a
b
d
e

Kalėdinis sveikinimas



Miela sese/broli,

Ilgai lauktą, šventą Kalėdų rytą užgimęs Jėzus dovanoja mums gerąją Viltį, kuri tepasiekia kiekvieno mūsų namus, teprimena, jog tikrąjį džiaugsmą atrandame dovanodami vienas kitam meilę, šilumą, gerumą:

„Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“. (Mk. 10,45)

Su šv. Kalėdom ir Naujais metais Jus sveikina

Šv. Onos bažnyčios bendruomenė

2014 m.


Kalėdų savaitės Šv. Mišių tvarka

Liepos 26-ąją bažnyčia mini šventuosius JOAKIMĄ IR ONĄ

Velykinis sveikinimas



Tai tiesa! Viešpats prisikėlė, aleliuja.
Jam šlovė ir galybė per amžių amžius!
(Lk 24,34)

Miela sese/broli,

Tegu Kristaus kančia ir prisikėlimas įkvepia mus visus nebijoti kančios ir leistis būt prikeltiems. Brandaus krikščioniško džiaugsmo ir gilios Dievo vaikų vilties, kuri nemiršta paskutinė, nes ji nemiršta niekada.

Džiugios Kristaus Priskėlimo šventės !

Šv. Onos bažnyčios bendruomenė

2014 m. šv. Velykos

Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka Šv. Onos bažnyčioje



Balandžio 13 d. – VERBŲ SEKMADIENIS – šv. Mišios 9.00 val. ir 11.00 val.


Balandžio 14 d. (pirmadienis):  šv. Mišios 18.00 val. 

Balandžio 15 d. (antradienis):  šv. Mišios 18.00 val. 

Balandžio 16 d. (trečiadienis):  šv. Mišios 18.00 val.

Balandžio 17 d. – DIDYSIS KETVIRTADIENIS – EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMO DIENA18.00 val. Paskutinės vakarienės šv. Mišios

Balandžio 18 d. – DIDYSIS PENKTADIENIS – KRISTAUS KANČIOS ATMINIMO DIENA:
10.00 val. Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose
(renkamės prie švč. Mergelės Marijos Sopulingosios koplyčios šalia sanatorijos ,,Pušyno kelias“ Baltupiuose)
18.00 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos šv. Onos bažnyčioje

Balandžio 19 d. – DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – VELYKNAKČIO šv. Mišios 20.00 val.
(valgiai šventinami pasibaigus šv. Mišioms)

Balandžio 20 d. – KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS:
7.30 val. Švč. Sakramento adoracija
9.00 val. iškilmingos šv. Mišios
(kitų šv. Mišių šią dieną nebus)

Balandžio 21 d. – II VELYKŲ DIENA šv. Mišios  11.00 val.

,,Atmink žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi.“

Kovo 5 d. – Pelenų diena bei Gavėnios pradžia. Įžengsime į Gavėnios – Kristaus kančios ir mirties apmąstymo laiką. Tai ypatinga dvasinė kelionė, kurios metu prisimename Dievo gailestingumą ir Jo begalinę meilę žmonėms, tai 40 dienų pasirengimo Velykoms laikotarpis prisimenant savo Krikštą bei atgailaujant, tai tarsi Bažnyčios kelionė į šventąją Velykų viršūnę. Tai ypatingas atgailos ir pasiruošimo atnaujinti Krikšto pažadus per Velykų vigiliją metas.

Pelenų dieną, trečiadienį, kovo 5 d., šv. Mišios bus aukojamos 18.00 val.

Pelenų trečiadienį ir visus gavėnios penktadienius katalikai kviečiami pasninkauti.

Plačiau apie pelenų dieną ir gavėnią:

http://blog.gaveniamieste.lt/kas-yra-pelenu-diena-arba-pelenu-treciadienis/

Gavėnios metu  Kryžiaus kelias šv. Onos bažnyčioje penktadieniais 17.30 val.
(prieš vakarines Šv. Mišias)

Bažnyčia mums primena, kad pasninkas  bei santūrumas Gavėnios metu lydi mūsų kelionę į Šv. Velykų džiaugsmą:

Štai pasninkas, kokio aš noriu: nuimti neteisėtai uždėtus pančius,

atrišti jungo valkčius,

duoti laisvę pavergtiesiems,

sulaužyti bet kokį jungą,

dalytis su alkstančiu savo duona,

priglausti pastogėn vargšą ir benamį,

aprengti, ką pamačius, nuogą,

neatsukti nugaros saviesiems.

Tada tartum aušra užtekės tavo šviesa,

ir tavo žaizda bus greitai užgydyta.

Tavo teisumas žengs pirma tavęs,

o Viešpaties šlovė lydės iš paskos.

(Iz 58,6-9)


Kalėdinis sveikinimas

Švč. Sakramento adoracija 2014 m. sausio 10 d.

Jėzus mus kviečia: „Likite čia ir budėkite kartu su manimi. Budėkite ir melskitės! Ateikite pas mane visi, aš jus atgaivinsiu!“

Ateikime pas Jėzų, žvelkime į Jį, prisikėlusį, gyvą, nuolat besiaukojantį.
Jėzus su savo šlovingomis žaizdomis yra čia, Meilės sakramente.
Jis mums pasirodo ir kaip apaštalams sako: „Ramybė jums!“
Švenčiausiasis Sakramentas yra Susitikimo Padangtė.
Juo Kristus mums sako:
„Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos!“


Miela(s) sese/broli,

kviečiame į nepertraukiamą Švč. Sakramento adoraciją šv. Onos bažnyčioje

2014 m. nuo sausio 10 d. (penktadienio) 8.00 val. iki sausio 11 d. (šeštadienio) 8.00 val.

Švč. Sakramento adoraciją pradėsime šv. Mišiomis 2014 m. sausio 10 d. 8.00 val.

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"