a
b
d
e

Dievo Gailestingumo devyndienis rengiantis kongresui

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia nuo šio trečiadienio, balandžio 27 d., melstis Dievo Gailestingumo devyndienį, ruošiantis Nacionaliniam Gailestingumo kongresui: „Noriu patikėti Jums svarbią misiją – melstis už Gailestingumo kongresą, kad jis būtų Viešpaties malonės metas ir pasitarnautų mūsų visų gilesniam atsivertimui bei Bažnyčios atsinaujinimui.“ Daugiau skaitykite čia.

Mūsų bažnyčioje po šiokiadienio šv.Mišių kartu kalbėsime Dievo Gailestingumo litaniją, o sekmadienį šia intencija aukosime Dievo Gailestingumo vainikėlį, kalbamą po abejų šv. Mišių. Kviečiame visus melstis ir asmeniškai.

 

Gailestingumo metai Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje

ATRASTI GAILESTINGUMO PAMALDUMĄ

1. Kiekvieną sekmadienį po šv. Mišių 9.00 val ir 11.00 val. melstis „Gailestingumo vainikėlį“.
2. Kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį adoracijos metu kalbėti Gailestingumo Jubiliejaus maldą.
3. Kryžiaus kelią gavėnios metu melstis pagal Pal. Mykolo Sopočkos parengtus tekstus, taip pat naudoti šiems metams Vilniaus arkivyskupijos Caritas specialiai paruoštus mąstymus.
4. Gailestingumo metams įsigyti ir garbinimui pakabinti Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopiją.


PAŽINTI IR PRIIMTI DIEVO GAILESTINGUMĄ

1. Keletas katechezių apie gailestingumą sekmadieniais tarp šv. Mišių. – Pirmoji katechezė – balandžio 17 d. ~10.00 val.
2. Švęsti Susitaikymo sakramentą. – Per Adventą ir gavėnią rengti Susitaikymo pamaldas.
3. Švęsti bendruomenės Mišias Gailestingumo šventovėje. – Numatoma kurio nors rugsėjo penktadienio vakarą. Bus patikslinta vėliau.
4. Piligriminė kelionė pėsčiomis nuo Šv. Faustinos namelio Antakalnyje iki Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos namų Rasose, aplankant ir Pal. kun. M. Sopočkos hospisą. – 2016 gegužės mėn. 22 d. nuo ~ 14.00 val.
5. Bendruomenės atstovų piligiminė kelionė į Romą. – 2016 balandžio mėn. 5 – 9 d.


DALINTIS GAILESTINGUMU

1. Karitatyvinės akcijos:
• Advento akcija „Gerumas mus vienija“.
• III Advento sekmadienio rinkliava karitatyviniams reikalams.
• Gavėnios „Pasninko dėžės” akcija.
• Kraujo donorystės akcija. – kurį nors vasaros sekmadienį po abiejų šv. Mišių. Bus ieškoma galimybių.
2. Susitikimai ir buvimas arti žmonių, išgyvenančių skurdą ar patiriančių sunkumų:
• Apsilankyti Motinos Teresės seserų „sriubos valgykloje“ (vyksta pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 16.00, sekmadieniais ~10.30). - Tiksli data bus pranešta vėliau.
• Apsilankyti Vilniaus arkivyskupijos Caritas „Motinos ir vaiko globos namuose“, Odminių g. 12 (vidiniame kieme) - Balandžio 21 d. 16.00 - 19.00
• Susipažinti su šalia mūsų esančiais vargšais, sužinoti jų vardus, istorijas, poreikius.

Maldos už Pasaulio lietuvius diena

Šiemet IV gavėnios sekmadienį minėsime Maldos už pasaulio lietuvius dieną. Kviečiame paskaityti Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininko J.E. arkiv. G. Grušo ir delegato užsienio lietuviams katalikams prel. E. Putrimo kreipimąsi šia proga, o taip pat specialiai šiai dienai sukurtą Visuotinę maldą.

 

Gavėnia Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje

Pradėjome gavėnią – pasirengimo Kristaus kančios, mirties ir Prisikėlimo minėjimui laiką. Šiuo laikotarpiu esame kviečiami į gilesnę ir dažnesnę maldą, pasninką, Dievo gailestingumo priėmimą ir į dalinimąsi gailestingumu su kitais, ypač vargstančiais. Jubiliejinių metų gavėniai popiežius Pranciškus mus siunčia kaip "gailestingumo misionierius" (Šventojo Tėvo žinią galite rasti čia.).Kviečiame kartu išgyventi gavėnią mūsų bendruomenėje:


- Melstis:
• trečiadieniais po šv. Mišių giedame „Graudžius verksmus“ – tai giesmių ciklas, pasakojantis apie Išganytojo kančią ir mirtį bei Jo Motinos Marijos patirtus skausmus. Kviečiame atsinešti maldaknyges ir giedoti kartu;
• penktadieniais po šv. Mišių einame Kryžiaus kelius. Šiais Gailestingumo metais Kryžiaus kelių apmąstymui naudosime šv. Faustinos nuodėmklausio, pal. kun. M. Sopočkos Kryžiaus kelio apmąstymus, taip pat Vilniaus arkivyskupijos Carito specialiai šiems metams parengtus Kryžiaus kelio tekstus.

