a
b
d
e

Gavėnia Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje

Pradėjome gavėnią – pasirengimo Kristaus kančios, mirties ir Prisikėlimo minėjimui laiką. Šiuo laikotarpiu esame kviečiami į gilesnę ir dažnesnę maldą, pasninką, Dievo gailestingumo priėmimą ir į dalinimąsi gailestingumu su kitais, ypač vargstančiais. Jubiliejinių metų gavėniai popiežius Pranciškus mus siunčia kaip "gailestingumo misionierius" (Šventojo Tėvo žinią galite rasti čia.).Kviečiame kartu išgyventi gavėnią mūsų bendruomenėje:


- Melstis:
• trečiadieniais po šv. Mišių giedame „Graudžius verksmus“ – tai giesmių ciklas, pasakojantis apie Išganytojo kančią ir mirtį bei Jo Motinos Marijos patirtus skausmus. Kviečiame atsinešti maldaknyges ir giedoti kartu;
• penktadieniais po šv. Mišių einame Kryžiaus kelius. Šiais Gailestingumo metais Kryžiaus kelių apmąstymui naudosime šv. Faustinos nuodėmklausio, pal. kun. M. Sopočkos Kryžiaus kelio apmąstymus, taip pat Vilniaus arkivyskupijos Carito specialiai šiems metams parengtus Kryžiaus kelio tekstus.

- Priimti Dievo gailestingumą:
• švęsti Susitaikymo sakramentą asmeniškai. Kunigas gavėnios metu budės klausykloje pusvalandį prieš šv. Mišias;
• švęsti Susitaikymo sakramentą bendruomeniškai. Susitaikymo pamaldos mūsų bažnyčioje vyks Didįjį trečiadienį, kovo 23 d., 17.30. Po Susitaikymo pamaldų švęsime šv. Mišias.

- Dalintis gailestingumu:
• per visą gavėnią vyks „Pasninko dėžės“ akcija. Joje esame kviečiami dalyvauti tokiu būdu: 1) maldoje prašyti širdies perkeitimo; 2) pasninkauti gavėnios penktadieniais; 3) už pasninkaujant sutaupytas lėšas nupirktus negendančius maisto produktus sekmadieniais atnešti į pasninko dėžę. Šiemet suaukoti maisto produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams ir seserų lankomoms skurstančioms šeimoms. Aukotinų produktų sąrašą galite rasti čia.

 

Nuolatinė Pašvęstojo gyvenimo metų Adoracija

2016 sausio 27 d., trečiadienį, nuo 8 iki 20 val.
mūsų bažnyčioje vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Ji buvo skirta besibaigiantiems Pašvęstojo gyvenimo metams. Per visus metus ji nuolat vyko įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Džiugu, kad ir mūsų bendruomenė galėjo prisidėti prie šios maldos už pašvęstuosius beveik pačioje Pašvęstojo gyvenimo metų pabaigoje (jie baigiasi 2016 m. vasario 2 d., per Kristaus Paaukojimo šventę).

Kadangi sausio 27-oji yra pal. Jurgio Matulaičio minėjimas, baigiamojoje adoracijos dalyje po vakaro Šv. Mišių buvo skaitomos ištraukos iš jo dienoraščio bei skambėjo giesmės.

Ačiū visiems, kurie padėjo šiai adoracijai ruoštis, kurie įsipareigojo pabudėti prie Švenčiausiojo Sakramento ar rado laiko nors trumpai užsukti ir pagarbinti Viešpatį. Norisi palinkėti mums visiems, o ypač pašvęstojo gyvenimo broliams ir sesėms, palaimintojo Jurgio žodžiais, kad "Dievas ir jo garbė būtų viduriu viso mūsų gyvenimo, ašimi, apie kurią suktųsi visos mūsų mintys, jausmai, norai ir darbai" (plg. "Jurgio Matulaičio užrašai", 14. X. 1910).

Maldų už Krikščionių vienybę savaitė

Sausio 18-25 d. Bažnyčia meldžia vienybės visiems krikščionims. Ekumeninės pamaldos vyks Vilniaus šv. Jonų bažn. sausio 25 d. 18 val. Medžiagos visos savaitės kasdienei asmeninei maldai galima rasti katalikai.lt svetainėje.


Bažnyčia - Kristaus KūnasKeletas pamąstymų III eilinį sekmadienį apie krikščionių ir mūsų bendruomenės vienybę.


