a
b
d
e

Maldų už Krikščionių vienybę savaitė

Sausio 18-25 d. Bažnyčia meldžia vienybės visiems krikščionims. Ekumeninės pamaldos vyks Vilniaus šv. Jonų bažn. sausio 25 d. 18 val. Medžiagos visos savaitės kasdienei asmeninei maldai galima rasti katalikai.lt svetainėje.


Bažnyčia - Kristaus KūnasKeletas pamąstymų III eilinį sekmadienį apie krikščionių ir mūsų bendruomenės vienybę.


Šiandienos antrasis skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams pateikia mums vieną gražiausių ir svarbiausių palyginimų apie Bažnyčią. Bažnyčia Šv. Rašte ir teologijoje pristatoma įvairiais įvaizdžiais: Dievo tauta, vynmedis, šventovė, Kristaus sužadėtinė. Šiandien girdime apie dar vieną jos įvaizdį – ji yra Kristaus kūnas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes visi – kartu su Kristumi – priklausome tam pačiam kūnui – Bažnyčiai. Kristus yra šio kūno Galva, mes gi – jo nariai.

Nuo pirmadienio meldžiamės už krikščionių vienybę, todėl šis skaitinys ypač tinka šiam laikotarpiui. Krikščionys – Kristaus Kūno nariai – susiskaldę tarpusavyje. Jei kas plėšo kūną į gabalus, kūnui skauda. Taip ir Kristui skauda dėl jį tikinčių ir jo vardu pakrikštytųjų pasidalinimo. Skaityti toliau

 

Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena

Sausio 17-oji – migrantų ir pabėgėlių diena.
Kviečiame paskaityti Katalikai.lt tinklalapyje publikuojamą popiežiaus Prančiškaus žinią šios dienos proga.

 

Laisvės gynėjų diena

Minime Laisvės gynėjų dieną, 25-ąsias 1991-ųjų sausio 13-osios pergalės metines. Dėkokime Dievui už laisvę  ir sveikinkime vieni kitus su šia švente!


Šiandien pirmajame skaitinyje girdime apie Samuelio – vieno ryškiausių Senojo Testamento pranašų – pašaukimą. Šventajame tekste rašoma, kad anuomet Viešpaties žodis retai pasigirsdavo – anot naujesnio vertimo, „buvo retas“. Todėl Samuelis nebuvo įgudęs jo klausytis ir jį atpažinti. Netgi Elis – dvasininkas, šventyklos kunigas – ne iškart atpažino, kad berniuką šaukia Viešpats.
Ar galime tvirtinti, kad ir dabar Viešpaties žodis retas? Skaityti toliau

 

Kalėdų sveikinimas

 
Mieli Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenės nariai!

Nuoširdžiai sveikinu su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo švente! Prisijungdamas prie Vilniaus vyskupų kalėdinio sveikinimo, linkiu gilios Dievo Artumo ir Gailestingumo patirties ir noro ja dalintis su kitais.

Nuoširdžiai - kun. Žydrūnas Vabuolas
bažnyčios rektorius

2015 m. gruodžio 20 d. – ketvirtasis Advento sekmadienis

Įžiebiama ketvirtoji žvakė – Angelų žvakė – Lk 2, 11-12: „Šiandien jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“.

 

Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“. (Lk 1,39-45)

 

 

 

 

Malda, uždegus ketvirtąja Advento vainiko žvakę

 

Šventasis Tėve! Tavo Viengimis Sūnus Jėzus prisiėmė mūsų trapią žmogišką prigimtį, kad mes per Jo dievystę galėtume būti panašūs į Tave. Tapdamas visų tarnu ir mylėdamas mus iki galo, iki kryžiaus mirties, Jėzus įkūnijo Senosios Sandoros pranašų viltį, kad lauktasis Gelbėtojas išgydys žmoniją savo žaizdomis. Kai Tu išaukštinai Jėzų savo dešinėje, mes pamatėme, Viešpatie, kad ne maldų ir aukų gausybė teikia Tau šlovę, bet sugraudinta ir nuolanki širdis. Per savo Sūnų, atiduotą į žmonių rankas, Tu apreiškei meilę, kuri gali išgelbėti pasaulį ir mus visus priartinti prie Tavęs, Tėve. Laukdami Tavo Sūnaus garbingo atėjimo, mes dėkojame Tau už malonę būti Tavo vaikais. Palaimink mūsų pasiryžimą nešti pasauliui Jėzaus Kristaus Gerąją Naujieną ir liudyti Tavo prisiartinusią karalystę. Amen.

 

2015 m. gruodžio 13 - trečiasis advento sekmadienis (Gaudete)

Trečiąjį advento sekmadienį Bažnyčia kviečia į džiaugsmą: tai džiaugsmo sekmadienis, pagal lotyniškąją tradiciją vadinamas Gaudete, kuris reiškia „džiaukitės”. Šiandien Bažnyčia pasipuošia džiaugsmo spalva.