- Priimti Dievo gailestingumą:
• švęsti Susitaikymo sakramentą asmeniškai. Kunigas gavėnios metu budės klausykloje pusvalandį prieš šv. Mišias;
• švęsti Susitaikymo sakramentą bendruomeniškai. Susitaikymo pamaldos mūsų bažnyčioje vyks Didįjį trečiadienį, kovo 23 d., 17.30. Po Susitaikymo pamaldų švęsime šv. Mišias.

- Dalintis gailestingumu:
• per visą gavėnią vyks „Pasninko dėžės“ akcija. Joje esame kviečiami dalyvauti tokiu būdu: 1) maldoje prašyti širdies perkeitimo; 2) pasninkauti gavėnios penktadieniais; 3) už pasninkaujant sutaupytas lėšas nupirktus negendančius maisto produktus sekmadieniais atnešti į pasninko dėžę. Šiemet suaukoti maisto produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams ir seserų lankomoms skurstančioms šeimoms. Aukotinų produktų sąrašą galite rasti čia.

 

Nuolatinė Pašvęstojo gyvenimo metų Adoracija

2016 sausio 27 d., trečiadienį, nuo 8 iki 20 val.
mūsų bažnyčioje vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Ji buvo skirta besibaigiantiems Pašvęstojo gyvenimo metams. Per visus metus ji nuolat vyko įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Džiugu, kad ir mūsų bendruomenė galėjo prisidėti prie šios maldos už pašvęstuosius beveik pačioje Pašvęstojo gyvenimo metų pabaigoje (jie baigiasi 2016 m. vasario 2 d., per Kristaus Paaukojimo šventę).

Kadangi sausio 27-oji yra pal. Jurgio Matulaičio minėjimas, baigiamojoje adoracijos dalyje po vakaro Šv. Mišių buvo skaitomos ištraukos iš jo dienoraščio bei skambėjo giesmės.

Ačiū visiems, kurie padėjo šiai adoracijai ruoštis, kurie įsipareigojo pabudėti prie Švenčiausiojo Sakramento ar rado laiko nors trumpai užsukti ir pagarbinti Viešpatį. Norisi palinkėti mums visiems, o ypač pašvęstojo gyvenimo broliams ir sesėms, palaimintojo Jurgio žodžiais, kad "Dievas ir jo garbė būtų viduriu viso mūsų gyvenimo, ašimi, apie kurią suktųsi visos mūsų mintys, jausmai, norai ir darbai" (plg. "Jurgio Matulaičio užrašai", 14. X. 1910).

Maldų už Krikščionių vienybę savaitė

Sausio 18-25 d. Bažnyčia meldžia vienybės visiems krikščionims. Ekumeninės pamaldos vyks Vilniaus šv. Jonų bažn. sausio 25 d. 18 val. Medžiagos visos savaitės kasdienei asmeninei maldai galima rasti katalikai.lt svetainėje.


Bažnyčia - Kristaus KūnasKeletas pamąstymų III eilinį sekmadienį apie krikščionių ir mūsų bendruomenės vienybę.


Šiandienos antrasis skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams pateikia mums vieną gražiausių ir svarbiausių palyginimų apie Bažnyčią. Bažnyčia Šv. Rašte ir teologijoje pristatoma įvairiais įvaizdžiais: Dievo tauta, vynmedis, šventovė, Kristaus sužadėtinė. Šiandien girdime apie dar vieną jos įvaizdį – ji yra Kristaus kūnas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes visi – kartu su Kristumi – priklausome tam pačiam kūnui – Bažnyčiai. Kristus yra šio kūno Galva, mes gi – jo nariai.

Nuo pirmadienio meldžiamės už krikščionių vienybę, todėl šis skaitinys ypač tinka šiam laikotarpiui. Krikščionys – Kristaus Kūno nariai – susiskaldę tarpusavyje. Jei kas plėšo kūną į gabalus, kūnui skauda. Taip ir Kristui skauda dėl jį tikinčių ir jo vardu pakrikštytųjų pasidalinimo. Skaityti toliau

 

Kalėdų sveikinimas

 
Mieli Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenės nariai!

Nuoširdžiai sveikinu su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo švente! Prisijungdamas prie Vilniaus vyskupų kalėdinio sveikinimo, linkiu gilios Dievo Artumo ir Gailestingumo patirties ir noro ja dalintis su kitais.

Nuoširdžiai - kun. Žydrūnas Vabuolas
bažnyčios rektorius

Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena

Sausio 17-oji – migrantų ir pabėgėlių diena.
Kviečiame paskaityti Katalikai.lt tinklalapyje publikuojamą popiežiaus Prančiškaus žinią šios dienos proga.

