a
b
d
e

2015 m. lapkričio 29 d. – Pirmasis advento sekmadienis

 

Malda uždegus Advento vainiko pirmąją žvakę

 

Dieve, mūsų Tėve. Tu pamilai šią žemę ir jos gyventojus, todėl atsiuntei savo Sūnų, kuris tapo mūsų broliu ir gelbėdamas mus atidavė savo gyvybę ant kryžiaus. Tačiau tu, Tėve, prikėlei jį iš mirties ir išaukštinai, kad mes visuomet galėtume su pasitikėjimu ir viltimi žvelgti į Tave. Tavo Sūnus Jėzus yra gyvas čia, mūsų bendruomenėje, ir tu nuolat kvieti mus jį atpažinti ir pamilti. Šiandien mes pradedame švęsti Adventą – laukimo, budėjimo, atsinaujinimo dienas. Ši uždegta žvakė tegul liudija mūsų troškimą priimti Jėzų į savo širdis ir drauge su juo tave garbinti ir tau dėkoti, Tėve.

 

Tu per amžius esi didis savo gailestingumu ir meile. Amen.

 

Keičiasi šiokiadienių šv. Mišių laikas

DĖMESIO!
Nuo 2015 m. gruodžio mėnesio antradieniais - šeštadieniais  šv. Mišios Vilniaus šv. Onos bažnyčioje bus aukojamos pusvalandžiu anksčiau, negu iki šiol, t.y. 17.30.

 

Ekskursija į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją

Kristaus Karaliaus sekmadienį (lapkričio 22 d.) įvyko Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenės apsilankymas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Nuotraukas iš apsilankymo rasite čia.

 

Rugpjūčio 15 d. – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė) – privaloma Bažnytinė šventė

Tai viena iš pagrindinių Katalikų Bažnyčios su Švč. Mergele Marija susijusių švenčių. Ankstyvajai Bažnyčiai (nuo III a.) būdingas Marijos kultas, o nuo  V a. iki šiandien Rytų stačiatikių Bažnyčiose  tebegyvas jos užmigimo liturginis šventimas.  Stačiatikiai tiki, kad Marija mirė („užmigo“) natūralia mirtimi ir kad jos siela iš karto atsidūrė pas Kristų. Tuo tarpu Dievo Motinos kūnas buvo prikeltas trečią dieną po jos mirties ir paimtas į dangų. Švč. Mergelės Marijos kapas (pagal stačiatikių tradiciją jis yra Getsemanės soduose Jeruzalėje, prie Visų tautų bažnyčios) po mirties buvo rastas tuščias, o karstas buvo pilnas gėlių. Katalikiškoji tradicija šios konkrečios Dievo Motinos „užmigimo“ ir „prisikėlimo“ temos neliečia, tačiau Ėmimo į dangų liturginė šventė iš Rytų Bažnyčios buvo perkelta iš pradžių į Romą, o vėliau į Ispaniją, Prancūziją, Angliją ir kitas Vakarų šalis. 

 

 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė (Žolinė) turi ne vien religinę prasmę, bet ir etnines tradicijas bei prasmę. Tą dieną bažnyčiose nuo seno šventinamos vaistingos laukų žolelės, gėlės, javai ir daržovės.  

 

 

 

 

 

 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinės) iškilmės dieną – rugpjūčio 15 d. (šeštadienį) – šv. Mišios mūsų bažnyčioje 9.00 val. ir 18.00 val.  Bus šventinami žolynai, gėlės ir vaisiai. 

 

Liepos 26-ąją bažnyčia mini šventuosius JOAKIMĄ IR ONĄ - Dievo Motinos gimdytojus

TITULINIUS  BAŽNYČIOS  VARDO  ATLAIDUS –

ŠV. ONOS  ATLAIDUS – ŠVĘSIME  LIEPOS  25 – 26 D.

