a
b
d
e

Gavėnia Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje

Pradėjome gavėnią – pasirengimo Kristaus kančios, mirties ir Prisikėlimo minėjimui laiką. Šiuo laikotarpiu esame kviečiami į gilesnę ir dažnesnę maldą, pasninką, Dievo gailestingumo priėmimą ir į dalinimąsi gailestingumu su kitais, ypač vargstančiais. Jubiliejinių metų gavėniai popiežius Pranciškus mus siunčia kaip "gailestingumo misionierius" (Šventojo Tėvo žinią galite rasti čia.).Kviečiame kartu išgyventi gavėnią mūsų bendruomenėje:


- Melstis:
• trečiadieniais po šv. Mišių giedame „Graudžius verksmus“ – tai giesmių ciklas, pasakojantis apie Išganytojo kančią ir mirtį bei Jo Motinos Marijos patirtus skausmus. Kviečiame atsinešti maldaknyges ir giedoti kartu;
• penktadieniais po šv. Mišių einame Kryžiaus kelius. Šiais Gailestingumo metais Kryžiaus kelių apmąstymui naudosime šv. Faustinos nuodėmklausio, pal. kun. M. Sopočkos Kryžiaus kelio apmąstymus, taip pat Vilniaus arkivyskupijos Carito specialiai šiems metams parengtus Kryžiaus kelio tekstus.

- Priimti Dievo gailestingumą:
• švęsti Susitaikymo sakramentą asmeniškai. Kunigas gavėnios metu budės klausykloje pusvalandį prieš šv. Mišias;
• švęsti Susitaikymo sakramentą bendruomeniškai. Susitaikymo pamaldos mūsų bažnyčioje vyks Didįjį trečiadienį, kovo 23 d., 17.30. Po Susitaikymo pamaldų švęsime šv. Mišias.

- Dalintis gailestingumu:
• per visą gavėnią vyks „Pasninko dėžės“ akcija. Joje esame kviečiami dalyvauti tokiu būdu: 1) maldoje prašyti širdies perkeitimo; 2) pasninkauti gavėnios penktadieniais; 3) už pasninkaujant sutaupytas lėšas nupirktus negendančius maisto produktus sekmadieniais atnešti į pasninko dėžę. Šiemet suaukoti maisto produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams ir seserų lankomoms skurstančioms šeimoms. Aukotinų produktų sąrašą galite rasti čia.

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"