 

2015 m. gruodžio 20 d. – ketvirtasis Advento sekmadienis

Įžiebiama ketvirtoji žvakė – Angelų žvakė – Lk 2, 11-12: „Šiandien jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“.

 

Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“. (Lk 1,39-45)

 

 

 

 

Malda, uždegus ketvirtąja Advento vainiko žvakę

 

Šventasis Tėve! Tavo Viengimis Sūnus Jėzus prisiėmė mūsų trapią žmogišką prigimtį, kad mes per Jo dievystę galėtume būti panašūs į Tave. Tapdamas visų tarnu ir mylėdamas mus iki galo, iki kryžiaus mirties, Jėzus įkūnijo Senosios Sandoros pranašų viltį, kad lauktasis Gelbėtojas išgydys žmoniją savo žaizdomis. Kai Tu išaukštinai Jėzų savo dešinėje, mes pamatėme, Viešpatie, kad ne maldų ir aukų gausybė teikia Tau šlovę, bet sugraudinta ir nuolanki širdis. Per savo Sūnų, atiduotą į žmonių rankas, Tu apreiškei meilę, kuri gali išgelbėti pasaulį ir mus visus priartinti prie Tavęs, Tėve. Laukdami Tavo Sūnaus garbingo atėjimo, mes dėkojame Tau už malonę būti Tavo vaikais. Palaimink mūsų pasiryžimą nešti pasauliui Jėzaus Kristaus Gerąją Naujieną ir liudyti Tavo prisiartinusią karalystę. Amen.

 

Laisvės gynėjų diena

Minime Laisvės gynėjų dieną, 25-ąsias 1991-ųjų sausio 13-osios pergalės metines. Dėkokime Dievui už laisvę  ir sveikinkime vieni kitus su šia švente!


Šiandien pirmajame skaitinyje girdime apie Samuelio – vieno ryškiausių Senojo Testamento pranašų – pašaukimą. Šventajame tekste rašoma, kad anuomet Viešpaties žodis retai pasigirsdavo – anot naujesnio vertimo, „buvo retas“. Todėl Samuelis nebuvo įgudęs jo klausytis ir jį atpažinti. Netgi Elis – dvasininkas, šventyklos kunigas – ne iškart atpažino, kad berniuką šaukia Viešpats.
Ar galime tvirtinti, kad ir dabar Viešpaties žodis retas? Skaityti toliau

 

Daugiau įrašų...

 1. 2015 m. gruodžio 13 - trečiasis advento sekmadienis (Gaudete)
 2. Advento akcija "Gerumas mus vienija"
 3. Gruodžio 8-ąją prasideda šventieji gailestingumo metai
 4. Gruodžio 6-ąją, Bažnyčiai minint šv. Mikalojų, šv. Onos bažnyčios bendruomenę, o ypač vaikučius, savo apsilankymu nudžiugino šv. vyskupas Mikalojus
 5. 2015 m. gruodžio 6 d. – antrasis advento sekmadienis
 6. 2015 m. lapkričio 29 d. – Pirmasis advento sekmadienis
 7. Keičiasi šiokiadienių šv. Mišių laikas
 8. Ekskursija į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją
 9. Rugpjūčio 15 d. – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė) – privaloma Bažnytinė šventė
 10. Liepos 26-ąją bažnyčia mini šventuosius JOAKIMĄ IR ONĄ - Dievo Motinos gimdytojus
 11. Miela sese/broli,
 12. 2015 m. liepos 7 d. tarnystę šv. Onos bažnyčioje pradėjo monsinjoras Žydrūnas Vabuolas
 13. Padėka kunigui Kęstučiui Latožai
 14. Velykinis sveikinimas
 15. Didžiosios savaitės ir šv. Velykų šventės pamaldų tvarka
 16. Verbų sekmadienis 2015-03-29
 17. Gavėnios kelionė su ,,Pasninko dėže“. III Gavėnios sekmadienis.
 18. Akcija ,,Pasninko dėžė“
 19. Popiežiaus Pranciškaus laiškas 2015 m. gavėniai – Žinia gavėnios proga. Sustiprinkite širdis
 20. Gavėnia 2015
 21. Apaštališkasis laiškas visiems pašvęstiesiems asmenims Pašvęstojo gyvenimo metų proga
 22. Kalėdinis sveikinimas
 23. Kalėdų savaitės Šv. Mišių tvarka
 24. Liepos 26-ąją bažnyčia mini šventuosius JOAKIMĄ IR ONĄ
 25. Velykinis sveikinimas
 26. Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka Šv. Onos bažnyčioje
 27. ,,Atmink žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi.“
 28. Kun. Kęstutis Latoža. Kodėl atsukti kitą skruostą?
 29. Švč. Sakramento adoracija 2014 m. sausio 10 d.
 30. Kalėdinis sveikinimas

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

 • Vaškinių žvakių
 • Žurnalą "Artuma"