Šv. Mišių tvarka atlaidų dienomis:

Liepos 25 d. (šeštadienį)  11.00  val.  ir  18.00  val.

Liepos 26 d. (sekmadienį) 9.00  val.  ir   11.00  val.

Sekmadienį (liepos 26 d.):

 po 9.00 val. šv. Mišių iki 11.00 šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija

11.00 šv. Mišių metu giedos  vyrų vokalinis ansamblis „Bijūnai" (vadovas Algirdas Čirplys)

Po 11.00 val. šv. Mišių – religinės muzikos valanda

 

Miela sese/broli,

Jei esi šv. Onos bažnyčios lankytojas, kviečiame Tave 2015 m. liepos 23 d. vakare po 18.00 val. šv. Mišių į pasiruošimo šv. Onos atlaidams (bažnytėlės tvarkymo) talką.

Jei nusprendei prisidėti prie tvarkymosi darbų, maloniai prašome atsinešti ir ,,darbo įrankį“ – šluostę grindimas ar dulkėms valyti.

Šv. Onos bažnyčios bendruomenė

 

Velykinis sveikinimas


  

Tai tiesa! Viešpats prisikėlė, aleliuja.

Jam šlovė ir galybė per amžių amžius!  

                                                              (Lk 24,34)

 

Miela sese/broli, 

 

Šv. Velykų proga linkime patirti:

Tylos žavesį,

Saulės šviesos didybę,

Tamsos paslaptį,

Liepsnos tvirtybę,

Meilę, kuri yra visa ko pradžia.

 

Prasmingo, kupino vilties ir meilės gyvenimo su prisikėlusiu Kristumi!

 

Šv. Onos bažnyčios bendruomenė

 

2015 m. šv. Velykos

 

2015 m. liepos 7 d. tarnystę šv. Onos bažnyčioje pradėjo monsinjoras Žydrūnas Vabuolas


Mielas kunige Žydrūnai,

Malda lydėdami Jus šioje tarnystėje, linkime surasti savyje ir maldoje stiprybės, einant pašaukimo keliu. Ir toliau tieskite žmogiškumo ir artimo meilės tiltus, nepritrūkite energijos ir nepraraskite stiprybės. Būkit išmintingas, drąsus ir atviras Dievo palaimai, kuri paliečia Jūsų kuriančias, dirbančias ir laiminančias rankas.

Šv. Onos bažnyčios bendruomenė 

Didžiosios savaitės ir šv. Velykų šventės pamaldų tvarka

Padėka kunigui Kęstučiui Latožai


Šv. Onos bažnyčios bendruomenė nuoširdžiai dėkoja
monsinjorui Kęstučiui Latožai už šešerių metų tarnystę šioje bendruomenėje – toliau kunigas tarnystę tęs Vilniaus šv. Teresės parapijoje.

   Dėkojame už tarnystę Dievui ir žmonėms, už nuostabią šešerių metų kelionę, kurioje buvo daug naujų, nepamirštamų patirčių; dėkojame už nuveiktus darbus, maldas! Dieve duok jam jėgų, neblėstančio ryžto,
energijos, sveikatos ir džiaugsmo uždegant kitus tikėjimu, vedant link Dievo, dirbant ir gyvenant kunigyste!
Ačiū Jums, kunige Kęstuti!

  Gerasis mūsų Kunige, meldžiame Jums
Didžios sveikatos, dvasinės kaitros,
Kad perteiktas mums žmogiškas dosnumas
Grąžintų Jus į erdvę dieviškos maldos.
Tikėdami į Dievą Tėvą,  maldaujame,
Kad Jus globotų Viešpaties galia,
Suteikus valią sunaikint apgaulę,
Dalinti žemėj gėrį Viešpaties Dvasia.

Gerasis mūsų Kunige, padėką priimkit,
O Dievo siųstą žodį vėl kitiems dalinkit.
Už dievišką gerumą melsim Jums dangaus
Ir rojaus žemėj — amžino, šviesaus.


 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"