Šiandienos antrasis skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams pateikia mums vieną gražiausių ir svarbiausių palyginimų apie Bažnyčią. Bažnyčia Šv. Rašte ir teologijoje pristatoma įvairiais įvaizdžiais: Dievo tauta, vynmedis, šventovė, Kristaus sužadėtinė. Šiandien girdime apie dar vieną jos įvaizdį – ji yra Kristaus kūnas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes visi – kartu su Kristumi – priklausome tam pačiam kūnui – Bažnyčiai. Kristus yra šio kūno Galva, mes gi – jo nariai.

Nuo pirmadienio meldžiamės už krikščionių vienybę, todėl šis skaitinys ypač tinka šiam laikotarpiui. Krikščionys – Kristaus Kūno nariai – susiskaldę tarpusavyje. Jei kas plėšo kūną į gabalus, kūnui skauda. Taip ir Kristui skauda dėl jį tikinčių ir jo vardu pakrikštytųjų pasidalinimo. Skaityti toliau

 

Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena

Sausio 17-oji – migrantų ir pabėgėlių diena.
Kviečiame paskaityti Katalikai.lt tinklalapyje publikuojamą popiežiaus Prančiškaus žinią šios dienos proga.

 

Laisvės gynėjų diena

Minime Laisvės gynėjų dieną, 25-ąsias 1991-ųjų sausio 13-osios pergalės metines. Dėkokime Dievui už laisvę  ir sveikinkime vieni kitus su šia švente!


Šiandien pirmajame skaitinyje girdime apie Samuelio – vieno ryškiausių Senojo Testamento pranašų – pašaukimą. Šventajame tekste rašoma, kad anuomet Viešpaties žodis retai pasigirsdavo – anot naujesnio vertimo, „buvo retas“. Todėl Samuelis nebuvo įgudęs jo klausytis ir jį atpažinti. Netgi Elis – dvasininkas, šventyklos kunigas – ne iškart atpažino, kad berniuką šaukia Viešpats.
Ar galime tvirtinti, kad ir dabar Viešpaties žodis retas? Skaityti toliau

 

Kalėdų sveikinimas

 
Mieli Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenės nariai!

Nuoširdžiai sveikinu su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo švente! Prisijungdamas prie Vilniaus vyskupų kalėdinio sveikinimo, linkiu gilios Dievo Artumo ir Gailestingumo patirties ir noro ja dalintis su kitais.

Nuoširdžiai - kun. Žydrūnas Vabuolas
bažnyčios rektorius

Advento akcija "Gerumas mus vienija"

 Per Adventą vyksta akcija "Gerumas mus vienija". Jos metu už auką galima įsigyti rankų darbo žvakelių, pagamintų Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ žvakelių fabrikėlyje dirbančių nakvynės namų gyventojų ir priklausomybių kamuojamų žmonių. Jiems šis darbas - galimybė atsikratyti žalingų polinkių, sugrįžti į normalų gyvenimą bei įgyti darbinės patirties. Žvakelių galima įsigyti zakristijoje.

 

2015 m. gruodžio 20 d. – ketvirtasis Advento sekmadienis

Įžiebiama ketvirtoji žvakė – Angelų žvakė – Lk 2, 11-12: „Šiandien jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“.

 

Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“. (Lk 1,39-45)

 

 

 

 

Malda, uždegus ketvirtąja Advento vainiko žvakę

 

Šventasis Tėve! Tavo Viengimis Sūnus Jėzus prisiėmė mūsų trapią žmogišką prigimtį, kad mes per Jo dievystę galėtume būti panašūs į Tave. Tapdamas visų tarnu ir mylėdamas mus iki galo, iki kryžiaus mirties, Jėzus įkūnijo Senosios Sandoros pranašų viltį, kad lauktasis Gelbėtojas išgydys žmoniją savo žaizdomis. Kai Tu išaukštinai Jėzų savo dešinėje, mes pamatėme, Viešpatie, kad ne maldų ir aukų gausybė teikia Tau šlovę, bet sugraudinta ir nuolanki širdis. Per savo Sūnų, atiduotą į žmonių rankas, Tu apreiškei meilę, kuri gali išgelbėti pasaulį ir mus visus priartinti prie Tavęs, Tėve. Laukdami Tavo Sūnaus garbingo atėjimo, mes dėkojame Tau už malonę būti Tavo vaikais. Palaimink mūsų pasiryžimą nešti pasauliui Jėzaus Kristaus Gerąją Naujieną ir liudyti Tavo prisiartinusią karalystę. Amen.