 

Šio sekmadienio Mišios pradedamos šv. Pauliaus paraginimu džiaugtis: ,,Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Viešpats yra arti!“  (šv. Mišių įžangos priegiesmis).

 

Apie džiaugsmą kalbama šv. Mišių skaitiniuose. Evangelija akcentuoja širdies atsivertimą, be kurio neįmanomas džiaugsmingas Išganytojo laukimas.

 

„Krykštauk iš džiaugsmo, Ziono dukra, Šauk, Izraeli! Visa širdimi džiaukis ir džiūgauk, dukra Jeruzale! VIEŠPATS panaikino tau padarytą nuosprendį, nušlavė šalin tavo priešus. Izraelio karalius, VIEŠPATS, yra tavyje; tau nelaimės bijoti daugiau nereikės. Tą dieną Jeruzalei bus sakoma: „Nebijok, Zionai, nenuleisk rankų!“ VIEŠPATS, tavo Dievas, pergalę teikiantis galiūnas, yra tavyje: jis noriai džiaugsis tavimi, atnaujins tave mylėdamas ir džiūgaus dėl tavęs giesme, kaip džiūgaujama iškilmių dieną. Atitolinsiu nuo tavęs nelaimę, dėl kurios kentei pajuoką“ (Sof 3,14-18, pirmasis skaitinys).

Advento akcija "Gerumas mus vienija"

 Per Adventą vyksta akcija "Gerumas mus vienija". Jos metu už auką galima įsigyti rankų darbo žvakelių, pagamintų Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ žvakelių fabrikėlyje dirbančių nakvynės namų gyventojų ir priklausomybių kamuojamų žmonių. Jiems šis darbas - galimybė atsikratyti žalingų polinkių, sugrįžti į normalų gyvenimą bei įgyti darbinės patirties. Žvakelių galima įsigyti zakristijoje.

 

2015 m. gruodžio 6 d. – antrasis advento sekmadienis

Išrinktoji tauta! Štai ateina Viešpats gelbėti visų giminių. Viešpats leis išgirsti garbingą savo balsą jūsų širdies džiaugsmui (šv. Mišių įžangos priegiesmis)

 

Kelkis, Jeruzale, į aukštumą kopk ir žiūrėk, kokį džiaugsmą siunčia tau Dievas (Komunijos priegiesmis.

 

Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lizanijui – Abilėnės tetrarchu, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje. Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmių atleidimui gauti, kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje: „Tyruose šaukiančiojo balsas: taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus! Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas. Kreivi keliai taps tiesūs, o duobėti – išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą“ (Lk 3, 1-6).

 

Daugiau įrašų...

 1. 2015 m. lapkričio 29 d. – Pirmasis advento sekmadienis
 2. Keičiasi šiokiadienių šv. Mišių laikas
 3. Ekskursija į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją
 4. Rugpjūčio 15 d. – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė) – privaloma Bažnytinė šventė
 5. Liepos 26-ąją bažnyčia mini šventuosius JOAKIMĄ IR ONĄ - Dievo Motinos gimdytojus
 6. Miela sese/broli,
 7. 2015 m. liepos 7 d. tarnystę šv. Onos bažnyčioje pradėjo monsinjoras Žydrūnas Vabuolas
 8. Padėka kunigui Kęstučiui Latožai
 9. Velykinis sveikinimas
 10. Didžiosios savaitės ir šv. Velykų šventės pamaldų tvarka
 11. Verbų sekmadienis 2015-03-29
 12. Gavėnios kelionė su ,,Pasninko dėže“. III Gavėnios sekmadienis.
 13. Akcija ,,Pasninko dėžė“
 14. Popiežiaus Pranciškaus laiškas 2015 m. gavėniai – Žinia gavėnios proga. Sustiprinkite širdis
 15. Gavėnia 2015
 16. Apaštališkasis laiškas visiems pašvęstiesiems asmenims Pašvęstojo gyvenimo metų proga
 17. Kalėdinis sveikinimas
 18. Kalėdų savaitės Šv. Mišių tvarka
 19. Liepos 26-ąją bažnyčia mini šventuosius JOAKIMĄ IR ONĄ
 20. Velykinis sveikinimas
 21. Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka Šv. Onos bažnyčioje
 22. ,,Atmink žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi.“
 23. Kun. Kęstutis Latoža. Kodėl atsukti kitą skruostą?
 24. Švč. Sakramento adoracija 2014 m. sausio 10 d.
 25. Kalėdinis sveikinimas
 26. Kalėdų savaitės Šv. Mišių tvarka
 27. Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas prasidedantiems Šeimos metams
 28. Visų Šventųjų šventės, Vėlinių ir Vėlinių oktavos pamaldų tvarka Šv. Onos bažnyčioje
 29. Rožinis
 30. Šv. Onos atlaidai

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

 • Vaškinių žvakių
 • Žurnalą "Artuma"