a
b
d
e

2015 m. gruodžio 13 - trečiasis advento sekmadienis (Gaudete)

Trečiąjį advento sekmadienį Bažnyčia kviečia į džiaugsmą: tai džiaugsmo sekmadienis, pagal lotyniškąją tradiciją vadinamas Gaudete, kuris reiškia „džiaukitės”. Šiandien Bažnyčia pasipuošia džiaugsmo spalva.

 

Šio sekmadienio Mišios pradedamos šv. Pauliaus paraginimu džiaugtis: ,,Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Viešpats yra arti!“  (šv. Mišių įžangos priegiesmis).

 

Apie džiaugsmą kalbama šv. Mišių skaitiniuose. Evangelija akcentuoja širdies atsivertimą, be kurio neįmanomas džiaugsmingas Išganytojo laukimas.

 

„Krykštauk iš džiaugsmo, Ziono dukra, Šauk, Izraeli! Visa širdimi džiaukis ir džiūgauk, dukra Jeruzale! VIEŠPATS panaikino tau padarytą nuosprendį, nušlavė šalin tavo priešus. Izraelio karalius, VIEŠPATS, yra tavyje; tau nelaimės bijoti daugiau nereikės. Tą dieną Jeruzalei bus sakoma: „Nebijok, Zionai, nenuleisk rankų!“ VIEŠPATS, tavo Dievas, pergalę teikiantis galiūnas, yra tavyje: jis noriai džiaugsis tavimi, atnaujins tave mylėdamas ir džiūgaus dėl tavęs giesme, kaip džiūgaujama iškilmių dieną. Atitolinsiu nuo tavęs nelaimę, dėl kurios kentei pajuoką“ (Sof 3,14-18, pirmasis skaitinys).

Advento akcija "Gerumas mus vienija"

 Per Adventą vyksta akcija "Gerumas mus vienija". Jos metu už auką galima įsigyti rankų darbo žvakelių, pagamintų Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ žvakelių fabrikėlyje dirbančių nakvynės namų gyventojų ir priklausomybių kamuojamų žmonių. Jiems šis darbas - galimybė atsikratyti žalingų polinkių, sugrįžti į normalų gyvenimą bei įgyti darbinės patirties. Žvakelių galima įsigyti zakristijoje.

 

2015 m. gruodžio 6 d. – antrasis advento sekmadienis

Išrinktoji tauta! Štai ateina Viešpats gelbėti visų giminių. Viešpats leis išgirsti garbingą savo balsą jūsų širdies džiaugsmui (šv. Mišių įžangos priegiesmis)

 

Kelkis, Jeruzale, į aukštumą kopk ir žiūrėk, kokį džiaugsmą siunčia tau Dievas (Komunijos priegiesmis.

 

Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lizanijui – Abilėnės tetrarchu, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje. Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmių atleidimui gauti, kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje: „Tyruose šaukiančiojo balsas: taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus! Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas. Kreivi keliai taps tiesūs, o duobėti – išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą“ (Lk 3, 1-6).

 

2015 m. lapkričio 29 d. – Pirmasis advento sekmadienis

 

Malda uždegus Advento vainiko pirmąją žvakę

 

Dieve, mūsų Tėve. Tu pamilai šią žemę ir jos gyventojus, todėl atsiuntei savo Sūnų, kuris tapo mūsų broliu ir gelbėdamas mus atidavė savo gyvybę ant kryžiaus. Tačiau tu, Tėve, prikėlei jį iš mirties ir išaukštinai, kad mes visuomet galėtume su pasitikėjimu ir viltimi žvelgti į Tave. Tavo Sūnus Jėzus yra gyvas čia, mūsų bendruomenėje, ir tu nuolat kvieti mus jį atpažinti ir pamilti. Šiandien mes pradedame švęsti Adventą – laukimo, budėjimo, atsinaujinimo dienas. Ši uždegta žvakė tegul liudija mūsų troškimą priimti Jėzų į savo širdis ir drauge su juo tave garbinti ir tau dėkoti, Tėve.

 

Tu per amžius esi didis savo gailestingumu ir meile. Amen.

 

Rugpjūčio 15 d. – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė) – privaloma Bažnytinė šventė

Tai viena iš pagrindinių Katalikų Bažnyčios su Švč. Mergele Marija susijusių švenčių. Ankstyvajai Bažnyčiai (nuo III a.) būdingas Marijos kultas, o nuo  V a. iki šiandien Rytų stačiatikių Bažnyčiose  tebegyvas jos užmigimo liturginis šventimas.  Stačiatikiai tiki, kad Marija mirė („užmigo“) natūralia mirtimi ir kad jos siela iš karto atsidūrė pas Kristų. Tuo tarpu Dievo Motinos kūnas buvo prikeltas trečią dieną po jos mirties ir paimtas į dangų. Švč. Mergelės Marijos kapas (pagal stačiatikių tradiciją jis yra Getsemanės soduose Jeruzalėje, prie Visų tautų bažnyčios) po mirties buvo rastas tuščias, o karstas buvo pilnas gėlių. Katalikiškoji tradicija šios konkrečios Dievo Motinos „užmigimo“ ir „prisikėlimo“ temos neliečia, tačiau Ėmimo į dangų liturginė šventė iš Rytų Bažnyčios buvo perkelta iš pradžių į Romą, o vėliau į Ispaniją, Prancūziją, Angliją ir kitas Vakarų šalis. 

 

 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė (Žolinė) turi ne vien religinę prasmę, bet ir etnines tradicijas bei prasmę. Tą dieną bažnyčiose nuo seno šventinamos vaistingos laukų žolelės, gėlės, javai ir daržovės.  

 

 

 

 

 

 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinės) iškilmės dieną – rugpjūčio 15 d. (šeštadienį) – šv. Mišios mūsų bažnyčioje 9.00 val. ir 18.00 val.  Bus šventinami žolynai, gėlės ir vaisiai. 

 

Keičiasi šiokiadienių šv. Mišių laikas

DĖMESIO!
Nuo 2015 m. gruodžio mėnesio antradieniais - šeštadieniais  šv. Mišios Vilniaus šv. Onos bažnyčioje bus aukojamos pusvalandžiu anksčiau, negu iki šiol, t.y. 17.30.

 

Liepos 26-ąją bažnyčia mini šventuosius JOAKIMĄ IR ONĄ - Dievo Motinos gimdytojus

TITULINIUS  BAŽNYČIOS  VARDO  ATLAIDUS –

ŠV. ONOS  ATLAIDUS – ŠVĘSIME  LIEPOS  25 – 26 D.

Šv. Mišių tvarka atlaidų dienomis:

Liepos 25 d. (šeštadienį)  11.00  val.  ir  18.00  val.

Liepos 26 d. (sekmadienį) 9.00  val.  ir   11.00  val.

Sekmadienį (liepos 26 d.):

 po 9.00 val. šv. Mišių iki 11.00 šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija

11.00 šv. Mišių metu giedos  vyrų vokalinis ansamblis „Bijūnai" (vadovas Algirdas Čirplys)

Po 11.00 val. šv. Mišių – religinės muzikos valanda

 

Ekskursija į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją

Kristaus Karaliaus sekmadienį (lapkričio 22 d.) įvyko Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenės apsilankymas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Nuotraukas iš apsilankymo rasite čia.

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"