mišiose šventinamos kadagio ar sprogstančio gluosnio šakelės. Vilniaus krašte paplitusios margaspalvės verbos, surištos iš džiovintų javų, lauko gėlių ir žolelių. 

 

Verbų, arba Kristaus kančios, sekmadienis įveda mus į Didžiąją savaitę. Šią dieną bažnyčios liturgija kupina daugybės simbolių: rankose žaliuoja verbos, vyksta iškilminga procesija, mininti Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, skaitomas Kristaus kančios aprašymas.

 

Kristau, tu - garbės Karalius, tu - Aukščiausiojo Sūnus!

Tau - verbų šakelės žalios, tau - Osana, Dieve mūs!

 

Išrinktos tautos Karalius, atžala tu jos kilni,

vykdyt dieviškosios valios Viešpaties vardu eini. -

 

Visata "Garbė Tau!" šaukia. Prie gyventojų dangaus

jungia garbinimo auką ir mari širdis žmogaus. -

 

"Tebūnie garbė!" - giedojo Tau Jeruzalėj tada,

šakeles po kojom klojo...Mes sutinkam su malda. -

 

Pagerbė Tave prieš mirtį išrinktos tautos vaikai.

Kad teikeisi mus atpirkti, Tau dėkojame karštai. -

 

Tau patiko širdys tyros. Neatmesk ir mūs giesmės! 

Tau garbė, šlovė ir gyrius amžinai tegul skambės! -

 

Verbų sekmadienį šv. Mišios šv. Onos bažnyčioje – įprasta sekmadienio tvarka:  

9.00 val. ir 11.00 val.

 

Velykinis sveikinimas


  

Tai tiesa! Viešpats prisikėlė, aleliuja.

Jam šlovė ir galybė per amžių amžius!  

                                                              (Lk 24,34)

 

Miela sese/broli, 

 

Šv. Velykų proga linkime patirti:

Tylos žavesį,

Saulės šviesos didybę,

Tamsos paslaptį,

Liepsnos tvirtybę,

Meilę, kuri yra visa ko pradžia.

 

Prasmingo, kupino vilties ir meilės gyvenimo su prisikėlusiu Kristumi!

 

Šv. Onos bažnyčios bendruomenė

 

2015 m. šv. Velykos

 

Gavėnios kelionė su ,,Pasninko dėže“. III Gavėnios sekmadienis.

Daugiau informacijos apie akciją ,,Pasninko dėžė“ galite rasti ankstesniuose skelbimuose mūsų tinklapyje.

Didžiosios savaitės ir šv. Velykų šventės pamaldų tvarka

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"