 

2015 m. gruodžio 13 - trečiasis advento sekmadienis (Gaudete)

Trečiąjį advento sekmadienį Bažnyčia kviečia į džiaugsmą: tai džiaugsmo sekmadienis, pagal lotyniškąją tradiciją vadinamas Gaudete, kuris reiškia „džiaukitės”. Šiandien Bažnyčia pasipuošia džiaugsmo spalva.

 

Šio sekmadienio Mišios pradedamos šv. Pauliaus paraginimu džiaugtis: ,,Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Viešpats yra arti!“  (šv. Mišių įžangos priegiesmis).

 

Apie džiaugsmą kalbama šv. Mišių skaitiniuose. Evangelija akcentuoja širdies atsivertimą, be kurio neįmanomas džiaugsmingas Išganytojo laukimas.

 

„Krykštauk iš džiaugsmo, Ziono dukra, Šauk, Izraeli! Visa širdimi džiaukis ir džiūgauk, dukra Jeruzale! VIEŠPATS panaikino tau padarytą nuosprendį, nušlavė šalin tavo priešus. Izraelio karalius, VIEŠPATS, yra tavyje; tau nelaimės bijoti daugiau nereikės. Tą dieną Jeruzalei bus sakoma: „Nebijok, Zionai, nenuleisk rankų!“ VIEŠPATS, tavo Dievas, pergalę teikiantis galiūnas, yra tavyje: jis noriai džiaugsis tavimi, atnaujins tave mylėdamas ir džiūgaus dėl tavęs giesme, kaip džiūgaujama iškilmių dieną. Atitolinsiu nuo tavęs nelaimę, dėl kurios kentei pajuoką“ (Sof 3,14-18, pirmasis skaitinys).

Daugiau įrašų...

 1. Gruodžio 6-ąją, Bažnyčiai minint šv. Mikalojų, šv. Onos bažnyčios bendruomenę, o ypač vaikučius, savo apsilankymu nudžiugino šv. vyskupas Mikalojus
 2. 2015 m. gruodžio 6 d. – antrasis advento sekmadienis
 3. 2015 m. lapkričio 29 d. – Pirmasis advento sekmadienis
 4. Keičiasi šiokiadienių šv. Mišių laikas
 5. Ekskursija į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją
 6. Rugpjūčio 15 d. – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė) – privaloma Bažnytinė šventė
 7. Liepos 26-ąją bažnyčia mini šventuosius JOAKIMĄ IR ONĄ - Dievo Motinos gimdytojus
 8. Miela sese/broli,
 9. 2015 m. liepos 7 d. tarnystę šv. Onos bažnyčioje pradėjo monsinjoras Žydrūnas Vabuolas
 10. Padėka kunigui Kęstučiui Latožai
 11. Velykinis sveikinimas
 12. Didžiosios savaitės ir šv. Velykų šventės pamaldų tvarka
 13. Verbų sekmadienis 2015-03-29
 14. Gavėnios kelionė su ,,Pasninko dėže“. III Gavėnios sekmadienis.
 15. Akcija ,,Pasninko dėžė“
 16. Popiežiaus Pranciškaus laiškas 2015 m. gavėniai – Žinia gavėnios proga. Sustiprinkite širdis
 17. Gavėnia 2015
 18. Apaštališkasis laiškas visiems pašvęstiesiems asmenims Pašvęstojo gyvenimo metų proga
 19. Kalėdinis sveikinimas
 20. Kalėdų savaitės Šv. Mišių tvarka
 21. Liepos 26-ąją bažnyčia mini šventuosius JOAKIMĄ IR ONĄ
 22. Velykinis sveikinimas
 23. Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka Šv. Onos bažnyčioje
 24. ,,Atmink žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi.“
 25. Kun. Kęstutis Latoža. Kodėl atsukti kitą skruostą?
 26. Švč. Sakramento adoracija 2014 m. sausio 10 d.
 27. Kalėdinis sveikinimas
 28. Kalėdų savaitės Šv. Mišių tvarka
 29. Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas prasidedantiems Šeimos metams
 30. Visų Šventųjų šventės, Vėlinių ir Vėlinių oktavos pamaldų tvarka Šv. Onos bažnyčioje

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

 • Vaškinių žvakių
 • Žurnalą "Artuma"